Bijsluiter
PANTOZOL® 20

Leest u deze bijsluiter regelmatig door, ook wanneer u Pantozol® 20 al vaker heeft gebruikt. Soms is er namelijk reden om deze bijsluiter aan te passen aan nieuwe inzichten.

Samenstelling
Werkzame stof
Pantozol 20 bevat 22,6 mg pantoprazolnatrium- sesquihydraat, overeenkomend
met 20 mg pantoprazol.
Hulpstoffen
Natriumcarbonaat, mannitol, crospovidon, povidon K25, povidon K90, calciumstearaat, hypromellose, propyleenglycol, methacrylzuur-
ethylacrylaat copolymeer 1:1, polysorbaat 80, natriumlaurylsulfaat, triëthylcitraat, titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172) en drukinkt (shellac, rood, zwart en geel ijzeroxide (E 172), soja lecithine, titaandioxide E 171, antifoam DC 1510)

Hoe wordt Pantozol 20 afgeleverd?
Pantozol 20 is een gele, ovale, maagsapresistente tablet (omhuld met een speciaal laagje), met een bruine bedrukking P20. Pantozol 20 is verkrijgbaar in een doordrukstripverpakking met 15 of 30 tabletten of in een flacon met 100 tabletten.

Hoe werkt Pantozol 20?
Pantozol 20 is een geneesmiddel voor de behandeling van door maagzuur veroorzaakte aandoeningen. Het regelmatig oprispen van maagzuur kan het slijmvlies van de slokdarm beschadigen. Dit geeft klachten zoals zuurbranden, pijn bij het slikken en soms ontstekingen van de slokdarm.
Pantozol 20 remt de productie van maagzuur. Hierdoor verdwijnen de klachten.

Wie brengt Pantozol 20 in de handel?
ALTANA Pharma bv
Postbus 31,
2130 AA Hoofddorp
Tel (023) 5668777

Inschrijving in het register
Pantozol 20 is in het register ingeschreven
onder RVG 23513.

Aan wie wordt Pantozol 20 voorgeschreven?
Pantozol 20 wordt voorgeschreven aan volwassen patiënten:
- met klachten zoals zuurbranden, zuuroprispingen en pijn bij het slikken als
gevolg van terugvloeien van maagzuur naar de slokdarm.
- met een milde ontsteking van de slokdarm als gevolg van het terugvloeien
van maagzuur: als langdurige behandeling van deze ontsteking nodig is en
om het opnieuw optreden van de ontsteking te voorkomen.
- met een verhoogd risico op maag-darmzweren tijdens langdurige behandeling
met bepaalde pijnstillers (NSAID’s).

Tot op heden bestaat geen ervaring met behandeling bij kinderen.

Wanneer mag u Pantozol 20 niet gebruiken?
Pantozol 20 mag niet worden gebruikt
bij overgevoeligheid voor pantoprazol of voor andere bestanddelen van Pantozol.

Waar moet u op letten bij het gebruik van Pantozol 20?
Als u last heeft van een leverziekte mag u maximaal 1 tablet Pantozol 20 per dag
gebruiken.

Voordat u met Pantozol 20 begint moet uw arts hebben vastgesteld dat u niet
lijdt aan een kwaadaardige maag- of slokdarmaandoening. Pantozol 20 kan
namelijk verschijnselen van deze kwaadaardige aandoeningen camoufleren waardoor
ze mogelijk te laat ontdekt worden.
Wanneer u last heeft van een ernstige leverfunctiestoornis moet uw arts de
leverfunctie controleren tijdens het gebruik van Pantozol 20.
Bij langdurig gebruik van pantoprazol kan de opname van vitamine B12 in het
lichaam verminderd zijn. Dit effect komt voor bij alle maagzuurremmende geneesmiddelen. Uw arts zal daarop zonodig controleren.

Kunt u Pantozol 20 samen met andere geneesmiddelen of alcohol gebruiken?
Vertel altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Soms zal de
arts de dosering van deze andere middelen aanpassen (b.v. van ketoconazol, een
middel tegen schimmelinfecties).
Gebruik liever geen alcohol, omdat alcohol vaak een negatief effect heeft op maagklachten.

