PATIENT INFORMATION LEAFLET

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
PARACETAMOL/COFFEINE 500/50 MG SAMEKO, TABLETTEN
paracetamol en coffe‹ne

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
* Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko gebruikt
3. Hoe wordt Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko en waarvoor wordt het gebruikt

Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen.

Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko wordt gebruikt bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko gebruikt
Gebruik Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko niet

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol, coffeïne of voor een van de andere bestanddelen van Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko
* wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen;
* wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever.
* wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren; neem in deze gevallen contact op met uw arts.
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko kunnen be‹nvloeden of waarvan Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko de werking kan be‹nvloeden, zijn:
* chlooramfenicol (een middel tegen infecties);
* zidovudine (een middel tegen virussen dat gebruikt wordt bij de behandeling van Aids-pati‰nten); - sommige slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten): bij langdurig gebruik hiervan kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko.
Gebruik van Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko met voedsel en drank
Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Over het gebruik van paracetamol gedurende de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Coffe‹ne heeft voor zover bekend geen schadelijke invloed op de zwangerschap en het ongeboren kind.
Bij zwangerschap mag Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko alleen gebruikt worden op advies van uw arts.

Borstvoeding

Paracetamol en coffe‹ne worden uitgescheiden in de moedermelk, maar bij normale doseringen is dit tot nu toe niet schadelijk voor het kind gebleken. Gebruik tijdens de periode van borstvoeding dit geneesmiddel uitsluitend op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

3. Hoe wordt Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko gebruikt

Volg bij gebruik van Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijk dosering is: Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar:
1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag.

Kinderen:
6 - 9 jaar:1/2 tablet per keer, maximaal 4-6 keer per dag;
9 - 12 jaar: 1 tablet per keer, maximaal 3-4 keer per dag;
12 - 15 jaar: 1 tablet per keer, maximaal 4-6 keer per dag.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdscategorie.

Neem pas weer een dosis als de verschijnselen pijn en koorts terugkomen. Wacht hierbij tenminste 4 uur voor u een volgende dosis tabletten inneemt.
Als de klachten binnen 14 dagen na het begin van het gebruik van Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko niet verdwijnen of terugkeren, dient u alsnog uw huisarts te raadplegen.

Wijze van inname
De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden, of de tabletten in water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol/coffeine 500/50 mg Sameko heeft ingenomen dan u zou mogen

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij te laat behandelen kan ernstige schade aan de lever optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol/coffeine 500/50 mg Sameko in te nemen

Neem pas weer een dosis als de pijn en koorts terugkomen. Wacht hierbij tenminste 4 uur voor u een volgende dosis inneemt.

Als u stopt met inname van Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko

Als u stopt met het gebruik van het geneesmiddel zullen zich geen bijzonderheden voordoen, wel kunnen de pijn en koorts terugkomen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
Bloed
Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 pati‰nten) komen voor:
* veranderingen in het bloed (na langdurig gebruik). Dit is te merken aan plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose). Treedt deze bijwerking op neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
* bloeduitstortingen als gevolg van een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede.

Afweersysteem
Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag met ernstige jeuk, galbulten en koorts.

Lever en gal
Leverfalen en acute leverontsteking.

Huid
Ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts (exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld. Treedt een van deze bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van deze tabletten en neem contact op met uw arts.

Nieren en urinewegen
Bepaalde aandoeningen aan de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking van de nieren (interstitiele nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaar de tabletten in de originele verpakking, beneden 25 C.
Gebruik Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en op de blister na de afkorting ?Exp?(= niet te gebruiken na). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko
* De werkzame bestanddelen zijn paracetamol en coffe‹ne. Een tablet bevat 500 mg paracetamol en 50 mg coffe‹ne.

* De andere bestanddelen zijn: ma‹szetmeel, gelatine (E485), croscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko er uit en de inhoud van de verpakking Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:
De tabletten zijn wit en rond, met een deelstreep en een inscriptie ?Paracetamol comp.?.
De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 20, 30, 50, 250 en 500 tabletten en in tablettencontainers van 500 en 1000 tabletten.
Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de handel.

Registratiehouder en fabrikant
Sameko Farma BV
Bio Science Park,
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

In het register ingeschreven onder: RVG 100776 Paracetamol/coffe‹ne 500/50 mg Sameko, tabletten

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met bovengenoemde firma.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2007