BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Nidazea 7,5 mg/g Gel
Metronidazol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter:
1. Wat is Nidazea en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Nidazea gebruikt
3. Hoe wordt Nidazea gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nidazea
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NIDAZEA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Nidazea is een ontstekingsremmende gel die op de huid moet worden aangebracht.
Nidazea wordt gebruikt voor de behandeling van acne rosacea (roodheid van de huid in het gelaat, soms samen met puistjes) wanneer de aandoening plotseling verslechtert en de ontsteking zorgwekkend wordt.

Metronidazol is actief tegen sommige schimmels en andere organismen die de huid aantasten. Bij patiënten met acne rosacea kan het de aandoening ook verzachten door in te werken op de ontsteking die optreedt wanneer de aandoening zorgwekkend wordt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NIDAZEA GEBRUIKT
Gebruik Nidazea niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor metronidazol of één van de hieronder vermelde bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Nidazea
Zorg ervoor dat de gel niet in contact komt met de ogen. Mocht dat gebeuren, spoel dan de gel zorgvuldig uit de ogen met warm water.

Gebruik Nidazea met voorzichtigheid als u bloedafwijkingen heeft of heeft gehad.
Kom niet in sterk zonlicht of gebruik geen UV-lampen wanneer u dit product
gebruikt. Vermijd verlengd en onnodig gebruik van dit geneesmiddel.

Gebruik bij kinderen en adolescenten
Nidazea mag niet worden gebruikt door kinderen en adolescenten.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Het gebruik van Nidazea kan invloed hebben op geneesmiddelen gebruikt om bloed te verdunnen (anticoagulantia), zoals warfarine en coumarine. Raadpleeg uw arts als u geneesmiddelen neemt om uw bloed te verdunnen of als u een andere bloedaandoening heeft.
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik van Nidazea met voedsel en drank
Voedsel en maaltijden kunnen worden ingenomen op één enkele uitzondering na: het is best geen alcohol te drinken wanneer u de gel gebruikt, omdat er een zeer kleine kans is dat er een reactie
optreedt waardoor u onwel of misselijk wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag de gel niet gebruiken wanneer u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Als u zwanger bent of denkt het te zijn, of als u borstvoeding wenst te geven. zorg er dan voor dat uw arts hiervan onmiddellijk op de hoogte is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag rijden en machines gebruiken daar geen effecten bekend zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nidazea

Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken. Als dit optreedt, stop dan het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.

3. HOE WORDT NIDAZEA GEBRUIKT

Nidazea gel is enkel bestemd voor cutaan gebruik.
Tenzij uw arts u andere richtlijnen heeft gegeven, breng 2-3 cm gel aan op de aangetaste plaatsen en wrijf het voorzichtig uit op de huid. Gebruik de gel tweemaal per dag, tot vier weken lang.

Volg bij gebruik van Nidazea nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Nidazea heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u te veel gel aanbrengt, wis dan de overmaat gewoon weg met een schone tissue. De gel is enkel bestemd om te worden aangebracht op de huid. Als u of iemand anders per ongeluk een hoeveelheid gel zou ingeslikt hebben, waarschuw dan onmiddellijk uw arts, of ga naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nidazea te gebruiken

Als u de gel vergeet te gebruiken, gebruik hem dan zodra u eraan denkt. tenzij de volgende toepassing binnen de twee tot drie uur dient plaats te vinden. In dat geval slaat u de vergeten dosis over.

Als u stopt met gebruik van Nidazea

Als u stopt met het gebruik van de gel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nidazea bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Soms (tussen een en tien op 1000 behandelde patiënten) kan u na gebruik van de gel
- droogheid
- afschilfering of
- jeuk
waarnemen. Wanneer dit zorgwekkend wordt, stop dan niet het gebruik van de gel en spreek erover met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NIDAZEA

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Nidazea niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25 °C. De gel niet in de koelkast of vriezer bewaren. Binnen de eerste maand na opening gebruiken.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Nidazea

Het werkzame bestanddeel is metronidazol
1 g gel bevat 7,5 nig metronidazol
De andere bestanddelen zijn fenoxyethanol, propyleenglycol, hypromellose en gezuiverd water.

Hoe ziet Nidazea eruit en de inhoud van de verpakking
Het is beschikbaar in een opvouwbare aluminium tube met 25g, 30g, 40g of 50g gel (niet alle verpakkingsgrootten zullen tegelijkertijd in de handel worden gebracht).

Registratiehouder en fabrikant

Dr August Wolff GmbH & Co KG Arzneirnittel
Sudbrackstrasse 56,
33611 Bielefeld.
Duitsland
Telefoon: +49 (0)521 8808-05: Fax: +49 (0)521 8808-334
e-mail: info@wolff-arzneimittel.de

Ingeschreven onder RVG 33518

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Estland, Duitsland, Hongarije, Letland, Lithouwen: Metrosa 7.5 mg/g Gel
Oostenrijk, België Finland, Nederland: Nidazea 7.5 mg/g Gel
Verenigd Koninkrijk: Metroxx 7.5 % Gel

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 04/2006.