BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Molaxole, poeder voor orale suspensie
Macrogol 3350
Natriumchloride
Natriumwaterstofcarbonaat
Kaliumchloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Molaxole zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 2 weken.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Molaxole en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Molaxole gebruikt
3. Hoe wordt Molaxole ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Molaxole
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS MOLAXOLE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Molaxole helpt u een betere stoelgang te krijgen, zelfs als u al lange tijd last hebt van verstopping (obstipatie). Molaxole werkt ook bij zeer ernstige obstipatie (dit heet ‘fecale impactie’).

Macrogol 3350 vergroot het volume van de ontlasting door water te binden, wat leidt tot normalisatie van de dikke darm beweging. Het fysiologische gevolg is en verbeterde beweging van de verzachte ontlasting door de dikke darm en vergemakkelijking van de stoelgang. De zouten in de samenstelling helpen bij het handhaven van de zout- of waterbalans van het lichaam.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MOLAXOLE INNEEMT
Neem Molaxole niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen macrogol, natriumchloride, kaliumchloride of natriumwaterstofcarbonaat of voor één van de andere bestanddelen van Molaxole.
- als u een afsluiting van de darm hebt, een geperforeerde darmwand of ernstige
inflammatoire darmziekten, zoals terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed, terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (ziekte van Crohn) gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering, extreme opzwelling van de dikke darm gepaard gaande met hoge koorts, opgezette buik en pijn (toxisch megacolon) of een stoornis in de passage van de voedselbrij door de darm (ileus).

Wees extra voorzichtig met Molaxole
- als u zich zwak voelt, buiten adem bent, veel dorst en hoofdpijn hebt, of gezwollen enkels krijgt. Stop in dit geval het gebruik van Molaxole en breng uw arts onmiddellijk op de hoogte.

Neem Molaxole niet gedurende langere perioden in, tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven. Langdurig gebruik kan tot verslaving en verzwakking van de darmwerking leiden.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, bespreek dit dan met uw arts voordat u Molaxole inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Molaxole heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

3. HOE WORDT MOLAXOLE INGENOMEN

Volg bij het innemen van Molaxole nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bij obstipatie is:
1 sachet één tot drie maal daags. De dosering hangt af van de ernst van de obstipatie. De dosering kan worden verlaagd na een aantal dagen. De duur van de behandeling is gewoonlijk 2 weken. Als de verschijnselen na 2 weken nog aanwezig zijn, neem dan contact op met uw arts.

Meng de inhoud van 1 sachet met een 1/2 glas water (ca. 125 ml). Roer totdat de oplossing helder is en drink het op. Desgewenst kunt u vruchtensap of -siroop toevoegen voordat u het opdrinkt.

Kinderen (tot 12 jaar):
niet aanbevolen.

Fecale impactie:
Volwassenen:
Een gebruikelijke dosering is 8 sachets per dag. De 8 sachets moeten binnen een periode van 6 uur worden ingenomen, indien nodig gedurende maximaal 3 dagen. Een behandeling voor fecale impactie duurt gewoonlijk niet langer dan 3 dagen.
Als u Molaxole gebruikt voor de behandeling van fecale impactie, kunt u 8 sachets mengen met één (1) liter water. De oplossing kan vervolgens in de koelkast worden bewaard.

Kinderen (tot 12 jaar):
niet aanbevolen.

Patiënten met gestoorde cardiovasculaire functie:
Voor de behandeling van fecale impactie moet de dosis worden verdeeld zodat nooit meer dan twee sachets worden ingenomen binnen één uur.

Patiënten met nierinsufficiëntie:
Geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van obstipatie of fecale impactie.

Wat u moet doen als u meer van Molaxole heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel Molaxole inneemt en ernstige diarree krijgt of gaat braken, stopt u het gebruik van Molaxole totdat dit overgaat en begint u opnieuw met een lagere dosis. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Molaxole in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Molaxole bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), de frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens
Allergische reacties, bijv. huidreactie, rhinitis, allergische zwelling van het gezicht, plotselinge allergische reacties.

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten tot minder dan 1 op de 10 patiënten)
Misselijkheid.
Maagpijn en kramp, winderigheid.
Diarree.
Braken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MOLAXOLE

Bewaar Molaxole bij kamertemperatuur.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Bereide oplossing goed afgedekt bewaren in de koelkast (2 °C tot 8 °C). De bereide oplossing dient binnen zes uur gebruikt te worden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Molaxole niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op het sachet en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Molaxole

- De werkzame bestanddelen zijn macrogol 3350 (ook wel polyethyleenglycol 3350
genoemd), 13,125 g, natriumchloride 350,7 mg, natriumwaterstofcarbonaat 178,5 mg, kaliumchloride 46,6 mg.

- De andere bestanddelen zijn acesulfaam K (E950) (zoetstof) en citroenaroma
(smaakstof).

Hoe ziet Molaxole eruit en wat is de inhoud van de verpakking Witte poeder voor orale oplossing.

Sachets van 13,8 g in een doos van 8, 10, 20, 30, 50 of 100 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma BV,
Postbus 167,
1180 AD Amstelveen.

Fabrikant
Recipharm Höganäs AB,
Sporthallsvägen 6,
SE-263 34 Höganäs, Zweden

In het register ingeschreven onder RVG 100287

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten in EER:
Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden: Moxalole
België, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk: Molaxole

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2008.