Bijsluiter: 21/05/2008

Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Motilium al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Motilium
zetpillen voor zuigelingen
10 mg zetpillen voor kinderen
30 mg zetpillen voor volwassenen 60 mg


WAT ZIJN MOTILIUM-ZETPILLEN?
Motilium-zetpillen zijn wit tot lichtgeel van kleur en torpedovormig. Er zijn Motilium-zetpillen voor zuigelingen, voor kinderen en voor volwassenen. Motilium-zetpillen voor zuigelingen bevatten 10 mg domperidon per zetpil. Motilium-zetpillen voor kinderen bevatten 30 mg domperidon per zetpil. Motilium- zetpillen voor volwassenen bevatten 60 mg domperidon per zetpil. Domperidon is de stof die zorgt voor de werking van Motilium-zetpillen. Domperidon zorgt ervoor dat voedsel sneller door de maag en de darmen gaat.
De zetpillen bevatten verder: polyethyleenglycol 4000, polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 1000, wijnsteenzuur (E 334) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320).
Motilium-zetpillen 10, 30 en 60 mg zijn verpakt in een doosje met 6 zetpillen in een strip.


Motilium zetpillen zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk
RVG 07681 (Motilium zetpillen voor zuigelingen 10 mg),
RVG 07682 (Motilium zetpillen voor kinderen 30 mg) en
RVG 07683 (Motilium zetpillen voor volwassenen 60 mg)

op naam van
McNeil B.V.,
Postbus 90241,
5000 LV Tilburg.


WANNEER GEBRUIKT U MOTILIUM-ZETPILLEN?
Motilium wordt gebruikt voor de verlichting van misselijkheid en braken (bij kinderen of volwassenen). Bij volwassenen wordt Motilium ook gebruikt voor de verlichting van een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en voor terugvloeien van de maaginhoud (oprispingen).


WANNEER MAG U MOTILIUM-ZETPILLEN NIET GEBRUIKEN?
• U mag Motilium niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de zetpillen. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat zijn Motilium-zetpillen?'. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Motilium en raadpleeg uw arts.
• Motilium mag niet worden gebruikt bij een bepaalde hersentumor (een zogenaamd prolactinoom).
• U mag Motilium niet gebruiken wanneer u ernstige buikkrampen of aanhoudend zwarte ontlasting heeft. In deze gevallen moet u altijd eerst met uw arts overleggen of u Motilium wel mag gebruiken.


WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?


• Zwangerschap
Het is niet bekend of Motilium bij zwangerschap schadelijk is.
Bent u in verwachting of gedurende de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Motilium kunt gebruiken.


• Borstvoeding
Kleine hoeveelheden van stoffen uit Motilium zouden in de moedermelk terecht kunnen komen. Daarom is het beter Motilium niet te gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg hierover met uw arts.

• Kleine kinderen
Als Motilium wordt gegeven aan kleine kinderen, is er een klein risico dat ze last krijgen van bewegingsstoornissen, zoals stijve spieren, trillen en onwillekeurige bewegingen. Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de dosering die uw arts heeft voorgeschreven of aan de dosering zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.


• Bij slechte werking van uw lever
U mag Motilium niet gebruiken als u een leverziekte heeft. U dient eerst een arts te raadplegen.


• Bij slechte werking van uw nieren
Neem eerst contact op met uw arts als u een nierziekte heeft en u Motilium gedurende een lange periode gaat gebruiken.


• Waarschuwingen
Wanneer u Motilium niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Neem contact op met uw arts wanneer uw klachten na 14 dagen nog niet zijn verdwenen. Als u naast Motilium ook andere medicijnen gebruikt, lees dan ook het gedeelte “Andere geneesmiddelen en Motilium” verder in deze bijsluiter.


• Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Motilium invloed heeft op het reactievermogen.


• Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Motilium-zetpillen bevatten gebutyleerd hydroxyanisol. Gebutyleerd hydroxyanisol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.


ANDERE GENEESMIDDELEN EN MOTILIUM
Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).
Als u naast Motilium-zetpillen geneesmiddelen gebruikt die de bewegingen van de maag en de darmen vertragen, kan dit de werkzaamheid van Motilium beïnvloeden.
Gebruik geen MOTILIUM als u oraal ketoconazole inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of oraal erythromycine (een antibioticum).
Als u andere geneesmiddelen inneemt, met inbegrip van geneesmiddelen gekocht zonder voorschrift, is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts of apotheker.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.


