BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

NEBIVOLOL FAIRMED 5 mg tabletten
Nebivolol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is NEBIVOLOL FAIRMED en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u NEBIVOLOL FAIRMED inneemt
3. Hoe wordt NEBIVOLOL FAIRMED ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u NEBIVOLOL FAIRMED
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NEBIVOLOL FAIRMED EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Nebivolol Fairmed bevat nebivolol en wordt gebruikt om een verhoogde bloeddruk (hypertensie) te behandelen of voor de behandeling van stabiel mild en matig langdurig (chronisch) hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) als toevoeging aan de standaardbehandeling wanner u 70 jaar of ouder bent.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NEBIVOLOL FAIRMED INNEEMT
Neem Nebivolol Fairmed niet in:

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor nebivolol of voor één van de andere bestanddelen van Nebivolol Fairmed;
- als u een gestoorde leverfunctie heeft;
- als u zwanger bent;
- als u borstvoeding geeft;
- als u last heeft acute onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen), shock veroorzaakt door falen van het pompen door het hart of tijdens verergering van hartfalen waarbij toediening van geneesmiddelen in de bloedbaan noodzakelijk is;
- als u last heeft van een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom); - als u last heeft van een bepaalde stoornis in geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok, 2e en 3e graads);
- als u in het verleden last heeft gehad van benauwdheid door kramp in de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) en een aanvalsgewij s optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale);
- als u last heeft van een onbehandeld gezwel van het bijniermerg kan gepaard gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (onbehandeld feochromocytoom);
- als u last heeft van verzuring van het bloed (metabole acidose);
- als u last heeft van een vertraagde hartslag (bradycardie);
- als uw bloeddruk verlaagd is (hypotensie);
- als u last heeft van ernstige doorbloedingsstoornissen van armen en benen (perifere circulatiestoornissen).Wees extra voorzichtig met Nebivolol Fairmed
- als u een operatie moet ondergaan en hiervoor bepaalde middelen voor verdoving toegediend zal krijgen.
- als u last heeft van een vertraagde hartslag (bradycardie) of andere hartaandoeningen, zoals doorbloedingsstoornissen van armen en benen (ziekte van Raynaud), een bepaalde stoornis in geleiding van het hart, leidend tot ritme stoornissen (hartblok, 1e graads), pijnlijk beklemmend gevoel op de borst (Prinzmetal angina).
- als u last heeft van suikerziekte (diabetes). Nebivolol heeft geen invloed op het bloedsuikergehalte maar kan er wel voor zorgen dat de signalen van een laag bloedsuikergehalte (nervositeit, trillen, snellere hartslag) achterwege blijven. Transpireren als signaal verdwijnt niet.
- als u last heeft van een verhoogde werking van uw schildklier (hyperthyroïdisme). Het plotseling stoppen met nebivolol kan uw hartslag versnellen.
- als u last heeft van langdurige longaandoeningen. Door gebruik van nebivolol kan luchtwegvernauwing toenemen.
- als u in het verleden last heeft gehad van een terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis).
- als u last heeft van allergieën. Nebivolol kan de reactie op stoffen waarvoor u allergisch bent verhevigen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Informeer uw arts of apotheker altijd als u tegelijk met Nebivolol Fairmed een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of krijgt toegediend:

- Geneesmiddelen die bekend zijn als calciumkanaalblokkers voor een hoge bloeddruk of andere hartaandoeningen zoals verapamil, diltiazem, amlodipine, felodipine, lacidipine, nifedipine, nicardipine, nimodipine, nitrendipine. Tijdens behandeling met nebivolol mag verapamil niet in een ader worden ingespoten.

- Geneesmiddelen voor een hoge bloeddruk zoals clonidine, guanfacine, moxonidine, methyldopa, rilmenidine.

- Geneesmiddelen voor hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag) zoals kinidine, hydrokinidine, amiodaron, cibenzoline, flecainide, disopyramide, lidocaïne, mexiletine, propafenon.

- Geneesmiddelen voor angst en depressie, b.v. barbituraten, fenothiazinen, amitriptyline, trazodon, paroxetine, fluoxetine, thioridiazine.

- Geneesmiddelen voor astma, verstopte neus of bepaalde oogaandoeningen zoals glaucoom (verhoogde druk in het oog) of verwijding van de pupil.

- Anaesthesiemiddelen: vertel uw anesthesist voordat u de verdoving krijgt altijd dat u Nebivolol Fairmed gebruikt.

- Geneesmiddelen voor teveel maagzuur (b.v. cimetidine). U moet Nebivolol Fairmed tijdens de maaltijd innemen en het maagzuurmiddelen tussen de maaltijden door.
- Geneesmiddelen voor suikerziekte (diabetes), b.v. insuline en orale middelen tegen suikerziekte. Hoewel nebivolol geen invloed heeft op de bloedsuikerspiegels kunnen bepaalde signalen van een te lage bloedsuikerspiegel (hartkloppingen, versnelde hartslag) worden gemaskeerd.

