BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Olasyn 2,5 mg, tabletten
Olasyn 5 mg, tabletten
Olasyn 7,5 mg, tabletten
Olasyn 10 mg, tabletten
olanzapine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Olasyn en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Olasyn inneemt
3. Hoe wordt Olasyn ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Olasyn
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Olasyn en waarvoor wordt het gebruikt

Olasyn behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd.
Olasyn wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten; ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

Olasyn wordt gebruikt voor de behandeling van een toestand die zich uit in zich “high” voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, heel snel praten met rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Het is ook een stemmingsstabilisator die verdere invaliderende pieken en dalen (depressie) in de stemming, die in verband staan met deze aandoening, voorkómt.

2. Wat u moet weten voordat u Olasyn inneemt
Neem Olasyn niet in:

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor olanzapine of voor één van de andere bestanddelen van Olasyn.
Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen, of kortademigheid. Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan de arts.
- Indien voorheen reeds nauwe kamerhoekglaucoom bij u werd vastgesteld.

Wees extra voorzichtig met Olasyn

- Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u Olasyn gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.

- In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Indien dit voorkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

- Het gebruik van Olasyn bij oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:
- diabetes
- ziekte van het hart
- lever- of nierziekte
- ziekte van Parkinson
- epilepsie
- prostaatklachten
- belemmerde darmpassage (paralytische ileus) - bloedstoornissen
- beroerte of “kleine” beroerte

Indien u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of “kleine” beroerte hebt gehad.
Indien u ouder dan 65 jaar bent, kan als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk door uw arts gecontroleerd worden.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruik alleen andere geneesmiddelen indien u Olasyn gebruikt als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u Olasyn samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).
U moet uw arts vertellen indien u fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie), of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt, omdat het nodig kan zijn om uw dosis Olasyn aan te passen.

Licht uw arts of apotheker in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Vertel met name uw arts wanneer u geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt.

Inname van Olasyn met voedsel en drank

Het maakt niet uit of u de tabletten met of zonder voedsel inneemt.
Drink geen alcohol als u Olasyn gebruikt omdat Olasyn en alcohol samen u slaperig kunnen maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts zo snel mogelijk indien u zwanger bent of indien u denkt dat u zwanger kunt zijn. U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij u dit heeft overlegd met uw arts. Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden Olasyn in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er bestaat een risico op slaperigheid als u Olasyn gebruikt. Als dit optreedt dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Vertel dit aan uw arts.

3. Hoe wordt Olasyn gebruikt

Volg bij het gebruik van Olanzapine Synthon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel Olasyn tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang. De dagelijkse dosis Olasyn is tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van Olasyn tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

Olasyn tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet. Olasyn tabletten zijn voor oraal gebruik. U moet de tabletten in hun geheel met water doorslikken.

Stop niet met het innemen van uw tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze gebruikt zolang als uw arts dit aangeeft.
Olasyn is niet bestemd voor patiënten jonger dan 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Olasyn heeft gebruikt dan u zou mogen:

Patiënten die meer Olasyn hebben ingenomen dan voorgeschreven hebben de volgende symptomen ervaren: versnelde kloppen van het hart, agitatie/agressie, problemen met spraak, ongewone bewegingen (met name van gezicht of tong) en een verminderd bewustzijn. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, wegrakingen (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren, verstijfde spieren en een suf gevoel of slaperigheid, vertraging van de ademhaling, zich verslikken, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, abnormale hartritmes. Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Wat u moet doen als u Olasyn vergeet te gebruiken:

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem niet 2 doses in op een dag.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Olasyn bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wanneer in deze bijsluiter een bijwerking als “zelden” wordt omschreven bedoelt men dat hij in meer dan 1 in elke 10.000 patiënten maar minder dan 1 in elke 1.000 patiënten is gemeld. Wanneer in deze bijsluiter een bijwerking als “zeer zelden” wordt omschreven bedoelt men dat hij in minder dan 1 in elke 10.000 patiënten is gemeld.

