Bijsluiter tekst Orelox

Het is belangrijk om de onderstaande tekst steeds voor gebruik van dit geneesmiddel te lezen, ook als u reeds eerder Orelox hebt gebruikt. De beschikbare informatie kan in de loop van de tijd aangepast zijn
aan nieuwe gegevens of veranderde inzichten.

Naam
ORELOX, tabletten 100 mg

SAMENSTELLING

Orelox is verkrijgbaar in de vorm van tabletten die cefpodoximproxetil, overeenkomend met 100 mg van de werkzame stof cefpodoxim bevatten.
De tabletten bevatten verder magnesiumstearaat, carboxymethylcellulose, hydroxypropylcellulose, natriumlaurielsulfaat, lactose, titaniumdioxide, talk, hydroxypropylmethylcellulose.

WAT IS ORELOX EN HOE WORDT HET GELEVERD

Orelox is een antibioticum dat behoort tot de groep van orale cefalosporines en wordt gebruikt bij de bestrijding van infecties.

Een infectie ontstaat doordat ziektekiemen (bijvoorbeeld bacteriën) zich in het lichaam vermenigvuldigen. Ziektekiemen bevinden zich soms van nature in het lichaam of dringen het lichaam binnen. Dat kan gebeuren door het voedsel dat we gebruiken of de lucht die we inademen. Het menselijk lichaam heeft een ingebouwde, natuurlijke weerstand tegen ziektekiemen: het natuurlijke afweersysteem. Hierdoor worden ziektekiemen normaal gesproken opgeruimd of in hun groei belemmerd. Ze kunnen zich dan niet vermenigvuldigen.
Krijgen ze die kans wel, dan zal er op de plaatsen waar dit gebeurt een ontsteking ontstaan. Dit is de normale reactie van het lichaam op een plaatselijke beschadiging, die ontstaat door de groei van bacteriën en de stofjes die ze daarbij produceren. In de neus- en keelholte, de longen en de urinewegen kan dit leiden tot verschijnselen die op een ontsteking wijzen zoals zwelling en pijn.

Het ontstoken gebied kan ook rood worden. Het lichaam kan als reactie een temperatuurstijging te zien geven (koorts).

Uw arts heeft vastgesteld dat de infectie wordt veroorzaakt door een ziekteverwekker, die door Orelox goed kan worden bestreden. Orelox is gemaakt om het lichaam te helpen bij het opruimen van de ziektekiemen. De verschijnselen die zich bij u voordoen verdwijnen dan.
De tabletten zijn omhuld en worden geleverd in een kartonnen doosje met 10 tabletten in een doordrukstrip.

NAAM VAN DE REGISTRATIEHOUDER

Orelox wordt in de handel gebracht door:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2533911

ORELOX TABLETTEN 100 MG, IS IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER:
RVG 15035

WAARVOOR WORDT ORELOX VOORGESCHREVEN?

Orelox is een antibioticum dat wordt gebruikt bij de bestrijding van infecties.
Orelox wordt gebruikt bij infecties van de keel, de amandelen of de neus, infecties van de luchtwegen, de longen en de urinewegen en bepaalde infecties van de urinebuis en de baarmoederhals.

WANNEER MAG ORELOX NIET WORDEN GEBRUIKT?

Als in het verleden gebleken is, dat u overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen, dient u uw arts in te lichten. Het kan zijn dat één van deze geneesmiddelen tot dezelfde groep behoort als Orelox nl. de cefalosporines. In dat geval zal uw arts besluiten u dit geneesmiddel niet voor te schrijven.

WAAROP VERDER TE LETTEN?

Patiënten die eerder een allergische reactie hebben gehad bij gebruik van beta-lactam antibiotica of penicilline mogen Orelox alleen gebruiken na overleg met de arts.

Bij het optreden van verschijnselen die wijzen op een overgevoeligheidsreactie moet de behandeling worden gestaakt. Overgevoeligheidsreacties kunnen ernstig verlopen.

Het optreden van ernstige diarree kan wijzen op een ernstige aandoening, te weten pseudomembraneuze colitis. In een dergelijk geval dient een arts te worden gewaarschuwd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding

Omdat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over gebruik van Orelox tijdens de zwangerschap, wordt het gebruik in dit geval ontraden. Vertelt u daarom altijd of er een kans bestaat dat u zwanger bent. Tijdens borstvoeding dient Orelox niet te worden gebruikt.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te qebruiken
Indien duizeligheid zich als bijwerking voordoet kan de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken worden beïnvloed.

KAN ORELOX SAMEN MET ANDERE MIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?

