BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Naclof, oogdruppels 1 mg/ml
diclofenacnatrium

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
-Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:

1.Wat is Naclof oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt
2.Wat u moet weten voordat u Naclof oogdruppels gebruikt
3.Hoe wordt Naclof oogdruppels gebruikt
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u Naclof oogdruppels
6.Aanvullende informatie


1. WAT IS NACLOF OOGDRUPPELS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Naclof oogdruppels behoort tot de geneesmiddelen uit een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID).
Naclof oogdruppels wordt gebruikt om ontstekingsreacties van het netvlies na bijvoorbeeld staaroperaties te voorkomen.
Als u vragen heeft over hoe Naclof oogdruppels werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, vraag het dan aan uw arts.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NACLOF OOGDRUPPELS GEBRUIKT
Volg zorgvuldig alle instructies van de arts op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.
Gebruik Naclof oogdruppels niet
-Als u allergisch (overgevoelig) bent voor diclofenacnatrium of voor één van de andere bestanddelen van Naclof oogdruppels.
-Als bij u na gebruik van geneesmiddelen uit een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID) (waaronder acetylsalicylzuur) benauwdheidaanvallen of andere overgevoeligheidsreacties zijn opgetreden.

Wees extra voorzichtig met Naclof oogdruppels
-Als u last krijgt of heeft van een infectie. Uw arts zal u aanvullende geneesmiddelen voorschrijven.
-Als u geneesmiddelen gebruikt die de bloedingstijd verlengen of als van u bekend is dat u een verhoogde bloedingsneiging heeft, kan verergering optreden na gebruik van Naclof oogdruppels.
-Als u tegelijk lokaal werkende steroïden (bepaalde groep van chemische verbindingen) gebruikt, zie
ook de rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”.
-Als u zachte contactlenzen draagt. U mag geen zachte contactlenzen dragen tijdens het indruppelen van dit geneesmiddel. Na het indruppelen van Naclof oogdruppels moet u minstens 15 minuten wachten alvorens uw contactlenzen opnieuw in te brengen.

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is, informeer dan uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling met Naclof oogdruppels.

NSAIDs, inclusief diclofenac voor toepassing in het oog, vertragen de wondheling van het hoornvlies, zelfs bij kortdurend gebruik. De gevolgen hiervan voor de kwaliteit van het hoornvlies en het risico op infectie zijn onduidelijk.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:
•lokaal werkende steroïden (bepaalde groep van chemische verbindingen). Gelijktijdig gebruik kan bij patiënten die al een hoornvliesontsteking hebben het risico op hoornvliescomplicaties vergroten.


Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Over het oogheelkundig gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In zeer lage dosering voor kortdurend gebruik, is tijdens het eerste en tweede trimester geen ongewenst effect op de zwangerschap te verwachten en kan het middel in overleg met de arts worden gebruikt. Het gebruik wordt echter afgeraden in het derde trimester tenzij strikt noodzakelijk.
Gezien de lage dosering en de lage uitscheiding in de moedermelk, wordt geen ongewenst effect op de zuigeling verwacht. Naclof kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Patiënten die wazig zien moeten afzien van het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Naclof oogdruppels
Dit product bevat onder andere benzalkoniumchloride dat zachte contactlenzen kan ontkleuren.


3. HOE WORDT NACLOF OOGDRUPPELS GEBRUIKT
Volg bij gebruik van Naclof oogdruppels nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik
Vóór de operatie gedurende drie uur 5 maal 1 druppel. Direct na de operatie 3 druppels gevolgd door 3 tot 5 maal daags 1 druppel. De behandelende oogarts zal de duur van de behandeling bepalen.

Ouderen:
Er zijn geen aanwijzingen dat een doseringsaanpassing nodig is voor ouderen.

