Patiëntenbijsluiter Mogadon ®

Wat is Mogadon?

Mogadon bevat de actieve stof nitrazepam die behoort tot een groep geneesmiddelen bekend onder de naam benzodiazepinen.

Mogadon wordt gebruikt als slaapmiddel en om spasmen en krampen bij epilepsie te verlichten. Bovendien heeft Mogadon een kalmerende werking.

Mogadon tabletten bevatten de hulpstoffen: lactose, maïszetmeel en magnesiumstearaat.

Mogadon is beschikbaar in een verpakking van 30 tabletten met breukgleuf à 5 milligram nitrazepam in doordrukstrips en het is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 05001.

Registratiehouder:
Meda Pharma BV,
Postbus 167,
1180 AD Amstelveen

Wanneer wordt Mogadon voorgeschreven?

Mogadon is een slaapmiddel voor een kortdurende behandeling van slaapstoornissen, zoals moeizaam inslapen, herhaaldelijk wakker worden en/of moeilijk de slaap kunnen hervatten.
Mogadon verhelpt echter niet de oorzaak van de slaapstoornissen.

Benzodiazepinen dienen slechts gebruikt te worden als de aandoening ernstig en invaliderend is of indien de patiënt als gevolg van de stoornis extreem lijdt.

Daarnaast wordt Mogadon bij kinderen gebruikt bij bepaalde vormen van epilepsie (vallende ziekte), doorgaans in combinatie met andere geneesmiddelen.

Wanneer mag Mogadon niet worden gebruikt?

Mogadon mag niet door u worden gebruikt indien u overgevoelig bent voor de bestanddelen van Mogadon of andere benzodiazepinen of op benzodiazepinen gelijkende middelen. Wellicht bent u hiervan op de hoogte door een eerder onderzoek naar overgevoeligheid. Overgevoeligheid uit zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag, galbulten of jeuk.

Voorts is het gebruik van Mogadon (en andere benzodiazepinen) niet toegestaan indien u een ernstige spierziekte (myasthenia gravis) hebt, omdat Mogadon spierverslapping kan veroorzaken.

Ook patiënten met een ernstige leveraandoening of met ernstige ademhalingsproblemen mogen geen Mogadon gebruiken.

Tevens mogen patiënten met het zogenaamde "slaap apnoe syndroom" (een kortdurende onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap, dikwijls gepaard gaand met snurken) Mogadon niet gebruiken.

Waar moet u opletten bij het gebruik van Mogadon?

Gewenning
Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het slaapverwekkend effect minder worden.

Afhankelijkheid
Behandeling met Mogadon en andere benzodiazepinen kan er toe leiden, dat er bij de gebruiker de neiging ontstaat steeds maar te moeten doorgaan met het innemen van Mogadon en er een vorm van "geestelijke en lichamelijke verslaving" optreedt: een moeilijk te bedwingen zucht naar herhaald gebruik van méér tabletten.

Deze neiging neemt toe bij langdurig gebruik, bij hoge doseringen en bij patiënten met alcohol- en drugmisbruik.

Als daarna plotseling en volledig wordt gestopt met het innemen van de tabletten, dan kunnen onthoudingsverschijnselen ontstaan zoals extreme angst, spanning, hoofdpijn, spierpijn, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid.

Soms treden in die situatie verschijnselen op van een nog ernstiger aard, zoals zelfvervreemding, verlies van werkelijkheidszin, een veranderde gehoorsterkte, een doof gevoel en tintelingen in de ledematen, zinsbegoochelingen (hallucinaties), aanvallen van vallende ziekte (epilepsie) en een overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. Deze klachten zijn het gevolg van lichamelijke afhankelijkheid.

Ook is het mogelijk dat de klachten, waarvoor Mogadon aanvankelijk werd voorgeschreven, in verhevigde mate terugkeren.

Het is daarom gewenst niet plotseling met het gebruik te stoppen, maar de dosis geleidelijk te verlagen.

Geheugenverlies
Een verschijnsel, dat kan voorkomen tijdens de behandeling met Mogadon en soortgelijke middelen, is geheugenverlies gedurende enkele uren die direct volgen op het innemen van de tabletten. Dit dreigt eerder te ontstaan bij te weinig slaap. Daarom dient u er zeker van te zijn dat 7 tot 8 uur slaaptijd beschikbaar is.

