AstraZeneca

Nexium
Nexium® 20/40
(patiëntenbijsluiter)

Lees deze informatie door, ook als u Nexium al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker, of bel 0840-BELNEXlUM (235639486).

1. Wat is Nexium?

Naam van het geneesmiddel: Nexium 20, Nexium 40.
Samenstelling: Nexium 20 of Nexium 40 bevat esomeprazol magnesiumtrihydraat, overeenkomend met respectievelijk 20 of 40 mg esomeprazol.
Elke tablet Nexium bevat de hulpstoffen: glycerolmonostearaat, hyprolose (E463), hypromellose, ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat (E572), methacrylzuur/ ethylacrylaatcopolymeer, microkristallijne cellulose (E460), synthetische paraffine, macropol 6000, polysorbaat 80 (E433), crospovidon, natriumstearyifumaraat, suikerbolletjes (sucrose en maïszetmeel), talk (E553b), titaniumdioxide (E171), triethylcitraat (E 1505).

Farmaceutische vorm en inhoud: Nexium 20 en Nexium 40 zijn maagsapresistente tabletten en zijn verpakt in een flacon of doordrukstripverpakking met 15 of 30 tabletten.

Kenmerken: Elke tablet bestaat uit kleine witte korrels, waarin esomeprazol is verwerkt. Om deze korreltjes zit een laagje, dat de werkzame stof beschermt tegen aantasting door maagzuur.
Nexium 20 is een lichtroze, ovale tablet met merkteken A EH en 20 mg
Nexium 40 is een roze, ovale tablet met merkteken A EI en 40 mg.

Geneesmiddelengroep: maagzuurremmer (protonpompremmer).

Werking: Nexium is een maagzuurremmer, die de werking van de zuurpompjes in de maag blokkeert. Hierdoor wordt de productie van maagzuur snel en langdurig geremd. Zo kunnen klachten die door teveel maagzuur ontstaan snel verdwijnen en kan een zweer of ontsteking genezen.

Registratiehouder: AstraZeneca BV,
Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer.
Telefoonnummer: 079 363 2222.

Inschrijving: Nexium® is ingeschreven in het register onder RVG 25387 (Nexium 20) en RVG 25388 (Nexium' 40).

Nexium mag alleen op recept worden afgeleverd.

Aan wie wordt Nexium voorgeschreven?
Nexium wordt voorgeschreven voor:

* het genezen en voorkomen van een ontsteking in de slokdarm als gevolg van terugvloeiend maagzuur, en het verlichten van de pijnklachten die zich hierbij kunnen voordoen;
* het behandelen van klachten als gevolg van terugvloeiend maagzuur en vervolgens het onder controle houden van eventueel terugkerende klachten;
* het behandelen van een infectie met de Helicobacter pylon bacterie, om zweren in de maag en 12-vingerige darm, waarbij deze bacterie een rol speelt. te genezen en te voorkomen;
* het genezen van maagzweren, die in verband worden gebracht met NSAID gebruik (een bepaald type pijnstiller);
* het voorkomen van zweren in de maag en 12-vingerige darm bij patiënten met een verhoogd risico op maag- en darmzweren tijdens voortdurend NSAID gebruik (een bepaald type pijnstiller);
* zollinger-ellisonsyndroom (dit is een syndroom waarbij een tumor in de alvleesklier of in de 12-vingerige darm leidt tot ongeremde zuurproductie door de maag waardoor zweren in het maagdarmkanaal ontstaan).

2. Waar moet u vooraf aan denken bij het gebruik van Nexium?

Laat altijd uw (huis)arts of behandelend specialist weten voor welke andere klachten of ziekten u onder behandeling bent en welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Als u voor het bestrijden van een infectie met de Helicobacter pylon bacterie de combinatiebehandeling van Nexium met antibiotica krijgt, lees dan ook de bijsluiter van de antibiotica.

