Bijsluiter Mucoangin zuigtabletten, 20 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Mucoangin zuigtabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:
I . Wat zijn MUCOANGIN zuigtabletten en waarvoor warden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u MUCOANGIN zuigtabletten gebruikt
3. Hoe worden MUCOANGIN zuigtabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u MUCOANGIN zuigtabletten?


Mucoangin, zuigtabletten 20 nig
• Het werkzame bestanddeel is 20 mg ambroxolhydrochloride
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn pepermunt aroma, sorbitol (E-240), saccharoïdenatrium, macrogol 6000 en talk (E-553B).


Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Tel: (072) 566 24 68
Of mailen naar:
e-mail: mucoangin.info@boehringer-ingelheim.n1


In het register ingeschreven onder RVG 30047


1. Wat zijn MUCOANGIN zuigtabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
- MUCOANGIN zuigtabletten behoren tot de groep van geneesmiddelen voor de keel.
- MUCOANGIN zuigtabletten zijn verkrijgbaar in een verpakking met 20 stuks.
- MUCOANGIN zuigtabletten geven verlichting van pijn bij acute keelpijn.


2. Wat u moet weten voordat u MUCOANGIN zuigtabletten gebruikt
Gebruik MUCOANGIN zuigtabletten niet:
• Wanneer u overgevoelig bent voor ambroxolhydrochloride of één van de andere ingrediënten van M.UCOANGIN zuigtabletten.
? Wanneer u last heeft van erfelijke fructose intolerantie, de zuigtabletten bevatten sorbitol.

Wees extra voorzichtig met MUCOANGIN zuigtabletten
• MUCOANGIN zuigtabletten worden niet aanbevolen aan kinderen jonger dan 12 jaar.


Zwangerschap
MUCOANGIN zuigtabletten worden niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en met name niet gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Borstvoeding
Ambroxolhydrochloride gaat over in de moedermelk. Daarom worden MUCOANGIN zuigtabletten niet aanbevolen aan vrouwen die borstvoeding geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
MUCOANGIN heeft geen effect op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MUCOANGIN zuigtabletten
Dit geneesmiddel bevat per zuigtablet 1,37 gram sorbitol. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering levert elke dosis 1,37 gram sorbitol. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie. Sorbitol kan maagdarmk lachten en diarree veroorzaken.


Gebruik van MUCOANGIN zuigtabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Er zijn geen ongunstige wisselwerkingen bekend met andere geneesmiddelen. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.


3. Hoe worden MUCOANGIN zuigtabletten gebruikt?
De aanbevolen dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is: maximaal 6 zuigtabletten per dag opzuigen.
MUCOANGIN zuigtabletten dienen niet te worden gebruikt door kinderen jonger dan 12 jaar.
MUCOANGIN zuigtabletten dienen niet langer dan 3 dagen achtereen gebruikt te worden. Bij aanhoudende klachten of bij hoge koorts dient u een arts te raadplegen.


Wat u moet doen wanneer u te veel van MUCOANGIN zuigtabletten heeft gebruikt:
Tot op heden zijn er geen gevallen van overdosering bij mensen gerapporteerd. Wanneer u te veel van MUCOANGIN zuigtabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten MUCOANGIN zuigtabletten in te nemen:
Neem nooit een dubbele dosis van MUCOANG1N om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met MUCOANGIN zuigtabletten wordt gestopt:
Indien u stopt met het gebruik van MUCOANGIN zuigtabletten. kunnen de klachten die u had voor het gebruik van MUCOANGIN zuigtabletten terugkeren.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kunnen MUCOANGIN zuigtabletten bijwerkingen veroorzaken.
Zelden treden overgevoeligheidsreactie (allergische reacties) op, ze treden voornamelijk op in de vorm van huiduitslag. Zeer zelden kan zich een ernstige overgevoeligheidsreactie voordoen, veroorzaakt door overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Symptomen van een dergelijk ernstige overgevoeligheidsreactie zijn o.a. sterke daling van de bloeddruk. bleekheid, onrust, zwakke snelle pols klamme huid en verminderd bewustzjn.
Soms kan verdoofdheid van de tong en verandering in smaak optreden.
Soms kunnen milde bijwerkingen van het bovenste gedeelte van liet maagdarmstelsel optreden. zoals:
• zure oprispingen
• gestoorde spijsvertering met als verschijnselen een vol gevoel in de bovenhuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
• overgeven
• misselijkheid
• droge mond
Zoals bij alle sorbitolbevattende producten kan een verhoogde frequentie van de stoelgang of diarree voorkomen.
In geval er hij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u ais ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u MUCOANGIN zuigtabletten?
MUCOANGIN zuigtabletten buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik MUCOANGIN zuigtabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na of "exp.".
Deze bijsluiter is voor bet laatst herzien/goedgekeurd in juni 2004
Buiten het gebruik en het zicht van kinderen bewaren