Geestelijke stoornissen
Het is bekend dat tijdens het gebruik van benzodiazepinen verschijnselen als rusteloosheid, opwinding, geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, zinsbegoochelingen, geestesziekten, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen.

Als dit bij u het geval is, dient u te stoppen met het innemen van Mogadon en uw dokter te raadplegen.

Deze verschijnselen komen vaker voor bij kinderen en ouderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met het gebruik van Mogadon?

Mogadon dient voorzichtig en in lage dosering te worden gebruikt door ouderen. Dit geldt ook voor personen met chronische ademhalingsziekten vanwege de kans op een verminderde ademhaling. Dit soort geneesmiddelen mag niet als enige medicijn worden toegepast bij de behandeling van ernstige geestesziekten (psychosen, depressies en angst gepaard met depressies), vanwege het risico van verergering van de symptomen.

Bij ernstige leveraandoeningen mag Mogadon niet gebruikt worden.

Als u afhankelijk bent geweest van alcohol of drugs dient Mogadon met de grootste voorzichtigheid te worden gebruikt.
Benzodiazepinen worden niet aangeraden als eerste keus behandeling bij psychosen (geestelijke afwijkingen).

Mogadon en andere benzodiazepinen worden niet aanbevolen voor de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen, tenzij de noodzaak daartoe door de behandelend dokter is nagegaan. De behandelingsduur dient in dat geval zo kort mogelijk te zijn.

Bij zuigelingen en kinderen en ook bij bejaarde bedlegerige patiënten kan in zeldzame gevallen een overmatige afscheiding uit de bronchiën en speekselvloed ontstaan, die kan leiden tot een stoornis bij de ademhaling of longontsteking.

Welke middelen kunnen met Mogadon reageren?

Bij gelijktijdig gebruik van Mogadon met andere geneesmiddelen kan het voorkomen, dat ze elkaars werking beïnvloeden. Daarom moet u het uw dokter altijd meedelen als u andere medicijnen (ook medicijnen zonder recept) gebruikt.

Met name alcohol en geneesmiddelen voor psychische aandoeningen, zoals neuroleptica (bij ernstige geestesziekten), slaap- en kalmeringsmiddelen, geneesmiddelen voor depressie, bepaalde pijnstillers ("opiaten"), geneesmiddelen voor vallende ziekte (epilepsie), narcosemiddelen en sommige antihistaminica (middelen bij allergie) zijn van belang, omdat ze het effect van Mogadon kunnen versterken. De genoemde pijnstillers kunnen een onwerkelijk, buitensporig gevoel van welzijn en optimisme (euforie), dat bij gebruik van Mogadon kan optreden, dusdanig versterken dat het gemelde gevaar voor zucht naar dit soort middelen toeneemt.

Wanneer Mogadon samen met flumazenil (een middel dat de werking van benzodiazepinen tegengaat) bij epilepsie wordt gebruikt, kan het effect van Mogadon bij epilepsie teniet worden gedaan met als gevolg dat er convulsies (stuipen) kunnen optreden.

Voorts is bekend dat de mogelijkheid bestaat dat de afbraak van Mogadon kan worden vertraagd door geneesmiddelen, die een sterke invloed op de lever hebben.

Mag Mogadon tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding worden gebruikt?

Over het gebruik van Mogadon tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen.

U dient uw dokter te raadplegen over het gebruik van Mogadon indien u zwanger bent of denkt te zijn of van plan bent zwanger te worden.
Het gebruik van Mogadon tijdens het laatste stadium van de zwangerschap en tijdens de baring is ten sterkste af te raden, omdat ongewenste werkingen voor het kindje er het gevolg van kunnen zijn.

Omdat benzodiazepinen overgaan in de moedermelk dient Mogadon niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding.

Heeft Mogadon invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken?

De kalmerende werking van Mogadon, geheugenverlies, het verminderd concentratievermogen en een verminderde spierfunctie kunnen de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen ongunstig beïnvloeden. Bij te weinig slaap en/of het gebruik van alcohol is dit risico groter.
Mocht u een functie vervullen, waarbij voortdurend goed waarnemen is vereist, dan moet u er rekening mee houden dat u uw werk misschien niet volgens de hoogste normen kunt uitvoeren door het gebruik van Mogadon. Hetzelfde gaat op voor een functie waarbij waakzaam zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te verantwoorden van groot belang is, maar ook indien u uw ledematen ongestoord moet kunnen gebruiken, zoals in auto's of machines.

