BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER
Mutagrip Pasteur® 2008/2009, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit.
Griepvaccin (gesplitst virion, geïnactiveerd)


Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u of uw kind wordt gevacineerd.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om hem opnieuw te lezen.
- Hebt u nog vragen, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Dit vaccin werd voor u of uw kind voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking merkt die niet in deze
bijsluiter wordt vermeld, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Mutagrip Pasteur 2008/2009 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Mutagrip Pasteur 2008/2009 gebruikt
3. Hoe wordt Mutagrip Pasteur 2008/2009 gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe u Mutagrip Pasteur 2008/2009 moet bewaren
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS MUTAGRIP PASTEUR 2008/2009 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Mutagrip Pasteur 2008/2009 is een vaccin. Vaccins worden gebruikt als bescherming tegen besmettelijke ziektes.
Dit vaccin wordt aanbevolen om u of uw kind te helpen beschermen tegen griep, vooral als u of uw kind een hoog risico loopt voor bijkomende complicaties.
Wanneer een injectie met Mutagrip Pasteur 2008/2009 toegediend is, zal de natuurlijke afweer van het lichaam bescherming aanmaken tegen een griepinfectie.
Mutagrip Pasteur 2008/2009 zal bescherming bieden tegen een griepinfectie vanaf ongeveer 2 tot 3 weken na de injectie.
De griep (influenza) is een ziekte die wordt veroorzaakt door vele verschillende virustypes en die zich snel kan verspreiden, vooral op plekken waar het zeer gemakkelijk is om de infectie op te lopen en te verspreiden. Het grootste risico om de griep te krijgen, is gedurende de koude maanden tussen oktober en maart. Uw arts of verpleegkundige zal u kunnen aanraden wanneer u zich het best laat inenten. Griep is elk jaar aanwezig, zelfs wanneer geen epidemieën of uitbraken worden gemeld.
Het vaccin zal alleen helpen bij het voorkomen van griep indien de griep wordt veroorzaakt door één van de drie virusstammen die zich in het vaccin bevinden, of andere nauwverwante stammen. Mutagrip Pasteur 2008/2009 zal geen griep voorkomen indien u of uw kind reeds besmet is met de ziekte voorafgaand aan de vaccinatie, of indien de besmetting wordt veroorzaakt door een ander virus.
U moet ook weten dat vele ziektekiemen griepachtige ziektes kunnen veroorzaken en dat het vaccin u of uw kind hiertegen niet zal beschermen.
Het is onwaarschijnlijk dat eerdere injecties met een griepvaccin u of uw kind zullen beschermen tegen de huidige stammen van het griepvirus die dit jaar het meest voorkomen. Daarom dient elk jaar een vaccin tegen griep te worden toegediend, vooral als u of uw kind een risico loopt.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MUTAGRIP PASTEUR 2008/2009 GEBRUIKT
Om er zeker van te zijn dat Mutagrip Pasteur 2008/2009 geschikt is voor u of uw kind, is het van belang dat u uw arts, apotheker of verpleegkundige inlicht als een van de volgende punten op u of uw kind van toepassing is. Indien er iets is dat u niet begrijpt, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige om uitleg.

Gebruik Mutagrip Pasteur 2008/2009 niet
• als u of uw kind allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame stoffen van een van de bestanddelen van Mutagrip Pasteur 2008/2009, voor eieren, voor kippeneiwitten, voor neomycine, voor formaldehyde of voor octoxinol 9 (zie voor andere bestanddelen van Mutagrip Pasteur deel 6 "Aanvullende informatie").
Mutagrip Pasteur 2008/2009 bevat niet meer dan 0,05 microgram ovalbumine per dosis.
• als u of uw kind een ziekte heeft met hoge temperatuur of een acute infectie: de vaccinatie moet dan worden uitgesteld tot wanneer u of uw kind hersteld is.

Wees voorzichtig met Mutagrip Pasteur 2008/2009
Als u of uw kind slechte afweerreacties heeft (immunosuppressie), dient u uw arts hierover in te lichten vooraleer het vaccin wordt toegediend
Uw arts zal dan beslissen of u of uw kind het vaccin moet krijgen.
Indien u of uw kind, ongeacht de reden, een bloedonderzoek moet ondergaan in de dagen volgend op de griepvaccinatie, licht dan uw arts in. De reden hiervoor is dat er vals-positieve uitslagen van het bloedonderzoek werden waargenomen bij enkele patiënten die kort tevoren waren ingeënt.

Gebruik met andere geneesmiddelen
• Mutagrip Pasteur 2008/2009 kan tegelijkertijd met andere vaccins worden toegediend door gebruik te maken van injecties op verschillende ledematen. De bijwerkingen kunnen in dit geval echter versterkt worden waargenomen.
• De afweerreactie kan afnemen in geval van behandeling met afweeronderdrukkende middelen, zoals corticosteroïden, cytotoxische geneesmiddelen of radiotherapie (bestraling).
• Licht uw arts, apotheker of verpleegkundige in, als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.


Zwangerschap en borstvoeding
Licht uw arts of apotheker/verpleegkundige in als u zwanger bent, denkt dat u zwanger kunt zijn, of borstvoeding geeft.
Uw arts zal kunnen beslissen of Mutagrip Pasteur 2008/2009 aan u kan worden toegediend.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat het vaccin uw vermogen om te rijden of machines te bedienen zal beïnvloeden.


