Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Nurofen 200 Liquid Capsules
Ibuprofen 200 mg


Lees deze bijsluiter zorgvuldig door vóórdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nurofen 200 Liquid Capsules zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
•Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•Vraag uw arts of apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
•Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 tot 5 dagen niet verbeteren.
•Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nurofen 200 Liquid Capsules en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nurofen 200 Liquid Capsules gebruikt
3. Hoe wordt Nurofen 200 Liquid Capsules gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nurofen 200 Liquid Capsules?
6. Aanvullende informatie.


1. Wat is Nurofen 200 Liquid Capsules en waarvoor wordt het gebruikt?
Nurofen 200 Liquid Capsules bevat 200 mg ibuprofen. Deze stof behoort tot de groep van zogenaamde Niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s). Het remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen.
Nurofen 200 Liquid Capsules wordt gebruikt:
•voor de verlichting van matige tot gemiddelde pijn zoals hoofdpijn, kiespijn en menstruatiepijn
•bij koorts


2. Wat u moet weten voordat u Nurofen 200 Liquid Capsules gebruikt
Gebruik Nurofen niet:
•als u overgevoelig bent voor ibuprofen of andere bestanddelen van het product;
•als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s);
•bij een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of als u al eens eerder een maagzweer gehad heeft;
•bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
•gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie hieronder in de rubriek “
zwangerschap en borstvoeding”.


Wees extra voorzichtig met Nurofen :
" bij patiënten met bepaalde huidaandoeningen (systemische lupus erythematosus (SLE) of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease)
•indien u maagdarm aandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn) heeft of heeft gehad
•indien u in het verleden hoge bloeddruk en/of hartproblemen heeft gehad
•indien u een beperkte nierfunctie heeft
•indien u leverfunctiestoornissen heeft
"de kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.
"ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen.
-in het algemeen kan langdurig of veelvuldig gebruik van (verschilende soorten) pijnstillers tot blijvende nierproblemen leiden " benauwdheid kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen.
Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (3 tot 5 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.


Inname van Nurofen samen met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het een geneesmiddel betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
Vertel hen met name indien u de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt:
•glucocorticosteroïden (geneesmiddelen die de stof cortison or soortelijke stoffen bevat), aspirine of andere NSAID’s (ontstekingremmende stoffen en pijnstillers), aangezien zij het risico op maagzweren of maagbloedingen kunnen vergroten.
•lithium (een geneesmiddel gebruikt bij manische depressies en depressie) aangezien de werking van lithium kan toenemen.
•selektieve serotonine heropname remmers (SSRI’s, geneesmiddelen gebruikt bij depressies), aangezien zij het risico verhogen op maagdarm klachten.
•bloedverdunners zoals warfarine aangezien NSAID’s de werking van deze stoffen kan vergroten.
•methotrexaat (een geneesmiddel gebruikt bij kanker or reuma) aangezien de werking van methotrexaat kan toenemen.
•geneesmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk en plastabletten aangezien NSAID’s de werking van deze middelen kan verkleinen en er nierproblemen kunnen ontstaan.
•zidovudine: (een geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van AIDS), aangezien het gebruik van Nurofen kan leiden tot een grotere kans op bloedingen in gewrichten of tot bloedingen die zwellingen geven.

Inname van Nurofen met voedsel en drank
Patiënten met een gevoelige maag dienen Nurofen tijdens het eten in te nemen.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Vermijd het gebruik van Nurofen 200 Liquid Capsules tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap. Gebruik Nurofen 200 Liquid Capsules niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.


Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De werkzame stof gaat over in de moedermelk. Als u Nurofen kortdurend gebruikt in de aangegeven dosering, dan kunt u Nurofen gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor kortdurend gebruik van Nurofen zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.


Belangrijke informatie over enkele hulpstoffen van Nurofen
Nurofen 200 Liquid Capsules bevatten sorbitol en maltitol. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Iedere capsule bevat de kleurstof cochenille-rood A (E 124), dat overgevoeligheidsreacties kan geven.


3. Hoe wordt Nurofen 200 Liquid Capsules gebruikt?
Nurofen mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruik Nurofen altijd volgens de gebruiksaanwijzing. Overleg met uw arts of apotheker indien u niet zeker bent.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: eerst 1 - 2 capsules innemen, hierna zonodig 1 of 2 capsules per keer innemen. Neem niet meer dan 6 capsules in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en met een minimale tussenpose van 4 – 6 uur.
De capsules in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water. De capsules niet kauwen. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van Nurofen.
Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 – 5 dagen niet verbeteren.