U mag Nexium niet gebruiken wanneer u:
overgevoelig bent voor esomeprazol of één van de hulpstoffen;
* overgevoelig bent voor de werkzame stof van andere protonpompremmers;
* tevens atazanavir gebruikt (geneesmiddel tegen HIV infectie).
Bijzondere voorzorgen bij het gebruik. Raadpleeg uw arts:
* als u een ernstige lever- of nieraandoening heeft, omdat de dosering in uw geval misschien moet worden aangepast:
als u fors en onbedoeld gewichtsverlies vertoont, veel moet overgeven (met of zonder bloed), slikproblemen heeft of een abnormale, dunne en zwarte ontlasting heeft;
als de aard van uw klachten verandert terwijl u Nexium zo nodig Con demand') gebruikt;
als u fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltase insufficiëntie (zeldzame stofwisselingsziekten) heeft, omdat Nexium sucrose bevat.

Kinderen onder de twaalf jaar
Nexium dient vanwege de beperkte ervaring vooralsnog niet bij kinderen te worden toegepast.

Waar moet u aan denken wanneer u Nexium naast andere geneesmiddelen gebruikt?

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken, of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Licht daarom altijd uw arts in wanneer u andere medicijnen naast Nexium gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Raadpleeg uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, omdat
de dosering van deze middelen in uw geval misschien moet worden aangepast fenytoïne (geneesmiddel tegen epilepsie), diazepam (rustgevend/spierontspannend middel), citalopram, imipramine, ciomipramine (geneesmiddelen tegen depressie) en warfarine of andere coumarine derivaten (middelen die de bloedstolling tegengaan).
ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen tegen schimmelinfecties).

Kunt u Nexium gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Nexium tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Raadpleeg daarom eerst uw arts als u Nexium gebruikt en zwanger wilt worden, zwanger bent, of borstvoeding wilt geven.

Beïnvloedt Nexium het reactievermogen?
Er is geen effect waargenomen.

3. Hoe moet u Nexium gebruiken?

Dosering
In het algemeen is de dosering voor volwassenen en jongvolwassenen vanaf twaalf jaar eenmaal daags 1 tablet Nexium 20 of Nexium 40. afhankelijk van de aandoening:
Volwassenen en jongvolwassenen vanaf twaalf jaar
Ontsteking in de slokdarm als gevolg van terugvloeiend maagzuur
Startbehandeling: de gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet Nexium 40 gedurende 4 weken
Voor sommige patiënten kan het nodig zijn de behandeling met 4 weken te verlengen.
Onderhoudsbehandeling: de gebruikelijke dosering om het terugkeren van een ontsteking in de slokdarm en de bijbehorende klachten te voorkomen is eenmaal daags 1 tablet Nexium 20.

Klachten als gevolg van terugvloeiend maagzuur
De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet Nexium 20 gedurende 4 weken. Daarna kan uw arts u adviseren eenmaal daags 1 tablet Nexium 20 in te nemen, om eventueel terugkerende klachten onder controle te houden. Tevens kan een arts aan volwassenen adviseren om eenmaal daags 1 tablet Nexium 20 'zo nodig' in te nemen. U neemt dan, wanneer de klachten terugkomen, 1 tablet Nexium 20 in, wanneer u dat zelf nodig vindt. Bij de meeste mensen treedt het effect binnen een uur op. Indien u tevens een NSAID (een bepaald type pijnstiller) gebruikt of voorgeschreven krijgt, moet u contact opnemen met uw huisarts. In dergelijke gevallen kan uw arts besluiten om uw therapie aan te passen. Ook wanneer de aard of de ernst van uw klachten verandert, moet u contact opnemen met uw arts.
Volwassenen

Combinatiebehandeling van Nexium met antibiotica bij het bestrijden van een infectie met de bacterie Helicobacter pylori
Nexium kan, in combinatie met antibiotica, gebruikt worden bij het bestrijden van een infectie met Helicobacter pylon in de maag. Helicobacter pylori is een bacterie die een rol speelt bij het ontstaan en terugkeren van zweren in de 12-vingerige darm en de maag.

