BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Pariet* 10 mg, maagsapresistente tabletten
Pariet* 20 mg, maagsapresistente tabletten
*TM Eisai Co. Ltd, Tokyo, Japan
rabeprazolnatrium

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is PARIET en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u PARIET gebruikt
3. Hoe wordt PARIET gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PARIET
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PARIET EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Pariet-tabletten bevatten rabeprazolnatrium. Dat is de stof die zorgt voor de werking van Pariet. Rabeprazolnatrium is een zogenaamde protonpompremmer; die zorgt ervoor dat uw maag minder zuur aanmaakt.

Pariet-tabletten gebruikt u:
- als u een actieve ontsteking van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni) of een actieve, goedaardige ontsteking van de maag (maagzweer) heeft;

- om een beschadiging/ontsteking van de slokdarm te genezen (deze beschadiging/ontsteking kan het gevolg zijn van oprispingen van maagzuur) en bij klachten die hiermee samengaan.
Als de slokdarm genezen is, kan Pariet ook gedurende lange tijd worden voorgeschreven om te zorgen dat de beschadiging/ontsteking en klachten niet terugkomen (een zogenaamde onderhoudsbehandeling);

- bij matige tot zeer ernstige slokdarmklachten (zoals ‘brandend maagzuur’) die niet worden veroorzaakt door een ontsteking. Pariet-tabletten zorgen dat de maag minder maagzuur produceert. Hierdoor kan de ontsteking genezen en vermindert de pijn;

- bij het Zollinger-Ellison syndroom. Bij deze zeldzame aandoening maakt de maag te grote hoeveelheden zuur aan waardoor maag- en darmzweren ontstaan;

- in combinatie met twee daarvoor geschikte antibiotica (claritromycine en amoxicilline) om een infectie met de bacterie Helicobacter pylori te bestrijden bij een maagzweer.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PARIET GEBRUIKT

Kinderen en Pariet
Er is geen ervaring met Pariet bij kinderen. Gebruik Pariet daarom niet bij kinderen.


Neem Pariet niet in
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor rabeprazolnatrium of voor één van de andere bestanddelen van Pariet. Welke dit zijn, vindt u onder: ‘6. Aanvullende informatie’. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Pariet en raadpleeg uw arts.
- als u weet dat u overgevoelig bent voor andere zogenaamde protonpompremmers.
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Pariet

- Maagtumor
Vertel het uw arts wanneer u een maagtumor heeft.

- Overgevoeligheid
Als u overgevoelig bent voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type als Pariet (zogenaamde protonpompremmers of gesubstitueerde benzimidazolen), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Pariet.

- Leverziekten
Vertel het uw arts ook wanneer u een ernstige leveraandoening heeft. In deze gevallen krijgt u mogelijk een andere dosering of behandeling voorgeschreven.

- Afwijkingen in uw bloed
Bij enkele mensen zijn afwijkingen in het bloed voorgekomen tijdens gebruik van Pariet. Het ging om te weinig bloedplaatjes (hierdoor zou uw bloed niet goed stollen) en te weinig witte bloedcellen (dit maakt u vatbaarder voor infecties). De afwijkingen gingen weer over als werd gestopt met Pariet. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als u onverklaarbare blauwe plekken krijgt.

- Gelijktijdige behandeling met atazanavir
Bij mensen die gelijktijdig middelen zoals Pariet (zogenaamde protonpompremmers) kregen en atazanavir (een middel voor de behandeling van hiv/aids) werd atazanavir niet goed door het lichaam opgenomen. Daarom mag u niet gelijktijdig met dergelijke middelen worden behandeld.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zo heeft Pariet invloed op geneesmiddelen waarbij maagzuur nodig is voor goede opname uit de darm, zoals itraconazol en ketoconazol (beide tegen schimmelinfectie) en op atazanavir (voor de behandeling van hiv/aids, zie ook hiervoor onder ‘Wees extra voorzichtig met Pariet’).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

U mag Pariet niet gebruiken als u zwanger bent. Bent u van plan binnenkort in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Pariet toch mag gebruiken.
U mag Pariet niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg zo nodig met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Pariet uw rijvermogen of vermogen om machines te bedienen zal beïnvloeden. Maar als u zich tijdens de behandeling slaperig voelt, kunt u beter niet rijden of gevaarlijke machines bedienen.

