BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Natecal D3 600 mg / 400 I.E. kauwtabletten
Calcium + cholecalciferol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is alleen voor gebruik bij volwassenen.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Natecal D3 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Natecal D3 inneemt
3. Hoe wordt Natecal D3 ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Natecal D3
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NATECAL D3 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Natecal D3 kauwtabletten bevatten twee actieve bestanddelen, calciumcarbonaat en cholecalciferol (vitamine D3). Zowel calcium als vitamine D3 komen voor in voedsel; vitamine D wordt ook geproduceerd in de huid na blootstelling aan zon. Natecal D3 kauwtabletten kunnen worden voorgeschreven door artsen om vitamine D-/calcium-tekort te behandelen of te voorkomen.
Natecal D3 kauwtabletten kunnen extra hoeveelheden calcium en vitamine D leveren op tijden dat u daarvan door uw voedingspatroon of levensstijl onvoldoende binnenkrijgt of uw lichaam om extra hoeveelheden vraag.
Dit geneesmiddel kan ook worden voorgeschreven voor sommige botaandoeningen, bijvoorbeeld de behandeling van botontkalking (osteoporose).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NATECAL D3 INNEEMT
Neem Natecal D3 niet in

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Natecal D3 (in het bijzonder soyaboon olie).
* Als u een hoog calciumgehalte in uw bloed (hypercalciëmie) of urine (hypercalciurie) heeft.
* Als u ernstige nierproblemen heeft.
* Als u nierstenen heeft.
* Als u een hoog vitamine D gehalte in uw bloed heeft (hypervitaminose D).
* Als u nierstenen of andere nierproblemen heeft gehad (uw arts zal uw behandeling nauwkeurig in de gaten houden als uw nieren niet goed werken, om te voorkomen dat het calciumgehalte in uw bloed te hoog wordt).
* Als u voor lange tijd (maanden) bedlegerig bent en u botontkalking (osteoporose) heeft, aangezien u een hoog calciumgehalte in uw bloed kan hebben.
* Als u andere geneesmiddelen gebruikt die calcium of vitamine D bevatten; uw arts of uw apotheker kan u dit vertellen indien dit het geval is.
* Indien u lijdt aan sarcoïdose (langdurige systeemziekte); uw arts kan u dit vertellen indien dit het geval is.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem dit product niet in zonder dit te overleggen met uw arts of apotheker indien u gebruikt:
* Een ander geneesmiddel dat vitamine D bevat.
* Geneesmiddelen voor het hart: digoxine of andere hartglycosiden.
* Tetracycline en fluoroquinolone antibiotica; het wordt aanbevolen minimaal een periode van 3 uur te laten verstrijken voor Natecal D3 kauwtabletten in te nemen.
* Thiazide diuretica.
* Als u andere geneesmiddelen gebruikt om botaandoeningen te behandelen, zoals bifosfonaten of natriumfluoride, wordt het aanbevolen minimaal een periode van 3 uur te laten verstrijken voor Natecal D3 kauwtabletten in te nemen.

Inname van Natecal D3 met voedsel en drank

Dit product zal waarschijnlijk interactie hebben met sommige voedsel, bijvoorbeeld voedsel dat oxaal zuur bevat (zoals spinazie, rabarber, veldzuring, cacao, thee...), voedsel dat fosfaten bevat (zoals ham, worst, smeerkaas...) of dat fytinezuur bevat (zoals peulvruchten, volkoren granen, chocolade...). Het wordt daarom aangeraden Natecal D3 twee uur voor of na maaltijden met dit soort voedsel in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Natecal D3 kauwtabletten dienen tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding alleen gebruikt te worden indien voorgeschreven door een arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Natecal D3
Dit product bevat: Sorbitol (E420), aspartaam (E95 1), lactose, gehydrogeneerd soyaboon olie, sucrose.
Het product bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor patiënten met fenylketonurie.
Het product bevat lactose, sucrose en sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Het product bevat soyaboon olie. Indien u allergisch bent voor pinda of soya, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.

Volg bij het innemen van Natecal D3 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en ouderen is één of twee tabletten per dag, bij voorkeur na de maaltijd. De tablet mag gekauwd of opgezogen worden, maar mag niet in zijn geheel worden doorgeslikt.

Wat u moet doen als u meer van Natecal D3 heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts. Indien dit niet mogelijk is, ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en eerste hulp afdeling. Neem de overgebleven tabletten en de verpakking met u mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Natecal D3 in te nemen

Neem de tablet in zodra u het u herinnert. Neem hierna uw volgende dosering op de gebruikelijke tijd. Echter indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u dan de gemiste dosis over en vervolg als gebruikelijk.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Natecal D3 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen komen soms voor: (komen voor bij tussen de 1 en 10 op de 1000 patiënten)
* hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) – de symptomen zijn misselijkheid,
braken, gebrek aan eetlust, verstopping, buikpijn, botpijn, ernstige dorst, een behoefte
om meer urine te laten passeren dan normaal, spierzwakte, slaperigheid en verwarring.
* hypercalciurie (te veel calcium in de urine).

De volgende bijwerkingen komen zelden voor: (komen voor bij tussen de 1 en 10 op de 10.000 patiënten)
misselijkheid buikpijn
verstopping diarree
winderigheid jeuk
uitslag
huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NATECAL D3

- Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

* Bewaar beneden 3 0°C.
* Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
* Gebruik Natecal D3 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
* Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Natecal D3
* Elke tablet bevat de werkzame bestanddelen: calciumcarbonaat (1500 mg overeenkomend met 600 mg calcium) en cholecalciferol (vitamine D3) (400 I.E. overeenkomend met 0,01 mg).

* De andere bestanddelen zijn sorbitol (E420), maltodextrine, natriumcroscarmellose (E468), aspartaam (E95 1), natriumsaccharine (E954), lactose monohydraat, kraamanijs smaakstof, pepermunt smaakstof, molasse smaakstof, magnesiumstearaat, DL-?-tocoferol (E307), gehydrogeneerde sojaboon olie, gelatine, sucrose, maïszetmeel.

Hoe ziet Natecal D3 er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De tablet heeft een ronde, met schuine randen aflopende vorm, is wit tot bijna wit en heeft de incriptie "D" op één kant.
Tablet container met 12 of 60 tabletten .
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1056 Budapest, Duna U.1
Hungary

Natecal D3 is in het register ingeschreven onder RVG 34274

Fabrikant
ITALFARMACO S.p.A. – Viale F. Testi, 330 – 20126 Milano. Tel. +39 02 64431
Fax. +39 02644346
e-mail: info@italfarmaco.com

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2007