BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

NITROLINGUAL® POMPSPRAY
Nitroglycerine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is NITROLINGUAL® POMPSPRAY en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u NITROLINGUAL® POMPSPRAY gebruikt
3. Hoe wordt NITROLINGUAL® POMPSPRAY gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u NITROLINGUAL® POMPSPRAY
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NITROLINGUAL® POMPSPRAY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De werking van nitroglycerine berust op een invloed op het vaatstelsel, waardoor de zuurstofbehoefte van de hartspier vermindert. Het pijnstillend effect bij hartkramp treedt gewoonlijk binnen enkele minuten in en houdt 30 tot 60 minuten aan.

NITROLINGUAL® POMPSPRAY wordt gebruikt bij de behandeling van acute aanvallen van hartkramp en ter voorkoming van aanvallen van hartkramp.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NITROLINGUAL® POMPSPRAY GEBRUIKT

Gebruik NITROLINGUAL® POMPSPRAY niet

als u overgevoelig bent voor nitroglycerine of voor één van de andere bestanddelen van NITROLINGUAL® POMPSPRAY
- als u een verlaagde bloeddruk hebt
als u fosfodiësteraseremmers (b.v. sildenafil) gebruikt.

Wees extra voorzichtig met NITROLINGUAL® POMPSPRAY
Het verdient aanbeveling de dosis en de frequentie van gebruik zo laag mogelijk te houden. Overmatig gebruik kan tot vermindering van de werkzaamheid leiden. Niet openen; niet in het vuur werpen; niet in open vuur sproeien.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Een versterkte bloeddrukdaling kan optreden bij gelijktijdig gebruik van nitroglycerine- bevattende geneesmiddelen en
— bloeddrukverlagende middelen zoals bètablokkers, calciumantagonisten en ACE-remmers;
- plasmiddelen (diuretica);
— bepaalde middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva).
Er kunnen ook wisselwerkingen optreden bij gelijktijdig gebruik met:
— organische nitraten (geneesmiddelen bij hartzwakte; b.v. isosorbidedinitraat en isosorbide5-mononitraat). Het is mogelijk dat dan de dosering nitroglycerine verhoogd moet worden om het gewenste effect te bereiken;
- fosfodiësteraseremmers (b.v. sildenafil). U mag niet gelijktijdig nitroglycerine en fosfodiësteraseremmers gebruiken. Gelijktijdig gebruik zou kunnen leiden tot een levensbedreigende situatie.

Gelijktijdige toediening van NITROLINGUAL® POMPSPRAY en dihydroergotamine (wordt gebruikt ter behandeling van bloeddrukdaling bij rechtop gaan staan) moet worden afgeraden in verband met een vaatvernauwend effect op de hartvaatjes.

Gebruik van NITROLINGUAL® POMPSPRAY met voedsel en drank
Bij gelijktijdig gebruik van nitroglycerine-bevattende geneesmiddelen en alcohol kan een versterkte bloeddrukdaling optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Meldt een eventueel bestaande zwangerschap altijd aan de behandelend arts, opdat deze informatie kan worden betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen.
Over het gebruik van NITROLINGUAL® POMPSPRAY tijdens de zwangerschap of de borstvoeding bij de mens en in dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Ook gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Gebruik van NITROLINGUAL® POMPSPRAY kan het reactievermogen op een dusdanige manier beïnvloeden dat het rijden of bedienen van machines hiermee niet te combineren is. Dit effect wordt versterkt door het gebruik van alcohol.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NITROLINGUAL POMPSPRAY

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per spray- dosis.

3. HOE WORDT NITROLINGUAL® POMPSPRAY GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van NITROLINGUAL® POMPSPRAY nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is: Op geleide van de pijnklachten eenmaal of meermalen per dag 1 tot 2 spraydoses in de mondholte sproeien, bij voorkeur onder de tong. Ter voorkoming van een aanval kan enkele minuten vet& een te verwachten inspanning of emotie als voorzorg een dosis van de spray onder de tong gesproeid warden. Een nieuwe dosis kan pas na 30 tot 60 minuten nodig zijn, tenzij de pijnklachten eerder terugkomen.

Gebruik van de doseerpomp:
1. Verwijder de plastic beschermkap.
2. Houd het flesje rechtop in de hand met de wijsvinger op de gegroefde bovenkant van de sproeikop.
3. Open de mond met de punt van de tong tegen het gehemelte en breng de opening van de sproeikop zo dicht mogelijk bij de open mond.
4. Druk met de wijsvinger stevig op de sproeikop waardoor de vrijkomende sproeidosis op de onderkant van de tong komt.
5. Sluit de mond onmiddellijk en houd een moment de adem in.
6. Neem de wijsvinger van de sproeikop.
7. Als u een tweede dosis nodig hebt, herhaal dan de handelingen beschreven onder punt 2 t/m 6.
8. Zet, na gebruik, de beschermkap weer op het flesje.

Wanneer u dit product voor het eerst gebruikt, verdient het aanbeveling u vertrouwd te maken met het gebruik door enkele keren in de lucht te sproeien (zonder daarbij op uzelf of anderen te richten!). Ervaar hoe uw vinger op de sproeikop rust, zodat u de spray ook in het donker op de juiste wijze kunt gebruiken.

Ook als u de pomp een week of langer niet hebt gebruikt, sproeit u bij weer ingebruikneming eerst een paar keer in de lucht om de pomp goed te laten werken.
Het verdient aanbeveling steeds een tweede verpakking als reserve in huis te hebben.

Wat u moet doen als u meer van NITROLINGUAL® POMPSPRAY heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer eventueel meer is gebruikt dan is voorgeschreven door de arts, kunt u meer of eerder last krijgen van de bekende bijwerkingen. Behandeling hiervan zal door de arts op geleide van klachten plaats vinden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten NITROLINGUAL® POMPSPRAY te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van NITROLINGUAL® POMPSPRAY
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan NITROLINGUAL® POMPSPRAY bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In het begin van de behandeling kan hoofdpijn voorkomen. Deze is gewoonlijk van korte duur en verdwijnt bij voortgezette behandeling. Soms kunnen duizeligheid, misselijkheid, versnelde hartslag, bloeddrukdaling en een rood gezicht optreden.
Indien deze reacties bij u voorkomen en niet hinderlijk zijn, dient u de behandeling gewoon voort te zetten. Anders is overleg met uw arts gewenst. Hetzelfde geldt voor het geval er zich andere dan hier vermelde verschijnselen voordoen. Laat uw arts dan beoordelen in hoeverre voortzetting van uw behandeling op deze wijze verantwoord is.

5. HOE BEWAART U NITROLINGUAL® POMPSPRAY

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25 °C.
Gebruik NITROLINGUAL® POMPSPRAY niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op na "EXP:...". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat NITROLINGUAL® POMPSPRAY

- De werkzaam bestanddeel is nitroglycerine

- Het andere bestanddelen zijn middellange keten triglyceriden, ethanol, gedeeltelijk gehydrolyseerde middellange keten glyceriden, pepermuntolie.

Hoe ziet NITROLINGUAL® POMPSPRAY er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Heldere, kleurloze tot gelige oplossing in een geplastificeerde glazen fles met spraypomp. Spray voor gebruik in de mondholte. Elke flesje bevat 250 spraydoses (totaal volume: 15,4 ml oplossing).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Stral3e 11,
25551 Hohenlockstedt, Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie:
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Transpolis Schiphol Airport, Unit 5.B.1, Polarisavenue 83 e, 2132 JH Hoofddorp, Tel.: (023)568 5850

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder RVG 17730

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in