BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Nalcrom, drank 100 mg
Nalcrom, drank 200 mg
Nalcrom, granulaat in sachet 100 mg
Nalcrom, granulaat in sachet 200 mg
Natriumcromoglicaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Nalcrom en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Nalcrom gebruikt
3. Hoe wordt Nalcrom gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nalcrom
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NALCROM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Een allergische reactie kan worden veroorzaakt door het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Daarbij komen stoffen uit mestcellen vrij, die een ontstekingsreactie in het maag-darmkanaal kunnen veroorzaken. Als deze stoffen vrijkomen, dan kunnen ze leiden tot symptomen als misselijkheid, buikpijn, diarree, benauwdheid, allergische aandoeningen van de neus, huiduitslag, galbulten of eczeem. Nalcrom is een middel dat het vrijkomen van deze stoffen remt.

Nalcrom wordt door uw arts voorgeschreven om allergische verschijnselen te voorkomen, die veroorzaakt worden door bestanddelen in de voeding, die niet altijd vermeden kunnen worden.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NALCROM GEBRUIKT
Gebruik Nalcrom niet

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natrium cromoglicaat of voor één van de andere bestanddelen van Nalcrom.

Wees extra voorzichtig met Nalcrom
Nalcrom granulaat bevat sucrose. Zie hiervoor onder ‘belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nalcrom granulaat’.

Over het gebruik van Nalcrom bij kinderen jonger dan 2 jaar bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik van Nalcrom met voedsel en drank

Nalcrom dient ingenomen te worden 15 minuten vóór de maaltijd, zie rubriek 3 ‘Hoe wordt Nalcrom gebruikt’.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Een effect is onwaarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nalcrom granulaat.

Nalcrom sachets bevatten 925 mg suiker per sachet van 100 mg natriumcromoglicaat en 1805 mg suiker per sachet van 200 mg natriumcromoglicaat.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Patiënten met suikerziekte kunnen beter geen Nalcrom sachets gebruiken omdat die suiker bevatten. Nalcrom drank bevat geen suiker en kan dus wel worden gebruikt.

3. HOE WORDT NALCROM GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Nalcrom nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Nalcrom dient ingenomen te worden 15 minuten voor de maaltijd. Als Nalcrom 4 x daags wordt voorgeschreven, dan betekent dit dat u (bij 3 maaltij den per dag)
3 x Nalcrom vóór de maaltijd en 1 x vóór het slapen gaan moet innemen.

De gebruikelijke dosering is als volgt:
Sachets
Voor volwassenen:
Vóór de maaltijd 4 x daags de inhoud van één sachet à 200 mg oplossen in een halve beker water. De oplossing vervolgens opdrinken.

Voor kinderen:
Vóór de maaltijd 4 x daags de inhoud van één sachet à 100 mg oplossen in een halve beker water. De oplossing vervolgens opdrinken.

Ampullen
Voor volwassenen:
Vóór de maaltijd 4 x daags de inhoud van één 10 ml ampul opdrinken.

Voor kinderen:
Vóór de maaltijd 4 x daags de inhoud van één 5 ml ampul opdrinken.

Wordt onvoldoende resultaat bereikt binnen 2-3 weken, dan kan de arts de dosering verhogen. Wordt vervolgens voldoende resultaat bereikt dan kan de arts trachten de dosering te verlagen. De optimale dosering, dient voor iedere patiënt individueel te worden vastgesteld.

Daar soms bestanddelen van de voeding, waar u allergisch voor bent reeds in de mond een allergische reactie veroorzaken, wordt aangeraden de mond met een oplossing van Nalcrom sachets of Nalcrom drank te spoelen alvorens deze door te slikken.

Wat u moet doen als u meer van Nalcrom heeft ingenomen dan u zou mogen
Over het algemeen zijn er geen nadelige effecten te verwachten, wanneer teveel Nalcrom is ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nalcrom in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Nalcrom

Als u stopt met het innemen van Nalcrom, kunnen de verschijnselen weer terugkeren, waarvoor u Nalcrom kreeg voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nalcrom bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
In enkele gevallen is melding gemaakt van misselijkheid, huiduitslag en gewrichtspijnen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NALCROM

Bewaren beneden 25 °C.
Nalcrom ampullen en sachets: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Nalcrom niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de ampul / op het sachet na ‘exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Nalcrom
Nalcrom drank:

* Het werkzame bestanddeel is natrium cromoglicaat; en wel 100 mg respectievelijk 200 mg per ampul.
* Het andere bestanddeel is gezuiverd water.

Nalcrom granulaat:
* Het werkzame bestanddeel is natrium cromoglicaat; en wel 100 mg respectievelijk 200 mg per sachet.
* Het andere bestanddeel is sucrose:

Iedere sachet Nalcrom 100 bevat 925 mg sucrose
Iedere sachet Nalcrom 200 bevat 1805 mg sucrose.

Hoe ziet Nalcrom er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Nalcrom-sachets worden geleverd in doosjes, die elk 50 sachets bevatten van 100 of 200 mg;
Nalcrom-drank wordt geleverd in doosjes, die elk 50 ampullen bevatten van 100 mg (5 ml) of 200 mg (10 ml).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland:
RVG 10227 (granulaat in sachets 100 mg);
RVG 10228 (granulaat in sachets 200 mg);
RVG 12446 (drank in ampullen 100 mg);
RVG 12447 (drank in ampullen 200 mg).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2007