Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Palladon-IR en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Palladon-IR inneemt.
3. Hoe wordt Palladon-IR ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Palladon-IR?

Palladon-IR capsules 1,3 mg, capsules Palladon-IR capsules 2,6 mg, capsules

• Het werkzame bestanddeel is hydromorfonhydrochloride. Een capsule bevat 1,3 of 2,6 mg hydromorfonhydrochloride.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
- Microkristallijne cellulose - Lactose (anhydrous)
- Gelatine
- Erythrosine (E127)
- Geel ijzeroxide (E172) - Titaandioxide (E171)
- Natriumdodecylsulfaat
• De capsules zijn bedrukt met inkt bestaande uit
- Shellac
- Zwart ijzeroxide (E172)Propyleenglycol

Registratiehouder:
Mundipharma Pharmaceuticals B.V.
De Wel 20
3870 MV Hoevelaken
telefoon: 033 - 4508270

In het register ingeschreven onder:
RVG 26549 (Palladon-IR capsules 1,3 mg, capsules),
RVG 26550 (Palladon-IR capsules 2,6 mg, capsules)

1. Wat is Palladon-IR en waarvoor wordt het gebruikt?

Palladon-IR is een capsule.
Palladon-IR 1,3 mg capsules zijn doorzichtig/oranje van kleur en dragen de opdruk HNR 1.3.

Palladon-IR 2,6 mg capsules zijn doorzichtig/rood van kleur en dragen de opdruk HNR 2.6.

Palladon-IR capsules 1,3 en 2,6 mg bevatten hydromorfonhydrochloride dat een pijnstillende (analgetische) werking heeft.

Afleveringsvormen
Palladon-IR capsules 1,3 en 2,6 mg zijn verkrijgbaar in doosjes van 28 capsules.
Toepassing van Palladon-IR (therapeutische indicaties):
Palladon-IR capsules worden gebruikt voor de behandeling van ernstige pijn bij kankerpatiënten.

2. Wat u moet weten voordat u Palladon-IR inneemt.
Gebruik Palladon-IR capsules niet:

• wanneer u een ernstig vertraagde en verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie) heeft;
• wanneer u een infectie heeft waarbij een ernstige vernauwing van de Luchtwegen aanwezig is;
• wanneer u een blauwe verkleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen heeft door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose);
• wanneer u een afsluiting van de darmpassage heeft (paralytische ileus);
• wanneer u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die behoren tot de groep van zogenaamde MAO-remmers, geneesmiddelen die de afbraak van de stof dopamine in de hersenen remmen, of wanneer u minder dan 2 weken geleden met het gebruik van een MAO-remmer bent gestopt.
• wanneer u overgevoelig bent voor hydromorfon of Palladon-IR capsules;
• wanneer u schedelletsel heeft;
• wanneer u aan alcoholisme lijdt;
• wanneer u in coma bent;
• wanneer u een acute Ieveraandoening heeft;
• wanneer u een aandoening met toevallen/stuipen heeft (convulsieve aandoening);
• wanneer u een verhoogde druk in uw schedel heeft;
• wanneer u zwanger bent;
• wanneer u een operatie aan de gal of galwegen heeft ondergaan;
• wanneer u binnen 4 uur een operatie ondergaat of minder dan 24 uur geleden een operatie heeft ondergaan.

Wees extra voorzichtig met Palladon-IR capsules:
• wanneer u ouder dan 65 jaar bent;
• wanneer uw schildklier onvoldoende werkt (hypothyreoïdie);
• wanneer u prostaatvergroting heeft (prostaathypertrofie);
• wanneer u verschijnselen van een shock vertoont;
• wanneer u een aandoening heeft waarbij een ernstige vernauwing van de Luchtwegen aanwezig is,
• wanneer u overmatige slijmafscheiding uit uw longen heeft;
• wanneer u een verminderde ademhalingscapaciteit heeft, bijvoorbeeld als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel gepaard gaande met (ernstige) kortademigheid (emfyseem) en de aandoeningen kyfoscoliose (een bochelachtige verkromming van de rug) en ernstige vetzucht (obesitas);
• wanneer u een aandoening van uw hart of bloedvaten heeft;
• wanneer u slijmzwellingen in de huid heeft (myxoedeem);
• wanneer u een ernstige geestesziekte heeft waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (toxische psychose);
• wanneer u na een operatie behandeling met Palladon-IR capsules nodig heeft. De dosering moet dan worden aangepast aan de behoefte na de operatie.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Palladon-IR capsules kunnen de symptomen bij een acute buik versluieren; derhalve dient eerst de diagnose te zijn gesteld alvorens Palladon-IR capsules worden toegepast.
Dit product valt onder de bepalingen van de Opiumwet. Het gebruik van opiaten leidt tot gewenning en vaak ook tot afhankelijkheid.

Gebruik van Palladon-IR capsules in combinatie met voedsel en drank
Drink geen alcohol wanneer u Palladon-IR capsules gebruikt omdat alcohol de (neven)effecten van hydromorfon kan versterken.

