Moclobemide Sandoz® 150 mg
Moclobemide Sandoz® 300 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door vóórdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Moclobemide Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Moclobemide Sandoz gebruikt
3. Hoe wordt Moclobemide Sandoz gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Moclobemide Sandoz?

Moclobemide Sandoz 150 mg (filmomhulde tabletten) Moclobemide Sandoz 300 mg (filmomhulde tabletten)

• Het werkzame bestanddeel is: moclobemide, resp. 150 mg of 300 mg per tablet.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Moclobemide Sandoz 150 mg: copovidon, lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, cellulose, natriumzetmeelglycolaat en siliciumdioxide. Voor de filmomhulling: lactose, hypromellose, macrogol 4000, titaandioxide (E171) en ijzeroxide geel (E172).
Moclobemide Sandoz 300 mg: povidon, lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, cellulose, natriumzetmeelglycolaat en siliciumdioxide.
Voor de filmomhulling: lactose, hypromellose,
macrogol 4000 en titaandioxide (E171).

Registratiehouder:
Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere

In het register ingeschreven onder:
RVG 27287 (150 mg), RVG 27288 (300 mg).

1. WAT IS MOCLOBEMIDE SANDOZ EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

• Moclobemide Sandoz 150 mg, filmomhulde tabletten zijn per 30 verpakt in doordrukstrips in een doosje.

Moclobemide Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten zijn per 30 verpakt in doordrukstrips in een doosje.

• Moclobemide Sandoz behoort tot de geneesmiddelengroep van de antidepressiva.

• Moclobemide Sandoz wordt gebruikt bij behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie), wanneer deze in fasen optreedt en vooral tijdens de perioden waarin een sombere stemming en verlies van plezier in het leven het meest op de voorgrond staan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MOCLOBEMIDE SANDOZ GEBRUIKT
Gebruik Moclobemide Sandoz niet

• wanneer u overgevoelig bent voor moclobemide, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten
• bij acute (plotselinge) verwardheid
• bij bijniermerggezwel met plotselinge bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom)
• bij kinderen en jongeren beneden 18 jaar
• gecombineerd met selegiline (middel bij ziekte van Parkinson), of andere antidepressiva zoals de zogenaamde SSRI's (zoals fluoxetine, paroxetine), of tricyclische antidepressiva (zoals clomipramine).
• bij gelijktijdig gebruik van dextrometorfan, pethidine, tramadol en triptanen zoals sumatriptan (bij migraine) (zie: Gebruik van Moclobemide Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen).

Wees extra voorzichtig met Moclobemide Sandoz
• indien u lijdt aan depressies waarbij opwinding of onrust het meest op de voorgrond staan: u mag Moclobemide Sandoz alleen gebruiken in combinatie met een kalmerend middel gedurende maximaal 2-3 weken; indien tijdens de behandeling van depressies periodes van overdreven opgewektheid met veel energie optreden (manische periodes) zal de arts de behandeling met Moclobemide Sandoz stoppen
• indien u lijdt aan schizofrenie of op schizofrenie lijkende aandoeningen (geestesziekte met
waanideeën, hallucinaties, verandering van de persoonlijkheid): de behandeling met
Moclobemide Sandoz mag alleen samen met middelen tegen dit soort aandoeningen
(psychosen)
• indien u lijdt aan een verhoogde bloeddruk; de arts zal u vaker controleren
• indien u lijdt aan een overmatige productie van het schildklierhormoon (thyreotoxicose); de bloeddruk kan stijgen
• indien u (hoest)middelen gebruikt met (pseudo)efedrine of fenylpropanolamine
• wanneer u een operatie moet ondergaan; de arts (anesthesist) moet over het gebruik van Moclobemide Sandoz op de hoogte worden gebracht
• indien u gelijktijdig SSRI's en clomipramine gebruikt (middelen bij depressie); dit mag alleen onder zorgvuldige controle van de arts plaatsvinden.
SSRI's en Moclobemide Sandoz mogen niet tegelijkertijd of vlak na elkaar worden gebruikt (zie ook: "Gebruik Moclobemide Sandoz" niet).
• indien u lijdt aan galactosemie, Lapp lactase deficiëntie of een verminderde glucose-galactoseabsorptie-3; dit zijn zeldzame erfelijke ziektes (intolerantie voor lactose). Moclobemide Sandoz bevat lactose
• indien u een verminderde leverwerking heeft; uw arts zal de dosering verlagen (zie ook: "Dosering").
Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie

Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
- als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging;
- als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Moclobemide Sandoz in combinatie met voedsel en drank

In verband met een eventuele overgevoeligheid voor de stof tyramine wordt het afgeraden grote hoeveelheden tyraminerijke voeding (zoals oude kaas of rode wijn) te gebruiken bij inname van moclobemide.
Het gelijktijdig gebruik van Moclobemide Sandoz en alcohol dient te worden vermeden.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van moclobemide door zwangere vrouwen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Een kleine hoeveelheid moclobemide gaat over in de moedermelk.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen is niet onderzocht. Over het algemeen is een nadelige invloed niet te verwachten. Alleen in het begin van de behandeling moet rekening worden gehouden met een mogelijke vermindering van het reactievermogen.