3. HOE WORDT PARIET GEBRUIKT

Volg bij het innemen van Pariet nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. In het algemeen zijn de regels als volgt.
U kunt de tabletten onafhankelijk van de maaltijd innemen. Om inname niet te vergeten is het bij een eenmaal daagse inname het beste als u de tablet(ten) telkens voor het ontbijt in zijn geheel met wat water inneemt. U mag niet op de tabletten kauwen of ze verpulveren.

Voor een actieve ontsteking van de twaalfvingerige darm: vier weken lang eenmaal daags 20 mg (een gele tablet of twee roze tabletten). Als uw arts dat nodig vindt, kan het zijn dat u de behandeling nog eens vier weken moet voortzetten.
Voor een actieve, goedaardige maagzweer zes weken lang eenmaal daags 20 mg (een gele tablet of twee roze tabletten). Als uw arts dat nodig vindt, kan het zijn dat u de behandeling nog eens zes weken moet voortzetten.
Voor een beschadiging/ontsteking van de slokdarm en klachten die hiermee samengaan: vier tot acht weken lang eenmaal daags 20 mg (een gele tablet of twee roze tabletten). Bij een langdurige onderhoudsbehandeling, zal uw arts of de apotheker u vertellen welke tabletsterkte (10 of 20 mg) u eenmaal daags moet innemen en hoe lang u de tabletten moet gebruiken.
Voor matige tot zeer ernstige slokdarmklachten die niet worden veroorzaakt door een ontsteking moet u eenmaal daags 10 mg (een roze tablet) innemen. Als uw klachten na vier weken verdwenen zijn, kan het zijn dat uw arts u voorschrijft een tablet van 10 mg in te nemen op die momenten dat uw klachten terugkomen. Ga terug naar uw arts voor verder onderzoek als de klachten na vier weken niet over zijn.

Voor het Zollinger-Ellison syndroom: de startdosering is 60 mg (drie gele tabletten) eenmaal per dag. Afhankelijk van het effect zal uw arts de dosering zo nodig aanpassen. U kunt de behandeling in overleg met uw arts voortzetten zolang dit noodzakelijk is. Bij een dosering van 120 mg per dag is het beter de tabletten verdeeld over de dag in een tweemaal daagse dosering in te nemen.

Voor bestrijding van de bacterie Helicobacter pylori: zeven dagen lang tweemaal daags 20 mg Pariet (een gele tablet of twee roze tabletten per keer) in combinatie met de antibiotica claritromycine en amoxicilline.
De klachten verminderen gewoonlijk al voordat de ontsteking is genezen. Toch moet u doorgaan met innemen totdat uw arts u vertelt dat u mag stoppen.

Wat u moet doen als u meer van Pariet heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg altijd een arts wanneer u of iemand in uw omgeving te veel Pariet heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pariet in te nemen

Wanneer u merkt dat u bent vergeten uw tablet(ten) in te nemen, neem dan de vergeten dosis zo spoedig mogelijk in. Neem uw volgende tablet(ten) op het gebruikelijke tijdstip en ga op de gewone manier door met het gebruik. Maar als het al tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet(ten) dan over, dus neem geen dubbele dosis.

Als u stopt met het gebruik van Pariet

Stop niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Pariet bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bij onderzoek naar Pariet werden de tabletten in het algemeen goed verdragen. De waargenomen bijwerkingen waren in het algemeen licht tot matig en van tijdelijke aard. De bijwerkingen die het meest voorkomen, zijn hoofdpijn, diarree, buikpijn, krachteloosheid, winderigheid, huiduitslag en droge mond.

Bijwerkingen kunnen:
Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten).
Vaak voorkomen (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten).
Soms voorkomen (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten).
Zelden voorkomen (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten).
Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Onbekend voorkomen (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Onderzoek:
- soms: verhoogde leverenzymen;
- zelden: gewichtstoename.

Bloed en lymfestelsel:
- zelden: daling van het aantal witte bloedcellen en/of de bloedplaatjes en een teveel aan witte
bloedcellen (leukocytose). Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als u onverklaarbare blauwe plekken krijgt.