Kinderen:
Naclof mag niet worden gebruikt bij kinderen, omdat de ervaring bij kinderen beperkt is.
Als u behalve Naclof gelijktijdig oogdruppels met een ander werkzaam bestanddeel gebruikt, moet er tenminste 5 minuten tijd zitten tussen het toedienen van de twee soorten oogdruppels.
Gebruik Naclof oogdruppels als volgt:
1.Was uw handen.
2.Open de flacon. Ga zitten en buig uw hoofd naar achteren of ga op uw rug liggen.
3.Trek met uw ene hand het onderste ooglid naar beneden om een gootje tussen uw ooglid en oog te vormen.
4.Houd het flesje omgekeerd in uw andere hand. Breng het tuitje dicht bij het onderste ooglid. Zorg ervoor dat het tuitje niet in aanraking komt met uw oog, oogleden of oogharen. Op deze manier blijft de inhoud van het flesje steriel.
5.Druk met uw duim en wijsvinger licht op de zijkant van het flesje totdat er een druppel in het ontstane gootje valt.
6.Na toediening van de oogdruppel(s) kunt u het beste gedurende 1 à 2 minuten met uw vingertop op de binnenste hoek van uw oog drukken. Dit voorkomt dat het geneesmiddel via de traankanaaltjes in uw neus vloeit. Hierdoor blijven er meer Naclof oogdruppels in het oog. U kunt ook uw ogen gedurende 3 minuten gesloten houden.
7.Schroef het dopje op het flesje.

In geval dat u bemerkt dat Naclof oogdruppels te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat u moet doen als u meer van Naclof oogdruppels heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u meer van Naclof oogdruppels heeft gebruikt dan u zou mogen, is er een minimaal risico op bijwerkingen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Naclof oogdruppels te gebruiken
-Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (bijvoorbeeld binnen 2 of 3 uur), dien de gemiste dosis dan niet meer toe, en dien de volgende druppels toe op het tijdstip waarop u het zou moeten.
-In andere gevallen dient u de dosis toe zo gauw als u het zich herinnert. Dien vervolgens de volgende dosis toe op het gebruikelijke tijdstip.
-Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Naclof oogdruppels bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten); - zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Oogaandoeningen:
Tijdelijk een licht tot matig geïrriteerd gevoel in het oog. Ook kunnen onmiddellijk na het indruppelen reacties als jeuk, roodheid van het oog en wazig zien optreden. Daarnaast kunnen na herhaalde toepassing afwijkingen of ontstekingen van het hoornvlies (corneale afwijkingen of keratitis punctata) of vochtophoping in het hoornvlies (cornea-oedeem) optreden. Dit kan mogelijk een bedreiging voor het gezichtsvermogen zijn. Zelden kan een verhoogde druk in het oog (intra-oculaire druk) voorkomen.

Luchtwegaandoeningen:
In zeldzame gevallen zijn plotselinge aanvallen van benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en opgeven van slijm (exacerbaties van astma) en kortademigheid (dyspnoe) waargenomen.
Overgevoeligheidsreacties zoals bloeddoorlopen oogbindvlies, allergische ontsteking van het oogbindvlies, roodheid van het ooglid, oogallergie, vochtophoping in het ooglid, jeuk aan het ooglid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), vluchtige huiduitslag (rash), eczeem, roodheid van de huid, jeuk, overgevoeligheid, hoesten en ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U NACLOF OOGDRUPPELS Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Bewaar Naclof oogdruppels in de oorspronkelijke buitenverpakking. Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur.
Sluit het flesje onmiddellijk na gebruik. Nadat de verpakking is geopend, mag de inhoud niet langer dan 1 maand worden gebruikt.
Gebruik Naclof oogdruppels niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket of op de buitenverpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Naclof oogdruppels
-Het werkzaam bestanddeel is diclofenacnatrium. Dit is aanwezig in de vorm van 1,0 mg per ml oplossing.
-De andere bestanddelen zijn benzalkoniumchloride (conserveermiddel), dinatriumedetaat,
hydroxypropyl gamma-cyclodextrine, zoutzuur (E507), propyleenglycol (E1 520), trometamol, tyloxapol en water voor injecties.

Hoe ziet Naclof oogdruppels er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Naclof oogdruppels is verkrijgbaar in een kunststof flesje van 5 ml, voorzien van een druppelaar en beschermdop.
De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM
Telefoon: 026 - 37 82 111
E-mail: mid.phnlar@novartis.com
I

n het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Naclof, oogdruppels 1 mg/ml RVG 12800


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2008