BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Monuril 2000, granulaat voor drank
Monuril 3000, granulaat voor drank
fosfomycine-trometamol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Monuril en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Monuril inneemt
3. Hoe wordt Monuril ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Monuril
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS MONURIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Monuril is een geneesmiddel dat fosfomycine-trometamol als werkzaam bestanddeel bevat. Het fosfomycine hierin doodt bepaalde bacteriën die urineweginfecties veroorzaken. Monuril wordt toegepast bij (jonge) vrouwen vanaf 12 jaar met een acute ongecompliceerde blaasontsteking die is veroorzaakt door bacteriën gevoelig zijn voor fosfomycine.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MONURIL INNEEMT
Neem Monuril niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor fosfomycine-trometamol of voor één van de andere bestanddelen van Monuril (zie rubriek 6).

- als u een ernstige nieraandoening heeft waardoor de nieren minder goed werken.

Inname van Monuril met voedsel en drank

Voedsel kan de werkzaamheid van Monuril verminderen. Daarom moet u Monuril op een lege maag innemen (2 tot 3 uur na de maaltijd), bij voorkeur voor het naar bed gaan en nadat u de blaas heeft geledigd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is onvoldoende ervaring met het gebruik van Monuril tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Daarom moet Monuril in deze periode niet worden gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Monuril gedurende de rest van de zwangerschap schadelijk is.
Het is niet bekend of fosfomycine in de moedermelk terecht komt. Daarom kunt u Monuril beter niet gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij uw arts het toch nodig vindt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Monuril de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Monuril

Monuril bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT MONURIL INGENOMEN

Volg bij het innemen van Monuril nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:
- meisjes vanaf 12 jaar (tot 50 kg) éénmalige een sachet Monuril 2000
- meisjes vanaf 12 jaar (zwaarder dan 50 kg) en volwassenen éénmalige een sachet Monuril 3000

De inhoud van de sachet moet worden opgelost in een glas water en dan direct worden ingenomen. Neem Monuril in op een lege maag (2 tot 3 uur na de maaltijd), bij voorkeur voor het naar bed gaan en nadat u de blaas heeft geledigd.

Wat u moet doen als u meer van Monuril heeft ingenomen dan u zou mogen

In geval van overdosering dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Monuril in te nemen

Neem dan alsnog de vergeten sachet in volgens de aanwijzingen die hierboven zijn gegeven (één kuur bestaat uit 1 sachet Monuril).

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Monuril bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen van Monuril kunnen zijn:

Maagdarmstelsel
Maag- of darmklachten zoals misselijkheid en diarree kunnen optreden.

Huid- en onderhuid
Huidreacties kunnen optreden, die in het algemeen van voorbijgaande aard zijn.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MONURIL

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Monuril niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de sachet of op de doos na “Niet gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Monuril

- Het werkzame bestanddeel is fosfomycine-trometamol.
Elke sachet Monuril 2000 bevat 3,754 g fosfomycine-trometamol (1:1), overeenkomend met 2 g fosfomycine.
Elke sachet Monuril 3000 bevat 5,631 g fosfomycine-trometamol (1:1), overeenkomend met 3 g fosfomycine.

- De andere bestanddelen zijn mandarijnsmaakstof, sinaasappelsmaakstof, saccharine (E954) en sucrose.

Hoe ziet Monuril er uit en wat is de inhoud van de verpakking Monuril is een wit korrelig poeder met mandarijngeur.

Monuril 2000 is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 1 sachet die 2 g fosfomycine bevat. Monuril 3000 is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 1 sachet die 3 g fosfomycine bevat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Zambon Nederland B.V.
Basicweg 14B
3821 BR Amersfoort

Inschrijving in het Register
Monuril 2000 is in het register ingeschreven onder RVG 13067. Monuril 2000 is in het register ingeschreven onder RVG 13066.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008