BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

Benaming van het geneesmiddel:
Nurofen 300 SR, capsules met gereguleerde afgifte.

Samenstelling
IBUPROFEN 300 mg
hulpstoffen q.s. pro 1 capsule
Hulpstoffen: saccharose, polymeren van methacrylzuuresters, maïszetmeel, polyvidon, polymeren van acrylzuur- en methacrylzuuresters, talk, siliciumdiozide (E 551). De capsulewand bevat gelatine en rode inkt, die onder andere rood en geel ijzeroxide (E 172) en schellak bevat.

Farmaceutische vorm en inhoud:
Capsules met gereguleerde afgifte. Verpakkingen met 28, 30, 56 en 60 capsules.

Geneesmiddelengroep: Ontstekingsremmend preparaat.


Naam van degeen die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen:
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Postbus 721
2130 AS Hoofddorp


In het register ingeschreven onder RVG 22680


Toepassing van het geneesmiddel:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van pijn en ontsteking bij:
-Ontsteking van de gewrichten,
-reumatoïde gewrichtsontsteking
-reuma-achtig ontstekingsproces van de wervelgewrichten leidend tot verstijving (ziekte van Bechterew)
-Degeneratieve gewrichtsaandoeningen,
artrose van de beenderen, met inbegrip van artrose van de wervels
-Aandoeningen rondom de gewrichten,
-ontsteking van de weke delen rondom het schoudergewricht met pijnlijke stijfheid van de schouder
-tenniselleboog
-ontsteking van de peesschede
-ontsteking van de slijmbeurs
-peesontsteking
-ontsteking van het synoviale vlies


Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt:
Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt:
-Maag- of darmzweer, maagdarmbloedingen of andere bloedingen zoals een hersenbloeding.
-Astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van ibuprofen of verwante stoffen (prostaglandinesynthetaseremmers) in de voorgeschiedenis.
-Ernstige lever- of nierfunctiestoornissen.
-Ernstig hartfalen.
-Overgevoeligheid voor ibuprofen of het product.


Nodige voorzorgen bij gebruik:
Geneesmiddelen zoals Nurofen 300 SR kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (14 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Waarschuw uw behandelende arts in geval van:
-personen die al zweren hebben gehad,
-bloedingen die optreden gedurende de behandeling,
-lever-, nierziekten of bloedbeeldafwijkingen,
-verhoogde bloeddruk,
-infectie.


Zwangerschap en lactatie:
De veiligheid van het gebruik van Nurofen 300 SR tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Slechts gebruiken in overleg met uw huisarts.
Het is gebleken dat de werkzame stof ibuprofen in geringe hoeveelheid wordt uitgescheiden in de moedermelk: van deze hoeveelheden is het niet waarschijnlijk dat ze enig effect hebben op de zuigeling. Ook in dit geval kunt u het beste samen met uw arts beslissen over eventuele maatregelen.


Invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines:
In het geval van duizeligheid bij het gebruik van ibuprofen wordt het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van mogelijk gevaarlijk en oplettendheid vereisende werkzaamheden afgeraden.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden:

U dient uw arts of apotheker ervan op de hoogte te brengen indien u nog een andere behandeling volgt, met name:
-een behandeling met orale bloedverdunnende middelen,
-een behandeling met lithium ondat zijn concentratie in het bloed kan stijgen,
-een behandeling met methotrexaat omdat de toxiciteit hiervan kan toenemen,
-een behandeling met bepaalde plasmiddelen (thiazidediuretica),
-een behandeling met corticosteroïden omdat het risico op zweren kan toenemen. Het gelijktijdig toedienen van andere prostaglandinesynthetaseremmers of acetylsalicylzuur heeft therapeutisch geen voordeel. Het kan, in tegendeel, zelfs de bijwerkingen op de maag en darm doen toenemen (zweren, bloedingen),
-een behandeling met digoxine omdat zijn concentratie in het bloed kan toenemen,
-een behandeling met betablokkers omdat hun bloeddrukdalend effect kan afnemen,
-een behandeling met fenytoïne omdat zijn concentratie in het bloed kan afnemen.

Speciale waarschuwingen:
Buiten invloed van kinderen bewaren.
Aanwijzingen voor het gebruik:
Dosering, wijze van toediening, hoe vaak toe te dienen en duur van de behandeling: De aanbevolen dosis bedraagt 2 capsules 2 maal per dag, nl. ‘s morgens en ‘s avonds. In bepaalde gevallen kan de dosis verhoogd worden tot 2 capsules 3 tot 4 maal per dag.
Een dosering van 4 maal 2 capsules per dag moet echter voorbehouden worden voor ernstige gevallen bij patiënten met reumatoïde gewrichtsontsteking, artrosen en reuma-achtige ontstekingsprocessen van de wervelgewrichten die leiden tot verstijving (ziekte van Bechterew). Deze hoge dosering mag slechts gedurende maximaal 3 à 4 weken worden toegepast.

IN IEDER GEVAL DIENT U ZICH AAN HET VOORSCHRIFT VAN UW DOKTER TE HOUDEN.

De capsules worden ongeopend ingenomen, met een glas water op de nuchtere maag of tijdens de maaltijd.


Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven:
Na overdosering kunnen onder andere volgende symptomen optreden:
misselijkheid, maagpijn, braken, bloederige diarrhee, duizeligheid, gezichtsstoornissen, hoofdpijn en oorsuizen. Raadpleeg uw arts.


Bijwerkingen:
-maagpijn, braken, diarrhee, maagdarmbloedingen, activering van zweren,
-hoofdpijn, duizeligheid, orrsuizen, slapeloosheid,
-gezichtsstoornissen en verandering in de kleurwaarneming,
-huiduitslag en jeuk,
-krampen van de luchtwegen (bronchospasmen) bij patiënten met aanleg hiervoor,
-geelzucht,
-vochtophoping.
-vasthouden van vocht (oedeemvorming), hoge bloeddruk en hartfalen.
Geneesmiddelen zoals Nurofen 300 SR kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Bij het optreden van een bijwerking die niet hierboven vernoemd wordt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.


Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn:
Het produkt is gedurende 3 jaar houdbaar.
Het produkt mag niet gebruikt worden na de uiterste gebruiksdatum, die op de buitenverpakking staat vermeld na de letters EXP (expiry).
Het produkt moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Validatie/revisiedatum Februari 2007