Panadol Plus Gladde tablet

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Panadol Plus Gladde tablet zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
• Als de doordruk-strip beschadigd of open is, dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, zie verder voor adres gegevens.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Panadol Plus Gladde tablet en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Panadol Plus Gladde tablet inneemt? 3. Hoe wordt Panadol Plus Gladde tablet ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Panadol Plus Gladde tablet?

Panadol Plus Gladde tablet, omhulde tabletten 500 mg 165 mg
• De werkzame bestanddelen zijn paracetamol en coffeïne. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol en 65 mg coffeïne.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: voorverstijfseld zetmeel. maïszetmeel, talk, natriumcarboxymethylcellulosepolymeer (type A), hynromellose, stearinezuur, polvvidon, triacetin, kaliumsorbaat (conserveermiddel E202). 12-propaandiol. schellak. briljantblauw (E133), natriumlactaat en silicone antifoam emulsion.

Registratiehouder:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 2871
3500 GW Utrecht
tel.: 030- 6938760

In het register ingeschreven onder RVG 22053.

1. Wat is Panadol Plus Gladde tablet en waarvoor wordt het gebruikt?

• Panadol Plus Gladde tablet is een witte, filmomhulde tablet met de opdruk "Panadol Plus" in blauw.

• De tablet bevat naast paracetamol ook coffeïne. Coffeïne kan de werking van paracetamol versterken.

• Panadol Plus Gladde tablet is verpakt in een doordrukstrip of in een flacon. Eén doordrukstrip bevat 8, 10 of 12 tabletten. In een doosje of flacon zitten 8, 10, 12, 14, 20, 24, 48, 60 of 96 filmomhulde tabletten.

• Panadol Plus Gladde tablet behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

• Panadol Plus Gladde tablet wordt gebruikt bij:
• hoofdpijn
• kiespijn
• spierpijn
• spit
• zenuwpijn
• menstruatiepijn
• koorts en pijn bij griep en verkoudheid
• koorts en pijn na inenting

2. Wat u moet weten voordat u Panadol-Plus-Gladde tablet-inneemt.
Gebruik Panadol Plus Gladde tablet niet

• Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de tablet.
• Bij kinderen onder de 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Panadol Plus Gladde tablet
• Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
• Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 tabletten Panadol Plus Gladde tablet).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Panadol Plus Gladde tablet in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Overmatig gebruik van coffeïne bevattende producten dient te warden vermeden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
• Panadol Plus Gladde tablet heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Panadol Plus Gladde tablet
• De tablet bevat kaliumsorbaat (E202) als conserveermiddel. Dit conserveermiddel kan leiden tot overgevoeligheidsreacties (huiduitslag).

• Panadol Plus Gladde tablet bevat 65 mg coffeïne per tablet. Gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden coffeïnebevattende dranken (koffie, thee en cola) kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken.

Gebruik van Panadol Plus Gladde tablet in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stoffen in Panadol Plus Gladde tablet zijn paracetamol en coffeïne.

• Paracetamol kan de werkings duur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.

• Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine
(= geneesmiddel bij behandeling van AIDS) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.

• Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben. Dit is ook het geval bij chronisch alcoholisme.

3. Hoe wordt Panadol Plus Gladde tablet gebruikt?

Dosering:
Volwassenen:
1 à 2 tabletten (500 — 1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen, maximaal 6 tabletten (3000 mg) per etmaal.

Kinderen boven de 12 jaar:
1 tablet per keer (500 mg), maximaal 3 keer per etmaal.

Kinderen onder de 12 laar:
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

De tablet heel doorslikken met voldoende water. Eventueel de tablet in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
• Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
• Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
• De aangegeven dosering niet overschrijden.
• Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald warden volgens aangegeven doseringsschema.
Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Panadol Plus Gladde tablet te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Plus Gladde tablet heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Panadol Plus Gladde tablet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.
• Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Plus Gladde tablet in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Panadol Plus Gladde tablet om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Plus Gladde tablet wordt gestopt

Het gebruik van Panadol Plus Gladde tablet kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Plus Gladde tablet bijwerkingen veroorzaken.
• In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.

• In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
- na langdurig gebruik kan een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotseling hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) voorkomen.
- bloeduitstortingen als gevolg van een tekort aan bloedplaatjes (thrombocytopenische purpura) en bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) kunnen optreden.
• Na zeer langdurig gebruik van hoge doses is een enkele maal een ontsteking van de nieren, die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) waargenomen.
• Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6 tot 8 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol (= 12 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Panadol Plus Gladde tablet?

• Panadol Plus Gladde tablet buiten bereik van kinderen houden.

• Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.
Uiterste gebruiksdatum
Op zowel de buitenverpakking als doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door "Niet te gebruiken na". Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum vermeld achter "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: april 2007.

 

Let op:

Paracetamol wordt niet langer vergoed via de basisverzekering. De kosten zijn dusdanig laag (gemiddeld 1 euro per week) dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van mening is dat de patiënt ze zelf kan dragen. Alle middelen die kunnen worden voorgeschreven door een arts, maar ook te koop zijn bij supermarkten en drogisten, worden per 2019 niet meer vergoed via de basisverzekering. Het advies van Zorginstituut Nederland, dat al sinds 2016 staat, wordt daarmee opgevolgd.