Paracetamol Triangle Pharma 500 mg, dispergeerbare tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Paracetamol Triangle Pharma 500 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Paracetamol Triangle Pharma 500 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol Triangle Pharma 500 mg inneemt
3. Hoe wordt Paracetamol Triangle Pharma 500 mg ingenomen?
4. Wat zijn mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paracetamol Triangle Pharma 500 mg?

Naam van het geneesmiddel:
Paracetamol Triangle Pharma 500 mg, dispergeerbare tabletten.

Het werkzame bestanddeel is:
Paracetamol.

Paracetamol Triangle Pharma 500 mg bevat per tablet 500 mg paracetamol.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Polyvidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en natriumzetmeelglycolaat type A.

Registratiehouder:
MAE holding bv,
Postbus 136,
2160 AC Lisse.

In het register ingeschreven onder:
RVG 100113 – Paracetamol Triangle Pharma 500 mg

1. Wat is Paracetamol Triangle Pharma en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Paracetamol Triangle Pharma 500 mg zijn dispergeerbare tabletten. Er zitten 10 tabletten in een strip en 2 of 3 strips in een kartonnen verpakking.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Geneesmiddelengroep:
Paracetamol behoort tot de groep van de niet-opioïde pijnstillers. Het werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Gebruiken bij:
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid - koorts en pijn na vaccinatie
- hoofdpijn
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn


2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol Triangle Pharma inneemt.
Gebruik Paracetamol Triangle Pharma niet:

- Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of één van de hulpstoffen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol Triangle Pharma:
- Als uw lever of nieren niet goed werken.
- Als u aan alcohol verslaafd bent. U dient dan extra voorzichtig te zijn met het gebruik van paracetamol. U mag niet meer dan 2 gram per dag gebruiken (4 tabletten).

Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medische hulp inroepen.
Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Indien uw klachten aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken op advies van de arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Tijdens de periode van borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Paracetamol Triangle Pharma in combinatie met andere geneesmiddelen: Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:
- Zidovudine (een anti-AIDS middel): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
- chlooramfenicol (een antibioticum): de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
- Alcohol: er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
- Barbituraten (een slaapmiddel): er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Paracetamol Triangle Pharma ingenomen?

Volwassenen en kinderen vanaf 1 5 jaar
1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 12-1 5 jaar
1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.
Kinderen van 9-12 jaar
1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 6-9 jaar
1/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Wijze van gebruik:
De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
In geval u bemerkt dat Paracetamol Triangle Pharma te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Paracetamol Triangle Pharma heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Paracetamol Triangle Pharma heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij een overdosering van paracetamol treedt leverschade op: geelzucht en afsterven van levercellen. Dit kan gebeuren bij doseringen van 8 gram of meer (bij kinderen boven 150 mg/kg).
De eerste symptomen van overdosering zijn gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.
Desondanks is bij paracetamol overdosering onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.
Wanneer u te veel van Paracetamol Triangle Pharma heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Paracetamol Triangle Pharma in te nemen:

Wanneer u vergeten bent Paracetamol Triangle Pharma in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.
Neem nooit een dubbele dosis van Paracetamol Triangle Pharma om zo een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol Triangle Pharma bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- Allergische reacties zoals: huidafwijkingen, huiduitslag, galbulten en koorts komen soms voor.
- Zelden zijn bloedafwijkingen (bloedarmoede (hemolytische anemie), onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura)) voorgekomen.
- Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).
- Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (interstitiële nefritis) opgetreden.
- Hoeveelheden van 6 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen.
- Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Paracetamol Triangle Pharma

Paracetamol Triangle Pharma buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Paracetamol Triangle Pharma niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of "Exp". De aanduiding “Exp” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 6 november 2007