Als u andere geneesmiddelen gebruikt doet u er goed aan dit aan uw arts mede te delen. De geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Zo is het van belang te vertellen of u middelen tegen maagklachten (H2-blokkers, maagzuurtabletten) gebruikt.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Wat is dosering van Orelox tabletten?

Uw arts heeft u een bepaalde dosering voorgeschreven. Deze dosering is aan uw situatie aangepast, volg deze daarom nauwkeurig. In het algemeen bedraagt de dosering, voor volwassenen en kinderen boven de 25 kg, 1 of 2 tabletten à 100 mg elke 12 uur, bij voorkeur tijdens de maaltijd in te nemen. Een dosering van 1 tablet, elke 12 uur, wordt gebruikt bij ontsteking van de keel, de amandelen en bij lage urineweginfecties.

Een dosering van 2 tabletten, elke 12 uur, wordt voorgeschreven bij ontstekingen van de neus, de luchtwegen en de longen.

Bij bepaalde infecties van de urinebuis en de baarmoederhals kan een eenmalige dosering van 2 tabletten worden voorgeschreven.

Bij patiënten met stoornissen van de nierfunctie kan de dosering worden aangepast.

Kinderen met een gewicht lager dan 25 kg kunnen niet met Orelox tabletten behandeld worden.

Wat is de duur van de behandeling?

Een antibioticum, dus ook Orelox, wordt altijd in een kuurvorm voorgeschreven. U moet alle tabletten opmaken, die uw arts u voorschrijft,ook al heeft u na een paar dagen het gevoel dat u beter bent.
ORELOX KAN ALLEEN GOED WERKEN ALS U DE VOORGESCHREVEN KUUR HELEMAAL AFMAAKT.

WAT TE DOEN ALS MEER IS INGENOMEN DAN VOORGESCHREVEN

Bij overdosering moet altijd contact opgenomen worden met de arts. Deze kan bepalen of maatregelen genomen moeten worden en zo ja, welke.

WAT TE DOEN ALS EEN DOSIS VERGETEN IS

Als u Orelox inneemt volgens het voorschrift van uw arts zult u merken dat uw klachten binnen enkele dagen verminderen en uiteindelijk geheel verdwijnen. Volgt u het voorschrift van uw arts niet goed op, dan loopt u de kans dat de ziekteverwekkers niet voldoende worden bestreden; ze blijven in leven en zich vermenigvuldigen, waardoor uw klachten niet verdwijnen of zelfs erger kunnen worden. Mochten uw klachten niet geheel verdwijnen dan dient u uw arts daarvan op de hoogte te brengen. Als u een dosis vergeten bent in te nemen en u ontdekt het dezelfde dag, dan kunt u de dosis alsnog
nemen en de volgende dosis zo laat mogelijk op die dag nemen.
Als u het pas de volgende dag ontdekt, is het het beste om even contact op te nemen met uw arts.

BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN

Geneesmiddelen kunnen naast de gewenste werking bij sommige patiënten bijwerkingen geven. Maagdarmstoornissen kunnen voorkomen. Deze kunnen zich voordoen in de vorm van misselijkheid, braken en/of buikpijn. Bij ernstige diarree en als u vindt dat uw klachten ernstig zijn, is het raadzaam contact op
te nemen met uw arts.

Een enkele keer is allergie voor dit geneesmiddel gemeld, meestal in de vorm van jeuk en huiduitslag

soms benauwdheid of opzetten van de tong en de keel; in dit geval dient u uw arts hiervan op de hoogte te brengen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, prikkelingen en hevige vermoeidheid.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN

Bewaar Orelox op een droge plaats, bij kamertemperatuur (15-25 °C). De aanduiding "Exp...." op de stripverpakking geeft aan tot welke datum dit geneesmiddel houdbaar is.
Ook op de buitenzijde van de verpakking is de uiterste gebruiksdatum vermeld. Orelox tabletten zijn 3 jaar houdbaar.

ENIGE ALGEMENE ADVIEZEN, DIE VOOR ALLE GENEESMIDDELEN GELDEN

* Mocht er iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker van wie u dit geneesmiddel hebt gekregen. Lees vooral de hieronder volgende aanwijzingen.
* Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een ander.
* Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn dat u deze informatie bij u draagt.
* Verzeker u vóór het gebruik van een geneesmiddel ervan, dat u geen verpakking heeft verwisseld. Neem daarom nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
* Bewaar geneesmiddelen in de verpakking waarin de apotheker ze heeft afgeleverd.

* Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.

Deze tekst is herzien op 31 oktober 1996.