In dit geval bedraagt de dosering: tweemaal daags gedurende 1 week: 1 tablet Nexium 20, plus 1000 mg amoxicilline, plus 500 mg claritromycine (de zogenaamde 'triple therapie').

Maagzweren die in verband worden gebracht met voortdurend NSAID gebruik (een bepaald type pijnstiller)
De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet Nexium 20 gedurende 4-8 weken.

Ter voorkoming van zweren in de maag en 12-vingerige darm bij patiënten met een verhoogd risico op maag- en darmzweren tijdens voortdurend NSAID gebruik (een bepaald type pijnstiller)

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 tablet Nexium 20.
Behandeling van het zollinger-ellisonsyndroom Startdosering: tweemaal daags 1 tablet Nexium 40.

Daarna kan uw arts u adviseren de dosis aan te passen voor zolang de behandeling nodig is. De gebruikelijke dosering ligt tussen 80 mg en 160 mg Nexium per dag.
Bij een dosering van 80 mg Nexium per dag of meer dient u de tabletten verdeeld over de dag in een tweemaal daagse dosering in te nemen.

Gebruiksaanwijzing

Wanneer uw arts u heeft voorgeschreven elke dag Nexium te gebruiken, dan kunt u de tablet het beste elke dag op hetzelfde tijdstip innemen. Inname op hetzelfde tijdstip geeft namelijk het beste resultaat en het helpt bovendien u eraan te herinneren om de tablet in te nemen. U kunt Nexium naar eigen keuze voor, tijdens of na de maaltijd innemen.
Nexium kan worden ingenomen:
In zijn geheel:
Tablet zonder kauwen of fijnmalen met een glas (leiding)water innemen (figuur a).

Bij slikproblemen:
Uiteen laten vallen in water,
1. Doe de tablet in een half glas (leiding)water.
2. Roer totdat de tablet uiteenvalt in kleine korreltjes. (NB. De vloeistof is nu troebel!).
3. Drink de vloeistof met daarin de uiteengevallen tablet binnen 30 minuten op. Roer altijd even vlak voor u de vloeistof opdrinkt.
4. Spoel het glas na met een half glas water om zeker te zijn dat alle korreltjes worden ingenomen.
5. Drink dit vervolgens op.

Eventueel kan met een geschikte voedingssonde Nexium worden toegediend. Voor nadere informatie hierover kunt u met ons contact opnemen (tel. 079-3632222).

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen wanneer u of iemand anders te veel Nexium heeft ingenomen?

Verschijnselen
Er is zeer beperkte ervaring met inname van zeer hoge doseringen. Voor verschijnselen die zouden kunnen optreden, zie rubriek 4. 'Welke bijwerkingen kan Nexium hebben?'.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel en welke sterkte Nexium ingenomen is. Houd de verpakking van Nexium bij de hand.

Wat moet u doen als u uw tablet Nexium vergeten hebt in te nemen?

Als u er in de loop van de dag achter komt dat u uw tablet Nexium hebt vergeten in te nemen, kunt u deze alsnog innemen. De volgende tablet neemt u daarna weer in op het gebruikelijke tijdstip. Als u er pas de volgende dag aan denkt dat u uw tablet Nexium hebt vergeten, dan hoeft u deze niet 'in te halen'.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Nexium?

Plotseling stoppen met de behandeling met Nexium is niet gevaarlijk. U loopt echter wel het risico dat de klachten, waarvoor de behandeling met Nexium was voorgeschreven, terugkeren.

4. Welke bijwerkingen kan Nexium hebben?

Zoals alle medicijnen kan Nexium bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen zijn vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld:
Vaak is tussen 1 op de 100 en 1 op de 10 patiënten;
Soms is tussen 1 op de 1,000 en 1 op de 100 patiënten;
Zelden is tussen 1 op de 10.000 en 1 op de 1.000 patiënten;
Zeer zelden is bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zelden: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie); tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombopenie).
Zeer zelden: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose); tekort aan alle soorten bloedcellen (pancytopenie).