DOSERING VAN MOTILIUM-ZETPILLEN
Als u Motilium op recept gebruikt, vertelt uw arts of apotheker u hoeveel Motilium u moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt:

• Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (35 kg of meer)
2 maal per dag 1 zetpil voor volwassenen (60 mg domperidon). De duur van de eerste behandeling is 4 weken bij een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en bij oprispingen.

• Kinderen
Bij kinderen is de dosering afhankelijk van het lichaamsgewicht. De zetpillen mogen niet gebruikt worden bij kinderen die minder wegen dan 5 kg.
Voor een kind van 5 tot 15 kg: 2 maal per dag 1 zetpil voor zuigelingen (met 10 mg domperidon).
Voor een kind van meer dan 15 kg: 2 maal per dag 1 zetpil voor kinderen (met 30 mg domperidon).
Als u Motilium niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken.


HOE MOET U MOTILIUM-ZETPILLEN GEBRUIKEN?
• U kunt Motilium-zetpillen op elk tijdstip van de dag inbrengen.
• Zetpillen zijn bedoeld om in de anus, van achteren dus, te worden ingebracht.
• Het is het beste om zetpillen in te brengen in een lege endeldarm (dus nadat u ontlasting heeft gehad). Ga daarom, indien nodig, eerst naar het toilet.
• Scheur 1 verpakte zetpil van de totale strip.
• Trek daarna de 2 laagjes waaruit de strip bestaat van elkaar. Dit gaat het gemakkelijkst aan de puntzijde van de strip.
• Neem de zetpil uit de strip. U kunt de zetpil het beste even bevochtigen met wat water. Dan gaat het inbrengen gemakkelijker.
• Het inbrengen gaat ook gemakkelijker als u op uw zij ligt, met uw knieën opgetrokken.
• Breng de zetpil met de punt naar voren in de anus. Blijf dan enige minuten liggen. Soms kan het nodig zijn om de zetpil tegen te houden, bijvoorbeeld met een propje watten. Wanneer u dat prettiger vindt, kunt u de zetpil ook met de stompe kant naar voren inbrengen.
• Probeer te voorkomen dat u binnen een uur na het inbrengen van de zetpil ontlasting heeft.


STOPPEN MET MOTILIUM
Als u Motilium op recept gebruikt, stop dan niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.


WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?
Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Motilium heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ’Dosering van Motilium-zetpillen’). Raadpleeg in deze gevallen altijd een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: sufheid, verwardheid en bepaalde bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Motilium dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als een kind Motilium heeft gebruikt; ook als de zetpil is ingeslikt.


WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN UW MOTILIUM-ZETPIL IN TE BRENGEN?
Wanneer u bent vergeten uw Motilium-zetpil in te brengen, doe dat dan alsnog zodra u dat merkt. Maar wanneer het al bijna tijd is voor de volgende zetpil, is het verstandiger de vergeten zetpil niet meer in te brengen.


MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen.
Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)
- Hormonale stoornissen: zwelling van de borstklier of afscheiding van melk en menstruatiestoornis. Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
- Stoornissen van het zenuwstelsel: abnormale spierbewegingen of tremor (bevingen) kunnen voorkomen. Het risico op dergelijke abnormale spierbewegingen is het grootst bij pasgeboren baby’s, peuters en kleine kinderen.
- Stoornissen van het immuunsysteem: allergische reacties (bv. huiduitslag, jeuk, kortademigheid, hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht) werden gemeld; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Stoornissen van het cardiovasculair systeem: zeer zelden werden hartritmestoornissen gemeld; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts. - Diarree
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.


HOE BEWAART U MOTILIUM-ZETPILLEN?
De juiste bewaarwijze is:
• in de originele verpakking;
• samen met deze gebruiksaanwijzing;
• niet boven 25 °C;
• buiten het bereik en zicht van kinderen.


HOE LANG ZIJN MOTILIUM-ZETPILLEN HOUDBAAR?
Motilium-zetpillen zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.
Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd in juni 2008.


Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
- Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
Wilt u meer weten over Motilium of over misselijkheid en braken?
Vragen over Motilium of over misselijkheid en braken kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker. Voor vragen over misselijkheid en braken kunt u ook contact opnemen met de Maag Lever Darm Stichting MLDS: 0900-20 25 625.