Zwangerschap

Gebruik Palladon-IR capsules niet tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Gebruik Palladon-IR capsules niet in de periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

• Palladon-IR capsules kunnen slaperigheid bij u veroorzaken.
• Bestuur geen voertuig want gebruik van Palladon-IR capsules kan tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te rijden.
• Gebruik geen gereedschap en/of bedien geen machines.

Gebruik van Palladon-IR capsules in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Hydromorfon kan een wisselwerking hebben met de volgende geneesmiddelen of geneesmiddelen uit de onderstaande groepen:
• centraal werkende stoffen, waaronder kalmerende middelen (sedativa) en middelen ter verdoving van de pijn (anesthetica)
• bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers)
• MAO-remmers (geneesmiddelen die de afbraak van de stof dopamine in de hersenen remmen en gebruikt worden bij neerslachtigheid). Vermijd gebruik, gelijktijdig of korter dan twee weken van tevoren, van MAO-remmers.
• bepaalde middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica)
• middelen die tot de groepen barbituraten, butyrofenonen en fenothiazinen behoren
• bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva)
• middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia)

3. Hoe wordt Palladon-IR ingenomen?

Dosering
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Neem Palladon-IR capsules met tussenpozen van 4-6 uur in. De dosering is afhankelijk van de ernst van de pijn en de tot dan toe gebruikte pijnstillende middelen.
Een normale startdosis is iedere 4-6 uur een Palladon-IR capsule van 1,3 of 2,6 mg. Als er pijn optreedt bij de ingestelde dosering, kan een hogere dosering van Palladon-IR capsules noodzakelijk zijn. Hiervoor kunnen Palladon-IR capsules van 1,3 en 2,6 mg of een combinatie daarvan worden gebruikt. Raadpleeg daarvoor eerst uw huisarts. De juiste dosering voor u is die dosering die de pijn onderdrukt en goed wordt verdragen.

Ouderen:
De informatie die hierboven wordt gegeven voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, geldt ook voor ouderen (65 plussers).

Patiënten met verminderde lever- of nierfunctie:
Patiënten met verminderde nierfunctie:
Patiënten met een licht tot matig verminderde nierfunctie geldt de informatie die hierboven wordt gegeven voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Over patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen zijn er onvoldoende gegevens om een doseringsadvies te geven.

Patiënten met verminderde leverfunctie:
Over patiënten met leverfunctiestoornissen zijn er onvoldoende gegevens om een doseringsadvies te geven.

Kinderen jonger dan 12 jaar:
Palladon-IR capsules worden ontraden voor kinderen jonger dan 12 jaar.

In geval u bemerkt dat Palladon-IR te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik.
Palladon-IR capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt of worden geopend, waarna de inhoud over koud, zacht voedsel wordt gestrooid.
Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
De arts zal u vertellen hoe lang u Palladon-IR capsules moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat de pijnstillende werking dan verloren gaat.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Palladon-IR capsules heeft ingenomen.

Wanneer u te veel Palladon-IR capsules heeft ingenomen kunnen de volgende verschijnselen optreden:
• verkleinde pupillen
• ernstig vertraagde en verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie)
• verlaagde bloeddruk
In ernstigere gevallen kunnen shock en coma optreden.
Wanneer u te veel van Palladon-IR capsules heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Palladon-IR capsules in te nemen.

Neem nooit een dubbele dosis van Palladon-IR capsules in om zo de vergeten dosis in te halen. Wanneer u bent vergeten Palladon-IR capsules in te nemen, neem het dan in zodra u zich dit herinnert. Ga daarna verder met het gebruik met tussenpozen van 4 uur tussen de inname van de capsules. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts of apotheker om over de innametijdstippen te overleggen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Palladon-IR capsules bijwerkingen veroorzaken.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
• moeizame en spaarzame ontlasting (obstipatie, verstopping)
• misselijkheid en braken
Moeizame en spaarzame ontlasting kunnen worden behandeld met laxeermiddelen. Misselijkheid en braken kunnen worden tegengegaan met antibraakmiddelen.
Er bestaat gevaar voor gewenning en afhankelijkheid. Voorts kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
• gebrek aan eetlust (anorexia)
• droge mond
• zweten
• vernauwing van de pupillen (miosis)
• spasmen van de galwegen
• achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie)
• stemmingsveranderingen
• waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
• verwardheid
• nachtmerries
• duizeligheid (vertigo)
• sufheid
• verhoogde druk in de schedel
• verlaging van de bloeddruk bij het overgaan van een liggende naar een zittende of staande houding (orthostatische hypotensie)
• allergische huidreacties
• huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
• jeuk (pruritis)
Bij hogere doseringen is er melding gemaakt van een verlaagde bloeddruk (hypotensie) en vertraagde ademhaling (ademhalingsdepressie), maar dit is meestal een teken dat u teveel capsules heeft ingenomen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Palladon-IR capsules?

Palladon-IR capsules buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 250C.
Bewaren in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Palladon-IR capsules niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2008.