Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
•Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wat kunt u in deze bijsluiter lezen over Normatens?
1- Wat is de samenstelling van Normatens?
2. Wat zijn de eigenschappen van Normatens?
3. Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Normalen te gebruiken?
4. Heeft Normatens bijwerkingen?
5. Hoe moet Normatens bewaard worden?
6. Waarvoor wordt Normatens gebruikt?
7, Waaneer mag Normatens niet gebruikt worden?
8. Welke voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen?
9. Kan ik Normatens gebruiken als ik zwanger hen of horstvoeding geef?
10. Kan ik Normatens gebruiken als ik aan het verkeer deelneem of machines moet bedienen?
11. Kan ik Normatens samen met andere geneesmiddelen gebruiken?
12. Hoe moet ik Normatens gebruiken?
13. Hoeveel Normstens moet ik gebruiken en wanneer neem ik het in?
14. Wal moet ik doen als ik teveel Normatens heb gebruikt?
15 Datum herziening bijsluiter.

Normatens 0,2 tabletten staan in het register ingeschreven onder RVG 15801
Normatens 0,3 tabletten slaan in het register ingeschreven onder RVG 15902
Normatens 0,4 tabletten staan in het register ingeschreven onder RVG 15903

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Solvay Pharma B V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
tel (0294) 46 59 09
- Email- nlpharma©soivay.com

1. Wat is de samenstelling van Normatens?
Normatens is in Nederland verkrijgbaar in verpakkingen met twee doordrukstrips met ieder veertien tabletten- Licht roze tabletten bevatten 0,2 mg moxonidine, de roze tabletten bevatten 0,3 mg moxonrdine en de steenrode tabletten bevatten 0,4 mg moxenidine. De sterkte is op de tablet vermeld.

Als hulpstoffen bevattende tabletten: lactose, povidon (El 231),
crospovidon (E1202;, magnesiumstearaat(E4706), hydroxypropylmethytcalulose 1E464), ethylcellulose, polyelhyleenglycol 6000, rood ijzeroxide (E172),Titaandioxide (E171) en talk (E553B).

2. Wat zijn de eigenschappen van Normatens?

Normatens werkt op die systemen die betrokken zijn bij de regeling van de bloeddruk. Normatens leidt tot een verlaagde weerstand in de bloedvaten.

3. Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Normatens te gebruiken?

De vergeten tablet niet alsnog innemen. U gaat verder met de behandeling zoals uw arts heeft voorgeschreven.

4. Heeft Normatens bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Normatens bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De bijwerkingen van Normatens zijn vermeld per orgaanklasse en in afnemende frequentie (voorkomen). Hierbij geldt:
Zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 patiënten = >1/10
Vaak: >1/100, <1/10
Soms : >1/1000, <1/100
Zelden : >1/10.000, 1/1000
Zeer zelden : <1/10.000
Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
Soms: slaapproblemen

Bloedvatenaandoeningen:
Zelden: bloeddrukdaling bij het opstaan (orthostatische hypotensie), bloeddrukdaling (hypotensie)

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: huiduitslag, jeuk
Zeer zelden: jeukende zwelling van huid en/of slijmvliezen (engio-oedeem)

Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: droge mond
Soms: misselijkheid

Algemene aandoeningen: Vaak. zwakte (asthenie)

5. Hoe moet Normatens bewaard worden?

Normatens 0.2 dient te worden bewaard beneden 25°C.
Normatens 0.3 beneden 30°C en Normatens 0.4 beneden 30°C.

Op de verpakking van Normatens staat achter de aanduiding
"niet te gebruiken na of °EXP" de datum (dag/maand/jaar)
waarna het geneesmiddel niet meer kan worden gebruikt.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het
gebruik van dit geneesmiddel Zij beschikken over uitgebreide
medische informatie over Normatens.

Bewaren buiten het bereik en zicht van kinderen

6. Waarvoor wordt Normatens gebruikt?

Normatens wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk.

7. Wanneer mag Normatens niet gebruikt worden?
Patiënten met
-overgevoeligheid vooreen van de bestanddelen van Normatens;
-een sterk verlaagde hartslag (bradycardie);
* een sterk wisselende hartslag (sick sinus syndroom)
* hartritme stoornissen (A-V-block, maligne aritmie)
* hartfalen (volgens NYHA IV)
* hartziekten (coronaire hartziekte of instabiele angina pectoris)
- die in het verleden last hebben gehad van plotselinge vochtophoping in de huid of slijmvliezen (bijv. keel of tong). ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
* een ernstige vermindering van de nierfunctie - een ernstige leverziekte
mogen Normatens niet gebruiken.