Hoe wordt Mogadon gebruikt?

Uw dokter heeft voorgeschreven in welke hoeveelheid en hoe lang u Mogadon moet innemen. Dit voorschrift dient u strikt op te volgen.

De tabletten kunnen in hun geheel of als halve tabletten met wat water of opgelost in water worden ingenomen.

In het algemeen duurt een behandeling niet langer dan twee weken, soms vier weken. In bepaalde gevallen kan uw dokter beslissen de behandeling langer te laten duren.

De behandeling moet beginnen met de laagst mogelijke aanbevolen dosering.
Uw dokter zal in het begin van de behandeling regelmatig het effect nagaan om zo eventueel de dosering aan te passen.


Dosering bij slaapstoornissen

In de meeste gevallen bedraagt de voorgeschreven hoeveelheid voor volwassenen éénmaal 1 tablet Mogadon van 5 milligram per dag. Deze dosis kan verminderd worden of verhoogd tot 10 milligram.

Voor ouderen en patiënten met een verminderde lever- en/of nierfunctie geldt als normale dosis in het algemeen een 1/2 tot 1 tablet. Om een halve tablet te krijgen kunt u de tablet doormidden breken op de breukstreep. Ook voor patiënten met chronische ademhalingsziekten wordt een lagere dosis aanbevolen.
De (halve) tablet(ten) moet u voor het slapen met wat water innemen.

Dosering bij epilepsie
Indien Mogadon wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie bij kinderen geldt in het algemeen als dosering:
bij kinderen tot 1 jaar: 1 tot 2 tabletten per dag,
bij kinderen van 2 - 14 jaar: 3 tabletten per dag.

De dagdosis dient, zo mogelijk, over drie giften per dag verdeeld te worden.
Omdat deze hoge doseringen bij zuigelingen overmatige uitscheiding uit de bronchiën kunnen veroorzaken, moet voor de behandeling worden nagegaan of de bovenste luchtwegen vrij zijn.

De behandeling mag niet plotseling gestopt worden, maar moet geleidelijk verminderen.

Wat te doen als u een dosis bent vergeten?

Als u een dosis vergeet, mag u de gemiste dosis nooit compenseren door de volgende keer een dubbele dosis te nemen. In een dergelijk geval dient u met innemen te wachten tot het tijdstip voor de volgende dosis, om dan gewoon volgens het normale schema verder te gaan.

Wat te doen als u meer heeft ingenomen dan is voorgeschreven?

Bij overdosering dreigt over het algemeen geen levensgevaar. Indien u echter tegelijkertijd andere geneesmiddelen en/of alcohol hebt ingenomen dan is de situatie minder gunstig. U dient bij een overdosis onmiddellijk een dokter of de politie te waarschuwen.

Als het mogelijk is verdient het aanbeveling, in afwachting van hulp, de patiënt, als deze bij bewustzijn is, te laten braken.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Mogadon te worden beëindigd?

De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en duurt in het algemeen niet langer dan vier weken. Alleen uw dokter kan beslissen of de behandeling langer mag duren.

De behandeling met Mogadon dient niet plotseling gestopt te worden omdat bij het plotseling stoppen van het innemen van de tabletten de slaapstoornissen, waarvoor Mogadon eigenlijk werd voorgeschreven, versterkt kunnen optreden. Ook kunnen in dat geval stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid voorkomen. Dit betekent niet, dat de behandeling te vroeg is beëindigd!

Het is dan gewenst in overleg met uw dokter gaandeweg een lagere dosering van Mogadon te gebruiken.