3. HOE WORDT MUTAGRIP PASTEUR 2008/2009 GEBRUIKT Dosering
Volwassenen en kinderen vanaf 36 maanden kunnen één dosis van 0,5 ml krijgen.
Kinderen van 6 tot 35 maanden kunnen één dosis van 0,25 ml of één dosis van 0,5 ml krijgen, in overeenstemming met landelijke aanbevelingen.
Als uw kind niet eerder werd ingeënt tegen griep, moet een tweede dosis worden gegeven na ten minste 4 weken, in overeenstemming met landelijke aanbevelingen.
Wijze en/of route(s) van toediening
Mutagrip Pasteur 2008/2009 wordt gegeven als een injectie in het spierweefsel of diep onderhuids.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Mutagrip Pasteur 2008/2009 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
In klinische studies zijn de volgende vaak voorkomende bijwerkingen waargenomen (gemeld bij meer dan 1 op 100 maar bij minder dan 1 op 10 personen):
• hoofdpijn
• zweten
• spierpijn (myalgie), gewrichtspijn (artralgie)
• koorts, malaise, rillingen, vermoeidheid
• plaatselijke reacties: roodheid, zwelling, pijn, blauwe plekken (ecchymose), harde zwelling (induratie) rond de plaats waar het vaccin werd ingespoten.
Deze reacties verdwijnen meestal zonder behandeling binnen 1 à 2 dagen.
Via post-marketing surveillance (Opvolging van bijwerkingen nadat het middel op de markt is gebracht) werden de volgende bijwerkingen gemeld:
• huidreacties die zich over het lichaam kunnen verspreiden, waaronder jeuk (pruritus, urticaria (galbulten)), huiduitslag
• pijn waar een gevoelszenuw loopt (neuralgie), afwijkingen in het waarnemen van gevoel, pijn, warmte en koude (paresthesie), stuipen gepaard met koorts, neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot een stijve nek, verwardheid, gevoelloosheid, pijn en zwakte in de ledematen, evenwichtsverlies, verlies van reflexen, gedeeltelijke verlamming of verlamming van het hele lichaam (encephalomyelitis, neuritis, syndroom van Guillain-Barré)
• tijdelijke afname van het aantal bloedplaatjes (bepaalde deeltjes in het bloed): een laag aantal bloedplaatjes kan leiden tot overmatige vorming van blauwe plekken of bloedingen (voorbijgaande trombocytopenie), voorbijgaande zwelling van de klieren in de hals, oksels of lies (voorbijgaande lymfadenopathie)
• allergische reacties:
- in zeldzame gevallen leidend tot medische noodsituaties met falen van het bloedsomloopsysteem om een voldoende bloedstroom naar de verschillende organen te handhaven (shock)
- in zeer zeldzame gevallen leidend tot zwelling vooral zichtbaar in het hoofd en de hals, waaronder het gezicht, de lippen, tong, keel of een ander lichaamsdeel (angio-oedeem)
• ontsteking van een bloedvat (vasculitis), wat kan leiden tot huiduitslag en in zeer zeldzame gevallen tot voorbijgaande nierproblemen
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking merkt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.


5. HOE U MUTAGRIP PASTEUR 2008/2009 MOET BEWAREN Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
In de koelkast bewaren (2°C - 8°C). Niet invriezen. Bewaar de spuit in de buitenverpakking om tegen licht te beschermen.
Gebruik Mutagrip Pasteur 2008/2009 niet meer na de vervaldatum die vermeld wordt op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Mutagrip Pasteur 2008/2009?
De werkzame bestanddelen zijn: Gesplitst griepvirus*, geïnactiveerd, met antigenen equivalent aan de volgende stammen:
A/ Brisbane/59/2007 (H1N1) – analoge stam IVR-148 afgeleid van A/Brisbane/59/2007
..................................................................................................  15 microgram HA**
A/ Brisbane/10/2007 (H3N2) – analoge stam NYMC X-175C afgeleid van A/Uruguay/716/2007
..................................................................................................  15 microgram HA**
B/ Florida/4/2006 – analoge stam B/Florida/4/2006
..................................................................................................  15 microgram HA**
Per dosis van 0,5 ml
* gekweekt in bevruchte kippeneieren van gezonde kippen * * hemagglutinine
Dit vaccin voldoet aan de WHO-aanbevelingen (noordelijk halfrond) en het EU-besluit voor het seizoen 2008/2009.
De andere bestanddelen zijn een bufferoplossing met natriumchloride, dinatriumfosfaat dihydraat, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride en water voor injecties.
Hoe ziet Mutagrip Pasteur 2008/2009 er uit en wat is de inhoud van de verpakking? Na zacht schudden ziet het vaccin eruit als een witachtige en licht doorschijnende vloeistof.

Mutagrip Pasteur 2008/2009 is een suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit van 0,5 ml in een doos van 1, 10, 20 of 50 stuks. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen worden verkocht.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:
Sanofi Pasteur MSD
Jules Bordetlaan 13
1140 Brussel - België

De fabrikant is:
SANOFI PASTEUR 2,
avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
FRANKRIJK


In het register ingeschreven onder : RVG 22305


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2008,

laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 1 en 6.