Kunt u Pantozol 20 gebruiken tijdens de
zwangerschap en het geven van borstvoeding?
Tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding slechts gebruiken na
overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er is geen invloed bekend van Pantozol 20 op de rijvaardigheid en het vermogen
om machines te gebruiken.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK.
De arts of de apotheker heeft u verteld hoe u Pantozol 20 moet gebruiken. Dit
staat ook op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

Hoe moet u Pantozol 20 innemen?
Pantozol 20 is een tablet met een speciaal laagje dat de tablet beschermt tegen
maagzuur. De tablet mag daarom niet worden gekauwd of gebroken. Slik de
tabletten heel door, met wat water, voor een maaltijd.
Hoeveel tabletten Pantozol 20 moet u gebruiken?
- De gebruikelijke dosering is:
1 tablet Pantozol 20 per dag.
- Langdurige behandeling en ter voorkoming van terugkeer van klachten bij
milde ontsteking van de slokdarm:
1 tablet Pantozol 20 per dag.
Wanneer klachten terugkomen en een ontsteking veroorzaken kan de dosering
verhoogd worden tot 40 mg, u kunt hiervoor Pantozol 40 tabletten gebruiken.
Als de ontsteking genezen is kunt u weer 1 tablet Pantozol 20 gebruiken.
- Ter voorkoming van maag-darmzweren tijdens het langdurig gebruik van
bepaalde pijnstillers (NSAID’s) 1 tablet Pantozol 20 per dag
- Ouderen en nierpatiënten
Oudere patiënten of patiënten met nieraandoeningen hoeven geen aangepaste
dosering.
- Leverpatiënten
Indien u last heeft van een leverziekte mag u maximaal 1 tablet Pantozol 20 per
dag slikken. De leverfunctie moet dan regelmatig gecontroleerd worden
Hoelang moet u Pantozol 20 gebruiken?
Uw arts zal u vertellen hoelang u Pantozol 20 zult moeten gebruiken.

De kuur moet geheel worden afgemaakt, ook als de pijnklachten al eerder zijn verdwenen. Meestal verdwijnen de klachten binnen 4 weken. Soms moet de behandeling nog 4 weken worden voortgezet.
Wanneer er na 4 weken geen effect is, moet uw arts u verder onderzoeken.
In bepaalde gevallen (zie “Aan wie wordt Pantozol 20 voorgeschreven”) kan Pantozol 20 langdurig geslikt worden. Na een jaar moet de behandeling nogmaals
besproken worden.

Wat moet u doen wanneer er teveel is ingenomen?
Het is verstandig bij vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering contact op te nemen met uw arts.

Wat moet u doen wanneer u een dosis bent vergeten?
Als u in de loop van de dag er achter komt dat u uw tablet bent vergeten in te
nemen, kunt u deze alsnog innemen. Komt u op de volgende dag erachter, dan
hoeft u de tablet niet “in te halen”, maar dan neemt u de volgende tablet weer op het normale tijdstip.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Pantozol 20?
Bijwerkingen kunnen:
- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10
patiënten);
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100
patiënten);
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de
1.000 patiënten);
- zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).”

Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij de behandeling met Pantozol 20 zijn:
- bijwerkingen op de maag en darmen:
- vaak: pijn in de bovenbuik, diarree, verstopping of winderigheid
- soms: misselijkheid
- bijwerkingen van algemene aard:
- zeer zelden: vochtophoping in de benen, die verdwijnt na het stoppen
van de therapie
- bijwerkingen op de lever of gal:
- zeer zelden: ernstige leverschade die leidt tot geelzucht met of zonder
leverfalen
- bijwerkingen op het afweersysteem:
- zeer zelden: ernstige allergische reacties met typische klachten zoals duizeligheid, verhoogde hartslag en zweten
(anafylactische shock).
- bijwerkingen die tijdens studies naar voren zijn gekomen
- zeer zelden: toename van lichaamstemperatuur
die verdwijnt na het stoppen van de therapie.
- bijwerkingen op de spieren:
- zeer zelden: spierpijn die verdwijnt na het stoppen van de behandeling
- bijwerkingen op het zenuwstelsel:
- vaak: hoofdpijn
- soms: duizeligheid, wazig zien
- bijwerkingen op de geestelijke gesteldheid
- zeer zelden: neerslachtigheid die verdwijnt na het stoppen van de behandeling
- bijwerkingen op de nieren en urinewegen:
- zeer zelden: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de
urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis)
- bijwerkingen op de huid:
- soms: allergische reacties zoals jeuk of huiduitslag
- zeer zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten
of urticaria); plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv.
keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als
allergische reactie (angioneurotisch oedeem), overgevoeligheid voor licht
of zonlicht (fotosensibiliteit); huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige
vlekken (erythema multiforme); zeer ernstige huidreacties waaronder ernstige
overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid,
gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); ernstige,
acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren
op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom)

Raadpleeg uw arts bij ernstige klachten of overgevoeligheid (allergische reacties), of wanneer de klachten langere tijd aanhouden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die niet in de bijsluiter zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid
Pantozol 20 bewaren in de originele verpakking.
De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding
“niet te gebruiken na”. De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste
cijfers het jaartal.

Datum laatste herziening van de patiënteninformatie Juli 2004.

Voor nadere informatie over Pantozol 20 kunt u contact opnemen met uw arts of
apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op
te geven.

© ALTANA Pharma bv