BIJSLUITER
Leest u deze bijsluiter zorgvuldig, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de
behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Normacol zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Normacol en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Normacol gebruikt?
3. Hoe wordt Normacol gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Normacol?

Naam
Normacol, granules 620 mg/g

Samenstelling
Het werkzame bestanddeel is: sterculia gom.
Normacol bevat 620 milligram sterculia gom per gram.
De overige bestanddelen zijn: natriumbicarbonaat, talk, titaandioxide (E 171), vanilline, paraffine, sucrose (saccharose).


Registratiehouder
Norgine B.V.
Hogehilweg 7
1101 CA Amsterdam Zuidoost

In het register ingeschreven onder RVG 09259


1. Wat is Normacol en waarvoor wordt het gebruikt ?
Normacol is een geneesmiddel in de vorm van korrels (granulaat)
Normacol is verpakt in een doos van 30 sachets met elk 10 gram korrels. Normacol is tevens verkrijgbaar in kartonnen doos met 375 gram losse korrels en een maatschepje.
Normacol is een laxeermiddel.
Normacol wordt gebruikt voor behandeling van chronische verstopping (obstipatie).


2. Wat u moet weten voordat u Normacol gebruikt

Gebruik Normacol niet
bij plotseling optredende buikpijn en bij vernauwing en/of afsluiting van het spijsverteringstelsel. Dit laatste kunt u herkennen aan de volgende symptomen: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en buikpijn.

Wees extra voorzichtig met Normacol
• Verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
• Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
• Normacol dient ingenomen te worden met een grote hoeveelheid water, dit om afsluiting van het spijsverteringstelsel te voorkomen.
• Als u het inneemt wanneer u van plan bent om te gaan liggen (rusten/slapen). Normacol dient niet ingenomen te worden vlak voor het slapen gaan.
• Normacol bevat sucrose (saccharose): 2,4 g/10 g.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.
Vraag u arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Borstvoeding
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt bij het geven van borstvoeding (lactatie).
Vraag u arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normacol heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Normacol
Dit geneesmiddel bevat 2,4 g sucrose (saccharose) per 10 g korrels. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 2,4 g sucrose per 10 g korrels. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom, of sucrase-isomaltase deficiëntie; kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.


Gebruik van Normacol in combinatie met andere geneesmiddelen Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen vastgesteld.


3. Hoe wordt Normacol gebruikt ?
Dosering
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
- 2 maal daags 1 sachet na de maaltijd
- 2 maal daags 1 à 2 maatschepjes na de maaltijd
Kinderen van 6 - 12 jaar:
- 2 maal daags % sachet na de maaltijd
- 2 maal daags % - 1 maatschepje na de maaltijd
In geval u bemerkt dat Normacol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
De korrels droog in de mond brengen en doorslikken met een glas water, fruitsap of andere vloeistof.


Wat u moet doen wanneer u teveel van Normacol heeft gebruikt
Wanneer u te veel Normacol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij inname van te grote hoeveelheden Normacol dient u veel water te drinken.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Normacol in te nemen
Neem nooit een dubbele dosis van Normacol om zo de vergeten dosis in te halen.
Als u een dosis bent vergeten, neem dan gewoon uw volgende dosis op het moment dat deze was voorzien.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Normacol bijwerkingen veroorzaken.
Een onaangenaam vol gevoel in de bovenbuik is gemeld bij het gebruik van Normacol.
Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Normacol ?
Normacol buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaar Normacol beneden 25 °C in de originele verpakking.
De houdbaarheidsdatum is vermeld op de doos na “EXP” (maand/jaar) en op de sachets na “Niet te gebruiken na” (maand/jaar).


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 18 juni 2008