Nortrilen

Informatie voor de gebruiker.

Algemene aanwijzingen voor een veilig

geneesmiddelen gebruik
- Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt, de tekst kan in de loop der tijd namelijk aangepast worden.
- Controleer of dit geneesmiddel voor u bestemd is door te kijken of de naam op
het etiket uw naam is.
- Controleer ook of de vorm (tabletten, capsules, zalf of vloeistof) en de toepassing van dit geneesmiddel kloppen met dat wat uw arts u voorschreef.
- Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn
aanwijzingen nauwkeurig op.
- Zorg ervoor dat niemand anders dan u dit geneesmiddel gebruikt en dat kinderen
er niet bij kunnen.
- Bewaar geneesmiddelen in de originele verpakkingen op een koele, donkere
plaats.
- Gebruik dit geneesmiddel nooit na de uiterste gebruiksdatum; deze datum staat
op de verpakking na “niet te gebruiken na” of na “exp”.
- Breng geneesmiddelen die u overhoudt terug naar de apotheek of naar uw arts.
- Indien u meer informatie wilt kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

Samenstelling
Tabletten: De tabletten bevatten nortriptylinehydrochloride overeenkomend met respectievelijk 10, 25 en 50 mg (milligram) nortriptyline.
De tabletten bevatten ook lactose.

Werking en toepassing

Nortrilen is een antidepressivum. Dat wil zeggen dat Nortrilen de klachten waarmee een depressie gepaard gaat, zoals neerslachtige stemming, interesseverlies, zelfmoordgedachten, dagschommelingen (‘s avonds een betere stemming dan ‘s morgens), doorslaapstoornissen (vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen) en gewichtsverlies tegengaat.

Wanneer mag Nortrilen niet worden gebruikt

Als u een acuut hartinfarct heeft gehad mag u Nortrilen niet gebruiken. Evenmin mag u Nortrilen gebruiken als u overgevoelig bent voor nortriptyline.

Bijwerkingen
Bijwerkingen die kunnen optreden zijn: duizeligheid, droge mond, wazig zien, verwardheid, concentratiestoornissen, opwinding, onregelmatige hartslag, verstopping, misselijkheid, gewichtstoename, minder zin in vrijen, slaperigheid, versterkte transpiratie en spierkramp.
Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van nortriptyline of vlak na behandeling met nortriptyline (zie rubriek, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen).

Als een of meerdere van deze of andere bijwerkingen zich bij u voordoen en hinderlijk worden, moet u dit bespreken met uw arts. Hij kan bepalen of de dosis aangepast moet worden of andere maatregelen nemen.
Wanneer u keelpijn en koorts krijgt en daarbij meer dan normaal vermoeid bent moet u eveneens contact opnemen met uw arts.
Een aantal van de hierboven genoemde verschijnselen kan ook veroorzaakt worden door de depressie zelf, zoals duizeligheid, een droge mond en verstopping.


Wisselwerkingen
Bij sommige geneesmiddelen als slaap- en kalmeringsmiddelen, bepaalde middelen tegen allergie en andere geneesmiddelen tegen depressie en psychosen kan de kalmerende werking door Nortrilen versterkt worden. Uw arts zal daar bij het voorschrijven rekening mee houden. Ook de werking van alcohol wordt versterkt door Nortrilen. Het is daarom beter dat u geen alcohol gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgmaatregelen
Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.
U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
- als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
- als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.
Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Wanneer u al lijdt aan hart- en vaataandoeningen, lever- en nierziektes, verhoogde oogboldruk of vallende ziekte (epilepsie) moet u extra aandacht besteden aan eventuele bijwerkingen en uw arts waarschuwen als die zich voordoen.
Hoewel antidepressiva niet verslavend zijn, kan abrupt afbreken van de behandeling na langdurig gebruik misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken.
Bij de behandeling van een manisch-depressieve patiënt kan de depressieve gemoedstoestand overgaan in een manische fase.