Inname van Nebivolol Fairmed met voedsel en drank

Neem Nebivolol Fairmed 5 mg tabletten voor, tijdens of na een maaltijd, maar u kunt het ook zonder maaltijd innemen. De tablet kan u het beste met wat water of een andere vloeistof worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Nebivolol Fairmed tabletten niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Wanneer u daar last van heeft, rijdt dan NIET en gebruik GEEN machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nebivolol Fairmed Dit product bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT NEBIVOLOL FAIRMED INGENOMEN

Volg bij het innemen van Nebivolol Fairmed nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Behandeling van verhoogde bloeddruk
In het algemeen moet u 1 tablet per dag innemen. Wanneer u ouder bent dan 65 jaar of wanneer u een nieraandoening heeft, zal uw arts de behandeling in principe beginnen met een 1/2 tablet per dag.
Het kan 4 weken duren voordat het effect volledig is. Uw arts kan beslissen Nebivolol Fairmed te combineren met andere geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk.

Aanvullende behandeling van langdurig (chronisch) hartfalen
U moet Nebivolol Fairmed innemen samen met de andere geneesmiddelen die uw arts heeft voorgeschreven. Uw arts zal de dosering van Nebivolol Fairmed geleidelijk verhogen om de 1 à 2 weken.
Aanbevolen wordt om te starten met een 1/4 tablet (1,25 mg) éénmaal per dag, te verhogen tot een 1/2 tablet (2,5 mg) éénmaal per dag, vervolgens tot l tablet (5 mg) éénmaal per dag en tenslotte tot 2 tabletten (10 mg) eenmaal per dag.
De maximaal aanbevolen dosis is 2 tabletten (10 mg) éénmaal daags.
Nebivolol Fairmed moet meestal langdurig worden gebruikt.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten.

Wat u moet doen als u meer van Nebivolol Fairmed heeft ingenomen dan u zou mogen

Verschijnselen van overdosering zijn: vertraagde hartslag, bloeddrukverlaging, benauwdheid door kramp in de luchtwegen en acute hartfunctiestoornis.
Als u of iemand anders meer tabletten heeft ingenomen dan de bedoeling is, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nebivolol Fairmed in te nemen

Wanneer u vergeet om uw geneesmiddel in te nemen, maar er kort nadat u het bent vergeten aan denkt, neem die dosis dan als gebruikelijk nog in. Wanneer u er echter pas na een lange tijd aan denkt (b.v. de hele dag) sla die dosis dan over en neem de volgende dosis de volgende dag op de gebruikelijke tijd en sla de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U moet echter vermijden om de dosis meerdere malen over te slaan.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van Nebivolol Fairmed
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nebivolol Fairmed bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bijwerkingen kunnen:
- Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 personen);
- vaak voorkomen (bij minder dan 1 op de 10 personen, maar bij meer dan 1 op de 100 personen);
- soms voorkomen (is bij minder dan 1 op de 100 personen, maar bij meer dan 1 op de 1000 personen)

De bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie) en tijdens de behandeling van stabiel mild en matig langdurig (chronisch) hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) worden apart vermeld.

Mogelijke bijwerkingen bij behandeling van verhoogde bloeddruk

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn, duizeligheid, een ongebruikelijk jeukend of tintelend gevoel
(paresthesie).
Soms: nachtmerries.

Oogaandoeningen
Soms: verminderd zicht.

Hartaandoeningen
Soms: vertraagde hartslag (bradycardie), hartfunctiestoornissen
(hartinsufficiëntie), vertraagde/geblokkeerde geleiding in het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok).

Bloedvataandoeningen
Soms: lage bloeddruk (hypotensie) , kramp-achtige pijn in de benen bij het lopen
(claudicatio intermittens).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak: ademhalingstekort (dyspnoe).
Soms: benauwdheid door kramp in de spieren van de luchtwegen
(bronchospasme).

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid, diarree, verstopping (obstipatie)
Soms: gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de
bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, braken en zuurbranden (dyspepsie), winderigheid (flatulentie), braken.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: jeuk, huiduitslag.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Soms: impotentie.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: vermoeidheid, vochtophoping (oedeem).
Soms: neerslachtigheid (depressie).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met geneesmiddelen die tot dezelfde klasse als nebivolol behoren: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), verwarring, koude/blauwe handen en voeten, doorbloedingsstoornissen van armen en benen (ziekte van Raynaud), droge ogen.

Mogelijke bijwerkingen bij behandeling van stabiel mild en matig langdurig (chronisch) hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)
Bij de behandeling van langdurig hartfalen zijn volgende bijwerkingen gemeld: verergering van hartfalen, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), niet verdragen van het geneesmiddel, bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok), vochtophoping (oedeem) in de benen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NEBIVOLOL FAIRMED

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Nebivolol Fairmed niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na . De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30°C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Nebivolol Fairmed

- Het werkzame bestanddeel is 5 mg nebivolol (als nebivolol hydrochloride) per tablet.

- De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, crosspovidon (E1202), poloxamer 188, povidon (E1201), microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E572).
Hoe ziet Nebivolol Fairmed er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Nebivolol Fairmed tabletten zijn witte, ronde, biconvexe tabletten met een diameter van ongeveer 9 mm en horizontale en verticale breukgleuf.
Nebivolol Fairmed tabletten zijn beschikbaar in stripverpakking met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 en 120 tabletten.
Niet alle verpakkingsgrootten hoeven in de handel te zijn.

RVG 34201

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Fair-Med Healthcare GmbH.
Buxtehuder Str, 112A
21073, Hamburg
Duitsland

Fabrikant:
Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str.,
Ag. Varvara 123 51 Athene
Griekenland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2007