Zenuwstelsel:
- vaak: hoofdpijn, duizeligheid;
- soms: slaperigheid.

Ogen:
- zelden: zichtstoornissen.

Luchtwegen:
- vaak: hoesten, keelontsteking, ontsteking van het neusslijmvlies (gekenmerkt door niezen, verstopping van de neus en loopneus);
- soms: ontsteking van de luchtwegen (gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm), ontsteking van de bijholte(n);

Maag en darmen:
- vaak: diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, winderigheid;
- soms: maag-darmklachten, droge mond, oprispingen;
- zelden: maagontsteking, ontsteking van de mondholte, smaakstoornissen.

Urinewegen:
- soms: infectie van de urinewegen;
- zelden: nierontsteking.

Huid:
- soms: huiduitslag, roodheid die verdwijnt bij het stoppen met de tabletten;
- zelden: jeuk, transpiratie, blaren/blazen die verdwijnen na het stoppen van de behandeling;
- zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken, ernstige
overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, plotselinge overgevoeligheidsreactie met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).


Botten en spieren:
- vaak: onduidelijke pijn, rugpijn;
- soms: spierpijn, beenkramp, gewrichtspijn.

Spijsvertering:
- zelden: eetstoornissen (anorexie);
- onbekend: te weinig natrium in het bloed.

Infecties:
- vaak: infectie.

Bloedvaten:
- onbekend: vochtophoping in de armen of benen.

Algemeen:
- vaak: krachteloosheid, griepachtige verschijnselen.
- soms: pijn op de borst, rillingen, koorts;

Afweersysteem:
- zelden: overgevoeligheid (bijvoorbeeld zwelling van het gezicht, lage bloeddruk en
benauwdheid).

Lever en gal:
- zelden: leverontsteking (hepatitis), geelzucht, hersenaandoening veroorzaakt door leverstoornissen.

Borsten en geslachtsorganen:
- onbekend: borstontwikkeling bij mannen.

Psychisch:
- vaak: slapeloosheid;
- soms: zenuwachtigheid;
- zelden: depressie;
- onbekend: verwardheid.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PARIET

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast bewaren.
Gebruik Pariet niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘niet te gebruiken na:’ of ‘EXP.:’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat PARIET

- Het werkzaam bestanddeel is rabeprazolnatrium.
- De andere bestanddelen zijn mannitol (E 421), magnesiumoxide, hyprolose, magnesiumstearaat, ethylcellulose, hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden, talk (E 553B), titaniumoxide (E 171) en carnaubawas.
De 10 mg-tabletten zijn gekleurd door rood ijzeroxide (E 172); de opdruk bevat inkt (witte schellak, zwart ijzeroxide (E 172), gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).
De 20 mg-tabletten zijn gekleurd door geel ijzeroxide (E 172); de opdruk bevat inkt (witte schellak, rood ijzeroxide (E 172), carnaubawas, glycerine vetzuur ester, gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).

Hoe ziet Pariet er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Er zijn Pariet-tabletten met 10 mg rabeprazolnatrium en met 20 mg rabeprazolnatrium. De verschillende sterkten zijn te herkennen aan de verschillende kleuren en opschriften.
- Pariet-tabletten 10 mg zijn roze en rond. Op elke 10 mg-tablet staat ‘E’ en daaronder ‘241’ in zwart gedrukt.
- Pariet-tabletten 20 mg zijn geel en rond. Op elke 20 mg-tablet staat ‘E’ en daaronder ‘243’ in rood gedrukt.
Pariet-tabletten zitten in verpakkingen met 7 of 28 tabletten. De tabletten zitten in een doordrukstrip met 7 stuks of met 14 stuks.
Daarnaast zijn er van de 20 mg tabletten verpakkingen met 50 tabletten. Hierbij zit elke tablet in een afzonderlijke doordrukstrip.
Inschrijving in het register

Pariet maagsapresistente tabletten 10 en 20 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk RVG 23210 en RVG 23211.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning:
Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg.
E-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com.

Fabrikanten:
Eisai Ltd., Hammersmith International Centre, 3 Shortlands, W6 8EE, Londen, Engeland. Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2008