Gebruik van Moclobemide Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen

Moclobemide Sandoz en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:

• dextrometorfan (bij hoest/verkoudheid), pethidine, tramadol (sterke pijnstillers): Moclobemide
Sandoz mag niet met deze middelen gecombineerd worden, Moclobemide Sandoz versterkt het effect van deze middelen.
• opiaten (sterke pijnstillers) zoals morfine, fentanyl, codeine: uw arts kan de dosering van deze middelen aanpassen
• triptanen (bij migraine), behalve naratriptan: Moclobemide Sandoz mag hiermee niet gecombineerd worden
• cimetidine (bij maagaandoeningen): uw arts zal de dosering van Moclobemide Sandoz verlagen
• tricyclische antidepressiva (zoals clomipramine) of SSRI antidepressiva zoals fluoxetine en fluvoxamine: Moclobemide mag hiermee niet gecombineerd worden, een zogenaamde 'uitsluipperiode' tussen het gebruik van deze middelen en Moclobemide Sandoz kan noodzakelijk zijn, evenals een aangepaste startdosering; uw arts zal dit bepalen en u nauwkeurig controleren
• epinefrine en norepinefrine (bij te lage bloeddruk): de werking van deze middelen kan versterkt en verlengd worden
• selegiline (bij de ziekte van Parkinson): mag niet in combinatie met Moclobemide Sandoz gebruikt worden
• buspiron (bij angst): vanwege de mogelijke kans op verhoogde bloeddruk wordt deze combinatie afgeraden
• preparaten die Sint Janskruid bevatten; regelmatige controle door een arts is aanbevolen.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT MOCLOBEMIDE SANDOZ GEBRUIKT?

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Moclobemide Sandoz. In het algemeen gelden de volgende doseringen:
Volwassenen Startdosering: 300 mg per dag verdeeld over verschillende innames.
In de eerste behandelweek mag de dosering niet worden verhoogd.
Onderhoudsdosering: 300 tot 600 mg per dag.
Afhankelijk van het effect kan de arts de dosering in stappen verlagen tot 150 mg per dag.

Bejaarden
Geen speciale aanpassing van de dosering nodig.

Kinderen en jongeren beneden 18 jaar
Een behandeling met Moclobemide Sandoz wordt afgeraden.

Bij verminderde werking van de nier of lever
De arts kan besluiten de dosis te verminderen tot de helft of een derde.

De tablet of tabletdelen met water innemen.

In geval u merkt dat Moclobemide Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoelang u Moclobemide Sandoz moet gebruiken. Om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen moet deze tenminste 4-6 weken duren. De behandeling moet worden voortgezet totdat u 4 tot 6 maanden geen last meer heeft gehad van uw klachten. Stop de behandeling niet voortijdig of zonder overleg met de arts omdat anders de klachten weer terug kunnen komen. Indien de arts besluit te stoppen met de behandeling, zal de behandeling geleidelijk afgebouwd worden om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Moclobemide Sandoz heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Moclobemide Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden zijn: opwinding, agressiviteit en veranderingen in gedrag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Moclobemide Sandoz te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema. Gebruik nooit een dubbele dosis van Moclobemide Sandoz om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Moclobemide Sandoz bijwerkingen veroorzaken, voornamelijk gedurende de eerste paar weken van de behandeling. Bijwerkingen als angst, opwinding, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen met perioden van overdreven opgewektheid, verwardheid kunnen geleidelijk afnemen.
Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn:
Vaak (1 – 10%)
• slaapstoornissen
• duizeligheid
• misselijkheid
• hoofdpijn
• droge mond.

Soms (0,1 – 1 %)
• huidaandoeningen, blozen
• huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes
• angstgevoelens
• opwinding of prikkelbaarheid.

Zeer zelden (minder dan 0, 01 %)
• maag/darmstoornissen (zoals diarree, verstopping, overgeven)
• gezichtsstoornissen
• waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is
• vochtophoping (oedeem)
• melkafscheiding.

Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van moclobemide of vlak na behandeling met moclobemide (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Moclobemide Sandoz”).

Verwardheid kan optreden, maar verdwijnt snel na stoppen van de behandeling
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MOCLOBEMIDE SANDOZ?

GENEESMIDDELEN BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN HOUDEN!

In de originele verpakking bewaren zodat Moclobemide Sandoz beschermd wordt tegen vocht en licht. Er is geen speciale bewaartemperatuur. Gebruik Moclobemide Sandoz niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Exp.:’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2008

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.