8. Welke voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen?

U kunt Normatens beter niet gebruiken
* Wanneer u lijdt aan etalagebenen als gevolg van een doorbloedingsstoornis in de benen (claudicatio inlermiltens)
• Wanneer u doorbloedingsstoornissen in de ledematen heeft, zoals koude handen en voeten (ziekte van Raynaud)
• Wanneer u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
• Wanneer u lijdt aan neerslachtigheid (depressie)
* Wanneer u lijdt aan de ziekte van Parkinson
* Wanneer u lijdt aan groene staar (glaucoom)
* Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft

Voorzichtigheid is geboden:
* Wanneer u een stoornis in de werking van de nieren heeft De werking van Normatens moet dan nauwkeurig gevolgd worden door de arts. Ook kan het zijn dat de dosering wordt aangepast.
Wanneer u Normatens samen met een beta-blocker (ook een middel tegen hoge bloeddruk) gebruikt en beide middelen worden gestaakt, dan moet de beta-blocker eerst warden gestopt, om een verhoging van de bloeddruk te voorkomen Wanneer u lijdt aan verstoorde bloedsomloop in de hersenen (ernstige cerebrovasculaire insufficiëntie). recent een hartaanval heen gehad of verstoorde bloedsomloop (perifere circulatoire stoornis) heeft dan moet grote voorzichtigheid worden geboden bij het gebruik van Normatens
• Bij het eventueel stoppen met Normatens Dat moet geleidelijk aan gebeuren voorkeur gedurende twee weken.
• Wanneer uw ene u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt Neem dan contact op met uw arts voordat u Normatens inneemt

9. Kan ik Normatens gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Over het gebruik van Normatens tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens. Gebruik Normatens alleen tijdens de zwangerschap na overleg met uw arts. Raadpleeg uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling met Normatens.

U mag Normatens niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft Normatens wordt in moedermelk uitgescheiden.

10. Kan ik Normatens gebruiken als ik aan het verkeer deelneem of machines moet bedienen?

Er zijn geen aanwijzingen dat Normatens het reactievermogen beïnvloedt Wanneer u echter tast heeft van bijwerkingen zoals sufheid of duizeligheid, dan kan dit invloed hebben op de rijvaardigheid en de bediening van machines en apparaten.

11. Kan ik Normatens samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Wanneer u naast Normatens nog andere bloeddrukverlagende
middelen gebruikt, kan de werking worden versterkt
Normatens moet niet gecombineerd warden met tricyclische antidepressiva
(middelen tegen depressie),
Normatens kan de werking van alcohol, sedativa (sufmakende middelen), hypnotica (slaapmiddelen), benzodiazepines en tranquillizers (rustig makende middelen) versterken.

12. Hoe moet ik Normatens gebruiken?

Normatens tabletten kunt u het beste 's ochtends innemen met een beetje water Dit mag zowel voor, tijdens als na de maaltijd.

13. Hoeveel Normatens moet ik gebruiken en wanneer neem ik het in?

Volg hij het gebruik van Normatens nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker
Wanneer uw arts 0,2 mg Normatens heeft voorgeschreven, dan neemt u elke ochtend 1 tablet Normatens 0,2.
Wanneer uw arts 0.3 mg Normatens heeft voorgeschreven, dan neemt u elke ochtend 1 tablet Normatens 0.3.
Wanneer uw arts 0,4 mg Normatens heeft voorgeschreven, dan neemt u elke ochtend 1 tablet Normatens 0,4 of 2 tabletten Normatens 0,2.
Wanneer uw arts 0,6 mg Normatens heeft voorgeschreven, dan neemt u 1 tablet Normatens 0,3's ochtends en 1 tablet Normatens 0,3 's avonds in.

De gebruikelijke startdosering is de laagste dosering: 1 tablet Normatens 02 Bij onvoldoende effect na 3 weken wordt de dosering verhoogd tot 0,4 mg als enkelvoudige dosis of verdeeld over de dag.
Als dan na 3 weken er nog steeds onvoldoende effect is, kan de dosering weer verhoogd worden tof een maximum van 0.6 mg.

Volwassenen: normale Normatens doseringen gebruiken.
Ouderen- normale Normatens doseringen gebruiken

Kinderen: het gebruik van Normatens bij kinderen onder de 16 jaar wordt afgeraden omdat hierover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Wanneer uw nieren niet goed werken wanneer u een matig verminderde werking van de neren heeft mag u maximaal 0,2 mg Normatens per keer innemen en maximaal 0,4 mg Normatens per dag Wanneer u een sterk verminderde werking van uw nieren heeft mag u geen Normatens gebruiken..

14. Wat moet ik doen als ik teveel Normatens heb gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel tabletten Normatens hebt ingenomen, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan.
Neem altijd de verpakking van Normatens mee. zodat de arts meteen kan zien om welke hoeveelheid en om welk geneesmiddel het gaat
U kunt mogelijk een van de volgende verschijnselen krijgen. Hoofdpijn, sufheid, slaperigheid, bloeddrukdaling, duizeligheid, algehele zwakte, trage hartslag, droge mond, braken, vermoeidheid en maagpijn. Bij zeer hoge overdosering kan coma optreden.

15. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2007.