Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch is het belangrijk om Panadol Gladde tablet zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
• Als de doordruk-strip beschadigd of open is, dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, zie verder voor adres gegevens.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Panadol Gladde tablet en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Panadol Gladde tablet inneemt?
3. Hoe wordt Panadol Gladde tablet ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Panadol Gladde tablet?

Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten 500 mg
* Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: maiszetmeel, kaliumsorbaat (conserveermiddel E202), polyvidon, oplosbaar zetmeel, stearinezuur, talk, hypromellose, triacetine, 1,2-propaandiol, schellak, briljantblauw (E133), natrium lactaat en silicone antifoam emulsion.

Registratiehouder:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 293
3700 AG Zeist
tel.: 030- 6938760

In het register ingeschreven onder RVG 18550.
Panadol Gladde tablet is a registered trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.

1. Wat is Panadol Gladde tablet en waarvoor wordt het gebruikt?
* Paradol Gladde tablet is een filmomhulde tablet met de opdruk "Paradol" in blauw.
* Panadol Gladde tablet is verpakt in een doordrukstrip. Een doordrukstrip bevat 12 tabletten en in een doosje zitten 24 filmomhulde tabletten.
* Panadol Gladde tablet behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
* Panadol Gladde tablet wordt gebruikt bij:
- hoofdpijn
- kiespijn
- spierpijn
- spit
- zenuwpijn
- menstruatiepijn-. koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na inenting

2. Wat u moet weten voordat u Panadol Gladde tablet inneemt.
Gebruik Panadol Gladde tablet niet
* Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Panadol Gladde tablet
* Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
* Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 tabletten Panadol Gladde tablet).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Panadol Gladde tablet in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
* Paradol Gladde tablet heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Panadol Gladde tablet
* De tablet bevat kaliumsorbaat (E202) als conserveermiddel. Dit conserveermiddel kan leiden tot overgevoeligheidsreacties (huiduitslag).

Gebruik van Panadol Gladde tablet in combinatie met andere geneesmiddelen Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Paradol Gladde tablet is paracetamol.
* Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.
* Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (= geneesmiddel bij behandeling van AIDS) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
* Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben.
Dit is ook het geval bij chronisch alcoholisme.

3. Hoe wordt Panadol Gladde tablet gebruikt?
Dosering Volwassenen:
1 à 2 tabletten (500 - 1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen, maximaal 6 tabletten (3000 mg) per etmaal.

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar:
1/2 tablet per keer, maximaal 4 tot 6 keer per etmaal.

Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar:
1 tablet per keer, maximaal 3 tot 4 keer per etmaal.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar:
1 tablet per keer (500 mg), maximaal 4 - 6 keer per etmaal.

Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
De tablet heel doorslikken met voldoende water. Eventueel de tablet in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
* Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
* Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
* De aangegeven dosering niet overschrijden.
* Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangeven doseringsschema.

* Paradol Gladde tablet is voorzien van een breukgleuf om ze gemakkelijk door te breken voor gebruik bij kinderen.
Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Panadol Gladde tablet te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Gladde tablet heeft ingenomen: Wanneer u teveel van Panadol Gladde tablet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Gladde tablet in te nemen:
Neem nooit een dubbele dosis van Panadol Gladde tablet om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Gladde tablet wordt gestopt:
Het gebruik van Panadol Gladde tablet kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Gladde tablet bijwerkingen veroorzaken.
* In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van
overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
* In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
* na langdurig gebruik kan een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotseling hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agrarulocytose) voorkomen.
* bloeduitstortingen als gevolg van een tekort aan bloedplaatjes (thrombocytopenische purpura) en bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) kunnen optreden.
* Na zeer langdurig gebruik van hoge doses is een enkele maal een ontsteking van de nieren, die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), waargenomen.
* Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6 tot 8 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 7,5 gram paracetamol (= 15 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Panadol Gladde tablet?
* Panadol Gladde tablet buiten bereik van kinderen houden.
* Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.
Uiterste gebruiksdatum
Op zowel de buitenverpakking als doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door "Niet te gebruiken na". Op de doordruk-strip is de uiterste gebruiksdatum vermeld achter "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: mei 2004.