Immuunsysteemaandoeningen
Zeiden: overgevoeligheidsreacties zoals bijvoorbeeld plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie ( angio-oedeem); koorts; sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en/of verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stof (= anafylactische reactie/shock).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Soms: vochtophoping in armen of benen (perifeer oedeem).
Zelden: een te laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie).

Psychische stoornissen
Soms: slapeloosheid.
Zelden: onrust; verwardheid; ernstige neerslachtigheid (depressie).
Zeer zelden: agressie; waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties).

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn.
Soms: duizeligheid; jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën); slaperigheid.
Zelden: smaakstoornis.

Oogaandoeningen
Soms: stoornis van het gezichtsvermogen of gezichtsscherpte.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen, Soms: draaiduizeligheid (vertigo).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen.
Zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen).

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: pijn in de onderbuik; obstipatie; diarree; winderigheid (flatulentie); misselijkheid/braken.
Soms: droge mond.
Zelden: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis); schimmelinfectie van het maagdarmkanaal (gastro-intestinale candidiasis).

Lever- en galaandoeningen
Zelden: leverontsteking (hepatitis) met of zonder geelzucht.
Zeer zelden: verminderde werking van de lever(leverinsufficiëntie); hersenvliesontsteking (encefalopathie) bij patiënten met een al bestaande leverziekte.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: huidontsteking (dermatitis); jeuk (pruritus); huiduitslag (rash) met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).
Zelden: kaalheid; overgevoeligheid voor (zon)licht (fotosensibiliteit).
Zeer zelden: huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (Erythema muitiforme); ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (stevens-johnsonsyndroom); ernstige plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse = TEN).

Bot-, skeletspierstelsel-, en bindweefselaandoeningen Zelden: gewrichtspijn; spierpijn.
Zeer zelden: spierzwakte.

Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis),
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zeer zelden: borstvorming bij de man (gynaecomastie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zelden: malaise; toegenomen transpiratie.

Neem contact op met uw arts als bijwerkingen niet over gaan. Ook andere klachten die tijdens de behandeling optreden dient u aan uw arts te melden. Het is niet aan te raden zelf van de voorgeschreven dosering af te wijken, zonder overleg met uw arts.

5. Aanwijzingen voor het bewaren van Nexium
Flacon
Nexium tabletten zijn verkrijgbaar in speciale flacons met 15 of 30 tabletten en bewaren beneden 30°C in de originele flacon. Deze flacon moet telkens na gebruik goed worden afgesloten. De tabletten zijn gevoelig voor vocht en warden in deze flacon goed en droog bewaard, omdat in de dop een droogmiddel zit.
Stripverpakking
Nexium tabletten zijn ook verkrijgbaar in een speciale doordrukstripverpakking met 15 tabletten. Deze strip zit samen met de patiëntenbijsluiter in een kartonnen omslagverpakking.
De verpakking van 30 tabletten bestaat uit twee van deze omslagverpakkingen met elk 15 tabletten.
Bewaren beneden 30°C in de originele verpakking. U mag de tablet pas vlak voor gebruik uit de strip drukken. De tabletten zijn namelijk gevoelig voor vocht, waartegen de speciale aluminium strip goed beschermt.

Bewaar geneesmiddelen, ook Nexium, altijd buiten bereik van kinderen!

Op de flacon en de stripverpakking staat de uiterste gebruiksdatum vermeld: 'niet te gebruiken na maand/jaar'. Op de flacon en op de achterkant van elke
doordrukstrip staat: Nexium gevolgd door de sterkte. esomeprazol gevolgd door de sterkte, het chargenummer van de tabletten en de uiterste gebruiksdatum: 'niet te
gebruiken na ... maand/jaar of EXP maand/jaar'. Dit betekent dat u na die datum
de tabletten van die doordrukstrip of flacon niet meer mag innemen. U kunt eventueel overgebleven tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging (of met klein chemisch afval meegeven).

6. Datum herziening bijsluiter juni 2007