Oruvail®

Het is altijd raadzaam de bijsluiter van een geneesmiddel te lezen. Uw arts en apotheker zijn op de hoogte van de eigenschappen van dit product. Als u vragen heeft, kunt u zich tot hen wenden.

Samenstelling

Oruvail 100 bevat per capsule met gereguleerde afgifte 100 mg ketoprofen.
Oruvail 150 bevat per capsule met gereguleerde afgifte 150 mg ketoprofen.
Oruvail 200 bevat per capsule met gereguleerde afgifte 200 mg ketoprofen.

Wat doet Oruvail?

Ketoprofen, de werkzame stof in Oruvail, is een geneesmiddel met pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende eigenschappen.

Wanneer wordt Oruvail voorgeschreven?

Oruvail wordt door de arts voorgeschreven bij de behandeling van pijn en chronische ontsteking bij bepaalde gewrichtsaandoeningen (osteo-arthrose en reumatoïde arthritis) en bepaalde pijnlijke ontstekingen van de wervels (spondylitis ankylopoëtica).

Wanneer moet u Oruvail niet gebruiken?

Oruvail mag niet worden gebruikt als u lijdt of hebt geleden aan een maagzweer, een zweer aan de twaalfvingerige darm, of als u lijdt aan langdurige maagdarmaandoeningen, maagdarmbloedingen en andere bloedingen zoals hersenbloedingen. Ook als u overgevoelig bent voor ketoprofen, of als u na gebruik van bepaalde pijnstillers (acetylsalicylzuur) een overgevoeligheidsreactie zoals jeuk, huiduitslag, asthma of ontsteking van het neusslijmvlies vertoonde mag u geen Oruvail gebruiken. Ook als u lijdt aan een ernstige lever- of nier- functiestoornis mag u geen ketoprofen gebruiken. Tevens mag u Oruvail niet gebruiken indien u ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) heeft.

Waar moet u verder op letten?

Indien u aan één van de volgende aandoeningen lijdt, dient u uw arts hierover in te lichten. maagdarmbezwaren, stoornissen in de bloedstolling, lever- of nierfunctiestoornissen of infecties. Oruvail kan in deze gevallen door uw arts met voorzichtigheid worden toegepast.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Indien bijwerkingen zoals maagdarmklachten, hoofdpijn of duizeligheid optreden kan men deze beperken door, in overleg met de arts, aanvankelijk een lage dosering te gebruiken en geleidelijk de dosering te verhogen. Indien u gelijktijdig met bloedstollingremmende middelen (anticoagulantia) wordt behandeld, moet het effect op de bloedstolling worden gecontroleerd. Een vermindering van de effectiviteit van het spiraaltje is beschreven. Oruvail dient niet door kinderen jonger dan 15 jaar te worden gebruikt.
Geneesmiddelen zoals Oruvail kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.


Als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Het is niet bekend in welke mate ketoprofen in moedermelk wordt uitgescheiden. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt ontraden.

Beïnvloedt Oruvail de rijvaardigheid?

Bij het gebruik van Oruvail kan duizeligheid, of slaperigheid optreden en in dat geval moet worden afgezien van het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden.

Kunt u Oruvail samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken, zonder daarover met uw arts te overleggen. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden. Bij gelijktijdige toediening van Oruvail met één van de onderstaande geneesmiddelen kan een wisselwerking optreden: andere pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, bloedsuikérverlagende middelen, antistollingsmiddelen, probenicide, lithium, methotrexaat, furosemide en corticosteroïden.

Wat is de dosering en de wijze van gebruik van Oruvail?

De arts heeft u verteld hoeveel capsules u per dag moet innemen, en op welke tijdstippen. Houdt u altijd aan dit voorschrift.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

100 tot 200 mg per dag, éénmaal daags. De arts kan bij onvoldoende resultaat gedurende korte tijd de doseringen verhogen tot maximaal 200 mg, verdeeld over twee giften.

Indien dit middel in een zo laag mogelijke effectieve dosering, gedurende een zo kort mogelijke periode gebruikt wordt die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt blijven.

Het wordt aanbevolen Oruvail capsules tijdens de maaltijd in te nemen.

Heeft Oruvail bijwerkingen?

Sommige patiënten kunnen last krijgen van maagdarmklachten zoals zuurbranden, misselijkheid, diaree of verstopping van de stoelgang. In zeldzame gevallen kan een maag- of darmzweer ontstaan samen met een bloeding, die tot staken van het gebruik moet leiden. Indien bloed in de ontlasting aanwezig is, of de ontlasting zwart gekleurd is, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Verder kan Oruvail duizeligheid slaperigheid, hoofdpijn en overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
Ophoping van vocht in het lichaam, doorgaans te herkennen aan dikke enkels (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gemeld in verband met behandeling met geneesmiddelen met pijnstillende, ontstekingsrernmende en koortswerende eigenschappen.

Geneesmiddelen zoals Oruvail kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden of als een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld.Hoe bewaart u Oruvail?

Oruvail capsules,moeten bij kamertemperatuur (15-25°C) op een dróge plaats worden bewaard.

Houdt geneesmiddelen buiten bereik van kinderen.

Hoe lang kunt u Oruvail bewaren?

De uiterste gebruiksdatum staat op de buitenverpakking na 'Niet te gebruiken na" en op de strips na de term "Exp" (maand en jaar).

Verpakkingen
Oruvail 100, Oruvail 150 en Oruvail 200 capsules zijn verpakt in strips. Een verpakking bevat 3 strips á 10 capsules.

Nummer van de vergunning:voor het in de handel brengen
RVG 10135 Oruvail 100
RVG 17667 Oruvail 150
RVG 10136 Oruvail 200

Importeur/Registratiehouder
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2007.