Nortrilen en het reactievermogen
Door de kalmerende werking van Nortrilen kan uw reactievermogen verminderen. Pas daarom op als u werkzaamheden moet verrichten waarvoor u goed moet kunnen reageren, bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van gevaarlijke apparaten en machines.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding

Wij raden u aan Nortrilen tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met uw arts.
Indien u reeds Nortrilen gebruikt en vervolgens zwanger raakt moet u dit wel aan uw arts bekend maken.
Ook tijdens de periode van de borstvoeding is voorzichtigheid geboden; gebruik van Nortrilen alleen na overleg met uw arts.

Dosering en wijze van gebruik

De dosering van Nortrilen is per persoon anders en afhankelijk van het soort en de ernst van de klachten. Uw arts bepaalt welke dosering voor u het beste is. Met de adequate dosering zal de werking van Nortrilen in de loop van 2-4 weken
merkbaar worden.

Bij volwassenen geldt als richtlijn:
Starten met 50 mg eenmaal per dag of 25 mg 2-3 maal per dag. Zonodig kan de arts de dosis geleidelijk verhogen met 25 mg tot een dosering van 150 mg per dag of onder speciale voorzorgen nog hoger.
Wanneer na 2-4 weken behandeling met de maximale dosering geen verbetering optreedt dient u dit met uw arts te bespreken.
Bij een bevredigende reponse zal uw arts de voorgeschreven dosering nog minimaal 4 weken voortzetten. Daarna zal uw arts in overleg met u proberen de dosering geleidelijk te verminderen tot een onderhoudsdosering.
De behandeling loopt bij voorkeur door tot 4 à 6 maanden na het verdwijnen van de klachten. De behandeling dient niet ineens te worden beeindigd; de dosis dient geleidelijk te worden verlaagd gedurende een week of langer.
Bij ouderen en jongeren (tot 20 jaar) geldt als richtlijn:
Starten met 25 mg eenmaal per dag of 10 mg 2-3 maal per dag. Zonodig kan de arts de dosis geleidelijk verhogen met 10-20 mg tot een dosering van 100 mg per dag of onder speciale voorzorgen tot 150 mg per dag.
Wanneer na 2-4 weken behandeling met de maximale dosering geen verbetering optreedt dient u dit met uw arts te bespreken.
Bij een bevredigende respons zal uw arts de voorgeschreven dosering nog minimaal 4 weken voortzetten. Daarna zal uw arts in overleg met u proberen de dosering geleidelijk te verminderen tot een onderhoudsdosering.
De behandeling loopt bij voorkeur door tot 4 à 6 maanden na het verdwijnen van de klachten. De behandeling dient niet ineens te worden beëindigd; de dosis dient geleidelijk te worden verlaagd gedurende een week of langer.
Houdbaarheid en aanwijzingen voor het bewaren
De Nortrilen tabletten kunnen bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard worden. De tabletten zijn 5 jaar houdbaar.
U mag dit geneesmiddel niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking staat na “Niet te gebruiken na”.
Op de stripverpakking wordt deze datum voorafgegaan door de aanduiding ‘exp’.
Verpakkingen
Nortrilen is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: Tabletten van 10 mg: polypropyleen flacons met 100 stuks
potjes met 500 stuks stripverpakkingen met 56 stuks (EAG)
Tabletten van 25 mg: polypropyleen flacons met 100 stuks
potjes met 500 stuks stripverpakkingen met 56 stuks (EAG)
Tabletten van 50 mg: polypropyleen flacons met 100 stuks
potjes met 500 stuks stripverpakkingen met 56 stuks (EAG)
Inschrijfnummers

De tabletten van Nortrilen zijn in het register ingeschreven onder de volgende nummers:
- Nortrilen 10, tabletten 10 mg - RVG 03285
- Nortrilen 25, tabletten 25 mg - RVG 03286
- Nortrilen 50, tabletten 50 mg - RVG 11407

Lundbeck B.V.
Herikerbergweg 100 1101 CM AMSTERDAM
020 - 6971901

Laatste gedeeltelijke herziening: Februari 2008