Bijwerkingen met Olasyn kunnen zijn: slaperigheid of extreme vermoeidheid, gewichtstoename, duizeligheid, toegenomen eetlust, vasthouden van vocht, constipatie, een droge mond, rusteloosheid, ongewone bewegingen (in het bijzonder van het gezicht of de tong), beven, spierstijfheid of kramp, problemen met de spraak en veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en vetten in het bloed. Zeer zelden hebben enkele patiënten een ontsteking van de alvleesklier ontwikkeld welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.

Sommige patiënten kunnen zich duizelig of flauw (met trage hartslag) voelen in het begin van de behandeling, in het bijzonder bij het opstaan vanuit een liggende of zittende houding. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als dit niet zo is, vertel dit dan aan uw arts.

Zeer zelden is bij sommige patiënten een afwijkend hartritme gerapporteerd, dat ernstig kan zijn.
Tijdens olanzapine-behandeling, hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan Olasyn de symptomen verergeren.
In zeldzame gevallen kan Olasyn een allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag), of een langzame hartslag veroorzaken, of u gevoelig voor zonlicht maken.

Leveraandoeningen zijn in zeldzame gevallen gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn er meldingen geweest van een aanhoudende en/of pijnlijke erectie of moeite met urinelozing, een verlaging van de normale lichaamstemperatuur, bloedpropjes die bijvoorbeeld tot uiting komen als diep-veneuze trombose van het been en een spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen. Enkele patiënten kregen een hoge bloedsuikerspiegel, of ontwikkelden of kregen een verslechtering van hun diabetes, met zeer zelden optredende ketoacidose (ketonen in het bloed en de urine) of coma.

Als u plotseling stopt met het innemen van Olasyn, zouden zich symptomen zoals transpireren, niet in slaap komen, beven, angst of misselijkheid en overgeven kunnen voordoen. Uw arts kan u aanraden de dosis geleidelijk te verminderen voordat met de behandeling gestopt wordt.

Zelden hebben geneesmiddelen van dit type na langdurig gebruik, bij vrouwen melkafscheiding, een uitblijven van hun menstruatie of onregelmatigheden in de menstruele cyclus veroorzaakt. Als dit aanhoudt, vertel dit aan uw arts. Zeer zelden kunnen baby’s van moeders die Olasyn namen in het laatste trimester van de zwangerschap (3e trimester) bevingen hebben of slaperig of suf zijn.
Convulsies kunnen zelden optreden. In de meeste gevallen is een voorgeschiedenis van convulsies (epilepsie) gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Olasyn

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Olasyn niet meer na de vervaldatum [EXP] die staat vermeld op de doos en op elke blisterverpakking. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste 4 cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Olasyn

- Het werkzame bestanddeel is olanzapine. Elke tablet bevat olanzapinebenzoaat overeenkomend met 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg of 10 mg olanzapine.

- De andere bestanddelen zijn
calciumwaterstoffosfaat (E341), microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470) en natrium zetmeelglycolaat (type A).

Hoe ziet Olasyn eruit en de inhoud van de verpakking
Olasyn tabletten zijn lichtgele, ronde, biconvexe tabletten.
De 2,5 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “2,5” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.
De 5 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “5” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.
De 7,5 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “7,5” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.
De 10 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “10” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.
Olasyn tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 40, 50 56, 60, 70, 80, 90, 100 en 200 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten van Olasyn worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant Registratiehouder:
Synthon BV,
Microweg 22,
6545 CM Nijmegen,
Nederland

Fabrikant:
Synthon BV,
Microweg 22,
6545 CM Nijmegen
Nederland

Synthon Hispania S.L.
Castelló, 1
Polígono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat,

Registratienummer
Olasyn 2,5 mg, tabletten RVG 34660
Olasyn 5 mg, tabletten RVG 34661
Olasyn 7,5 mg, tabletten RVG 34662
Olasyn 10 mg, tabletten RVG 34663

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Hongarije Olasyn 2,5/5/7,5/10 mg tabletta
Nederland Olasyn 2,5/5/7,5/10 mg tabletten
Noorwegen Olasyn 2,5/5/7,5/10 mg tabletter
Polen Olasyn 2,5/5/7,5/10 mg tabletka
Portugal Olasyn 2,5/5/7,5/10 mg comprimidos
Spanje Olasyn 2,5/5/7,5/10 mg comprimidos EFG

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2009