Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Oxylin® Liquifilm® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Oxylin® Liquifilm® gebruikt
3. Hoe wordt Oxylin® Liquifilm® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Oxylin® Liquifilm®

Oxylin® Liquifilm®, oogdruppels
Het werkzame bestanddeel in Oxylin® Liquifilm® is oxymetazolinehydrochloride. Andere bestanddelen zijn polyvinylalcohol, natriumchloride, natriumacetaat, povidon en gezuiverd water. Voor conservering zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd.

Registratiehouder
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Ierland

Voor inlichtingen en correspondentie:
Allergan n.v., Terhulpsesteenweg 6D, B-1560 Hoeilaart, België

In het register ingeschreven onder RVG 11572

1.Wat is Oxylin® Liquifilm® en waarvoor wordt het gebruikt

Farmaceutische vorm en inhoud
Oxylin® Liquifilm®, oogdruppels, is verpakt in oogdruppelsflacons met een inhoud van 5 ml.

Geneesmiddelengroep

Oxyazolinehydrochloride, het werkzaam bestanddeel van Oxylin® Liquifilm®, behoort tot de groep van geneesmiddelen die aangeduid worden als sympaticomimetica. Sympathicomimetica bij toediening in het oog zorgen voor een plaatselijke vernauwing van de bloedvaten en verminderen daardoor de zwelling van de oogleden.

Toepassing van het geneesmiddel

Wanneer oxymetazolinehydrochloride in het oog gedruppeld wordt zorgt het voor een plaatselijke vernauwing van de bloedvaten en daarmede voor een afname van de zwelling van de oogleden.

2. Wat u moet weten voordat u Oxylin® Liquifilm® gebruikt
Gebruik Oxylin® Liquifilm®niet:

• wanneer u lijdt aan verhoogde oogboldruk als gevolg van een “nauwe kamerhoek” (dit is een oogafwijking) welke niet wordt behandeld

• wanneer u overgevoelig bent voor de bestanddelen van Oxylin® Liquifilm®(zie boven voor de samenstelling);

• zachte contactlenzen moeten tijdens en kort na de toediening van Oxylin® Liquifilm® niet worden gedragen

Wees extra voorzichtig met Oxylin® Liquifilm®:

• Wanneer u een verhoogde bloeddruk heeft dient Oxylin® Liquifilm® met voorzichtigheid te worden toegepast.

• Langdurig gebruik kan leiden tot gewenning en kan bij acuut stoppen leiden tot een reactie in de vorm van roodheid van de oogleden.

• Door het dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten kan de afvoer van de oogdruppels naar de bloedbaan worden verminderd en wordt de kans op bijwerkingen verminderd.

• Oxylin® Liquifilm® bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride dat door zachte contactlenzen kan worden geabsorbeerd. Patiënten die zachte (hydrofiele) contactlenzen dragen, moeten na het indruppelen van Oxylin® Liquifilm® tenminste 15 minuten wachten met het inbrengen van de zachte contactlenzen.

Gebruik van Oxylin® Liquifilm® in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen kunnen voorzover bekend zonder bezwaar Oxylin® Liquifilm® gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding
Moeders die borstvoeding geven kunnen voorzover bekend zonder bezwaar Oxylin® Liquifilm® gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten te verwachten van dit produkt op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van voorbijgaande oogirritatie en gezichtsstoornissen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Oxylin® Liquifilm®

Oxylin® Liquifilm® bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride dat door zachte contactlenzen kan worden geabsorbeerd. Patiënten die zachte (hydrofiele) contactlenzen dragen, moeten na het indruppelen van Oxylin® Liquifilm® tenminste 15 minuten wachten met het inbrengen van de zachte contactlenzen.

Gebruik van Oxylin® Liquifilm® in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.


3. Hoe wordt Oxylin® Liquifilm® gebruikt?

Dosering
Tweemaal daags 1-2 druppels in het aangedane oog.

Wijze van gebruik
Trek zachtjes het onderste ooglid naar beneden totdat er een klein zakje ontstaat.
Druppel voorzichtig 1 druppel in het zakje zonder met het flesje de oogleden of oogharen aan te raken.
Sluit gedurende het druppelen een korte tijd daarna de traanbuis door met uw duim en wijsvinger op de binnenste ooghoek te duwen.
Hiermede voorkomt u een snelle afvoer van de oogdruppels naar de bloedbaan en wordt de kans op bijwerkingen verminderd.

Duur van de behandeling
Oxylin® Liquifilm® oogdruppels moeten zolang de arts dit voorschrijft gebruikt worden.

Wat u moet doen wanneer u teveel Oxylin® Liquifilm® heeft gebruikt:

Indien de oogdruppels per ongeluk via de mond zijn ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Indien er per ongeluk veel te veel druppels in het oog terecht zijn gekomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Oxylin® Liquifilm®te gebruiken:

Afhankelijk van het moment waarop u ontdekt dat u de dosis vergeten bent kunt u alsnog de dosis indruppelen of u kunt de volgende dosis vervroegen. Neem nooit een dubbele dosis van Oxylin® Liquifilm® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Oxylin® Liquifilm® wordt gestopt

Het plotseling staken van de toediening van Oxylin® Liquifilm® zal normaliter niet tot problemen leiden. Na langdurig gebruik kan een reactie optreden in de vorm van roodheid van de oogleden.

4. Mogelijke Bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan Oxylin® Liquifilm® bijwerkingen veroorzaken.

De volgende verschijnselen kunnen optreden:
• oogirritatie, pupilvernauwing, wazig zien;
• overgevoeligheidsreactie;
• in zeldzame gevallen kunnen hartkloppingen of een verhoogde bloeddruk optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Oxylin® Liquifilm®

Oxylin® Liquifilm® buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Oxylin® Liquifilm® bewaren beneden 25°C.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Oxylin® Liquifilm® niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:”. Aangebroken flacons zijn ten hoogste 4 weken te gebruiken.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op April 1999