Eventueel hernieuwd gebruik van Mogadon of een ander slaapmiddel dient alleen na overleg met uw dokter plaats te vinden.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Mogadon

In het begin van de behandeling met Mogadon en andere benzodiazepinen kunnen zich een aantal verschijnselen voordoen, die van belang zijn om te (her)kennen. In de eerste plaats een gevoel van slaperigheid en dofheid overdag. Dit gevoel verdwijnt meestal als u de behandeling voortzet. Hetzelfde geldt voor andere bijwerkingen in het begin van de behandeling, namelijk een zekere mate van gevoelsafvlakking en onverschilligheid, een verminderde waakzaamheid en oplettendheid, een gevoel van verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, spierzwakte, een gevoel van onzekerheid bij het lopen of dubbelzien (twee beelden die ten dele over elkaar worden geprojecteerd).

Indien deze reacties voorkomen en niet hinderlijk zijn dan kunt u de behandeling met Mogadon rustig voortzetten. Zijn deze reacties wel hinderlijk ga dan terug naar uw dokter voor nader overleg.

Andere verschijnselen die kunnen voorkomen:
Geheugenverlies kan voorkomen tijdens de behandeling met Mogadon en soortgelijke middelen gedurende enkele uren die direct volgen op het innemen van de tabletten. Hiermee dient u rekening te houden bij te vroeg ontwaken. Dit geheugenverlies kan samengaan met onaangepast gedrag. Verminderde geslachtsdrift en huidreacties komen sporadisch voor.

Tijdens het gebruik van deze slaapmiddelen kan zich een niet eerder opgemerkte depressie openbaren bij iemand die ervoor gevoelig is.

Verder kunnen tijdens het gebruik van benzodiazepinen en soortgelijke middelen verschijnselen optreden, zoals rusteloosheid, opgewondenheid, geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, zinsbegoochelingen, geestesziekten, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen.. Dit komt bij kinderen en ouderen vaker voor.
Langdurig gebruik, zelfs bij normale doseringen, kan leiden tot afhankelijkheid en daardoor soms tot misbruik.
Zie verder onder "Waar moet u opletten bij het gebruik van Mogadon"

Indien bovengenoemde verschijnselen of andere effecten, die mogelijk kunnen samenhangen met het gebruik van Mogadon, optreden, dient u uw dokter te raadplegen. U kunt dan met hem of haar overleggen in hoeverre een verdere behandeling met Mogadon verantwoord is.

Hoe moet Mogadon worden bewaard?

Mogadon tabletten zijn in doordrukstrips verpakt en moeten hierin droog, buiten de invloed van licht en bij kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard. U moet de tablet kort voor het gebruik door de - met de naam Mogadon bedrukte - aluminiumfolie drukken.

Mogadon kan worden gebruikt tot de datum, die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na" en op de doordrukstrip achter "exp.". Na die datum is het niet zeker, dat Mogadon de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar het doosje met Mogadon tabletten, samen met andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Algemene wenken
Voordat u een Mogadon tablet wilt innemen, dient u er zeker van te zijn dat u de juiste verpakking (bijvoorbeeld uit uw medicijnkastje) neemt en dat de juiste tabletten in het doosje zitten. Als uw gezichtsvermogen beperkt is, laat anderen u hierbij helpen. Neem nooit geneesmiddelen uit de verpakking in het donker of bij slechte verlichting.

Het is van belang dat u steeds, alvorens een nieuwe verpakking te gebruiken, de bijsluiter nog eens goed leest, omdat hierin mogelijk nieuwe informatie wordt verstrekt die voor u van belang kan zijn. Uw dokter, die Mogadon heeft voorgeschreven en de apotheker, die de verpakking heeft afgeleverd, worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe gegevens van het middel.

Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van Mogadon of indien u andere vragen hebt, wendt u zich dan tot uw dokter of apotheker.

Mogadon is u persoonlijk voorgeschreven en u mag het nooit aan anderen geven
Het verdient aanbeveling dat ook anderen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt en waar u de geneesmiddelen en de bijsluiter bewaart.

Neem steeds een voldoende hoeveelheid van de voorgeschreven geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Als u naar het buitenland gaat, is het zinvol vooraf uw dokter een schriftelijke verklaring over uw geneesmiddelengebruik te vragen en deze mee te nemen, zodat u deze desgevraagd kunt tonen bij grensoverschrijding of aan een dokter of apotheker in het buitenland.

Vergeet niet elk ongebruikt geneesmiddel terug te geven aan uw apotheker, die zal zorg dragen voor een milieuvriendelijke vernietiging.

versie januari 2009