BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Natterman NOSCASAN®, stroop 1 mg/ml
Noscapine HCl

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Natterman NOSCASAN® zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Natterman Noscasan® en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Natterman Noscasan® inneemt
3. Hoe wordt Natterman Noscasan® ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Natterman Noscasan®
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NATTERMAN NOSCASAN® EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken
- bij prikkelhoest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NOSCASAN® INNEEMT
Gebruik Natterman Noscasan® niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Natterman Noscasan®.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Natterman Noscasan®
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van Natterman Noscasan® met andere geneesmiddelen
Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Natterman Noscasan® en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Natterman Noscasan®

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

3. HOE WORDT NATTERMAN NOSCASAN® INGENOMEN

Volg bij het gebruik van Natterman Noscasan® nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is Volwassenen
15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar 15 ml 2 tot 4 maal per dag. Kinderen van 3-6 jaar
7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Natterman Noscasan® te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Natterman Noscasan® heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Natterman Noscasan® heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Natterman Noscasan® in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Noscasan® om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Natterman Noscasan® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
Afweersysteem
Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel
Sufheid, duizeligheid.

Maag- en darmstelsel
Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NATTERMAN NOSCASAN® ?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Natterman Noscasan® niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Natterman Noscasan®

- Het werkzame bestanddeel is
noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.

- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Natterman Noscasan® er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon à 150 en 300 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Novum Pharma B.V.
Keyserswey 20
2201 CW Noordwijk

In het register ingeschreven onder RVG 102617, stroop 1 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008.