Wat moet u doen als er teveel Nurofen 200 Liquid Capsules is ingenomen?
Na het (moedwillig) innemen van teveel Nurofen 200 Liquid Capsules kunnen bijwerkingen in versterkte mate optreden. Deze bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid, braken, maagpijn, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, heen en weer gaan van de oogbol, wazig zien, oorsuizingen.; zelden bloeddrukdaling en verlies van bewustzijn. Waarschuw direct een arts en probeer indien mogelijk de patiënt te laten braken.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen bijwerkingen veroorzaken, ofschoon ze niet bij iedereen optreden.
Voor de mate van optreden van bijwerkingen worden de volgende begrippen gebruikt: zeer vaak (meer dan 1 op 10 gebruikers), vaak (tussen 1 op 100 en 1 op 10 gebruikers),soms (tussen 1 op 1000 en 1 op 100 gebruikers), zelden (tussen 1 op 10000 en 1 op 1000 gebruikers), zeer zelden (minder dan 1 en 10000 gebruikers).
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: problemen met de bloedcellen produktie- de eerste tekenen kunnen zijn: koorts, zere keel, oppervlakkige mondwondjes, griep-achtige verschijnselen, ernstige uitputting, bloeden uit mond en neus.

Afweersysteemaandoeningen
Zeer zelden: verschijnselen van aseptische meningitis bij patiënten met een bestaande auto-immuunziekte- de eerste symptomen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of verwarring.

Zenuwstelselaandoeningen
Soms: hoofdpijn

Hartaandoeningen
Zeer zelden: vochtophoping, hoge bloeddruk en hartfalen.

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: maagdarmklachten, zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid
Zelden: diarree, winderigheid, verstopping en overgeven.
Zeer zelden: maagzweren, maagperforatie of maagbloeding, zwarte ontlasting en braken van bloed, verslechtering van bestaande darmproblemen (ulceratieve colitis of ziekte van Crohn)

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden: leverbeschadiging (de eerste tekenen kunnen zijn verkleuring van de huid)

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties waaronder uitslag met roodheid en blaasjesvorming.

Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: minder urine plassen dan normaal en opzwelling (ook akuut nierfalen is mogelijk), nierbeschadiging of toegenomen ureum hoeveelheden in het bloed (de eerste tekenen zijn: minder urine produktie dan gebruikelijk en algeheel onwel voelen)

Algemene aandoeningen
Soms: overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties- tekenen kunnen zijn: zwellen van gezicht, tong en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, ernstige shock.

Verslechtering van astma.
Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
In geval één van deze bijwerkingen door u als ernstig wordt ervaren of indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Nurofen 200 Liquid Capsules?
Nurofen 200 Liquid Capsules buiten bereik en zicht van kinderen houden. Nurofen 200 Liquid Capsules bewaren in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op het doosje onder ‘Niet te gebruiken na’ en op de strip naast de letters ‘exp’. Gebruik Nurofen 200 Liquid Capsules niet na deze datum.
Geneesmiddelen mogen niet worden weggegooid via afwaswater of riolering. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen kwijt kunt die u niet langer nodig heeft. Deze maatregelen helpen bij het beschermen van het milieu.


6. Aanvullende informatie
Wat bevat Nurofen 200 Liquid Capsules.
- Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) van de capsule zijn polyethyleen glycol 600, alpha-tocoferol macrogol succinaat (tocofersolan), povidon K 17. De capsule wand bevat gelatine, maltitol, sorbitol, 1,4-sorbitan, cochenille-rood A (E 124), titaan dioxide (E 171), schellak of hypromellose, drukinkt.

Hoe ziet Nurofen 200 Liquid Capsules er uit en de inhoud van de verpakking
Nurofen 200 Liquid Capsules zijn zachte capsules. De capsules zijn rood, ovaal en doorzichtig met witte bedrukking. Nurofen 200 Liquid Capsules zijn verkrijgbaar in doosjes van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 en 48 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.


Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Reckitt Benckiser Healthcare BV
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp

Fabrikant
Reckitt Benckiser Healthcare International Nottingham,
Engeland


In het register ingeschreven onder RVG 27102


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 20 februari 2008