Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch is het belangrijk om Panadol Junior Zetpillen zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
Als de strip beschadigd of open is, dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, zie verder voor adres gegevens.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat zijn Panadol Junior Zetpillen en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Panadol Junior Zetpillen toedient.
3. Hoe worden Panadol Junior Zetpillen toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Panadol Junior Zetpillen?

* Panadol Junior Zetpillen 125 mg voor Kinderen van 3 maanden tot 1 jaar, zetpillen 125 mg
* Panadol Junior Zetpillen 250 mg voor Kinderen van 1 tot 6 jaar, zetpillen 250 mg
* Panadol Junior Zetpillen 500 mg voor Kinderen vanaf 6 jaar, zetpillen 500 mg

* Het werkzame bestanddeel is paracetamol.
* Een andere bestanddeel (hulpstof) is een vette zetpilbasis (adeps solidus).

Registratiehouder:
G1axoSmithKline Consumer Healthcare B. V.
Postbus 293
3700 AG Zeist
tel.: 030- 6938760

Panadol Junior Zetpillen zijn in het register ingeschreven onder:
RVG 22838 - Panadol Junior Zetpillen 125 mg voor Kinderen van 3 maanden tot 1 jaar.
RVG 22839 - Panadol Junior Zetpillen 250 mg voor Kinderen van 1 tot 6 jaar.
RVG 22840 - Panadol Junior Zetpillen 500 mg voor Kinderen vanaf 6 jaar.

1. Wat zijn Panadol Junior Zetpillen en waarvoor worden ze gebruikt?
* Paradol Junior Zetpillen zijn witte, torpedovormige zetpillen. De zetpillen zijn verpakt in strips van elk 5 stuks. Eén doosje bevat twee strips.
* Panadol Junior Zetpillen behoren tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
* Panadol Junior Zetpillen bevatten geen suiker, lactose, gluten of kleurstoffen.
* Panadol Junior Zetpillen worden gebruikt bij:
* koorts en pijn bij griep en verkoudheid
* koorts en pijn na inenting
* kiespijn
* hoofdpijn
* spierpijn
* zenuwpijn
Voor oudere kinderen tevens bij :
* menstruatiepijn
* spit

2. Wat moet u weten voordat u Panadol Junior Zetpillen toedient?

Gebruik Panadol Junior Zetpillen niet
* Bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpillen.

Wees extra voorzichtig met Panadol Junior Zetpillen
* Wanneer uw kind lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
* Tijdens gebruik van Panadol Junior Zetpillen mogen uw kinderen geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Panadol Junior Zetpillen hebben, voor zover bekend, geen invloed op het reactievermogen, de vaardigheid om aan het verkeer deel te nemen en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Panadol Junior in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Junior is paracetamol.
* Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.
* Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine(= geneesmiddel bij behandeling van AIDS) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
* Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben.

3. Hoe worden Panadol Junior Zetpillen gebruikt?
Dosering:
• Als uw arts niet anders voorschrijft is de dosering voor kinderen als volgt:

leeftijd
(jaar)
lichaamsgewicht
(kg)
Dosis
mg

aantal doses per dag
0,25 - 1
1 - 2
5,5 - 10
10 - 12,5
125
250
2 - 3
2 - 3
2 - 4
12, 5 - 17
250
3
4 - 6
17 - 22
250
4
6 - 9
22 - 30
500
2-3
9 - 12
30 -40
500
3
12 - 15
40 - 55
500
4

Het minst aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
* De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Bevochtiging van de zetpil bevordert het naar binnen glijden.
* Waneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden. Echter, niet vaker toedienen dan om de 6 uur.
* Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
* De aangegeven dosering niet overschrijden.
* Bij kinderen tot 4 jaar wordt gebruik van langer dan 2 dagen ontraden.
* Voor kinderen ouder dan 4 jaar niet langer gebruiken dan 14 dagen.
* Indien de klachten blijven aanhouden of steeds terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Panadol Junior te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u uw kind te veel Panadol Junior Zetpillen heeft toegediend Wanneer u uw kind teveel Panadol Junior Zetpillen heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij toediening van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal toedienen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Junior Zetpillen toe te dienen
Dien nooit een dubbele dosis van Panadol Junior toe om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Junior Zetpillen bijwerkingen veroorzaken.
* In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van
overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
* Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk.
Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Panadol Junior Zetpillen?
* Paradol Junior Zetpillen buiten bereik van kinderen houden.
* Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Paradol Junior Zetpillen niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" (dit staat op de buitenverpakking) of "exp" (dit staat op de strip).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2004.