NEW PIL injectievloeistof Pentacarinat NL

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te
lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Pentacarinat en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Pentacarinat gebruikt
3.Hoe wordt Pentacarinat gebruikt ?
4.Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u Pentacarinat ?

Pentacarinat® 300, poeder voor injectievloeistof
* Het werkzame bestanddeel is pentamidine isetionaat Een flacon Pentacarinat bevat 300 mg pentamidine isetionaat. Dit komt overeen met 0.575 mg pentamidine base
* Andere bestanddelen (hulpstoffen)Pentacarinat bevat geen hulpstoffen

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken
telefoon: 033 - 25 33 911

Pentacarinat is ingeschreven in het register onder RVG 13417

1. Wat is Pentacarinat en waarvoor wordt het gebruikt ?
* Pentacarinat is beschikbaar in de vorm van poeder voor injectievloeistof.
* Pentacarinat is verpakt in glazen flacons die voorzien zijn van een rubberstop en aluminium afsluiting. Eén verpakking bevat 5 flacons. Elke flacon bevat 300 mg pentamidine isetionaat
* Pentacarinat behoort tot de groep van de antiprotozoica. Deze middelen richten zich op de bestrijding van infectieziekten veroorzaakt door protozoën (eencellige diertjes, zoals bijvoorbeeld Pneumocystis carinii). Pentacarinat wordt gebruikt ter behandeling van longontsteking bij AIDS patiënten die geen co-trimoxazol mogen gebruiken of bij wie cotrimoxazol geen effect heeft.

2. Wat u moet weten voordat u Pentacarinat gebruikt
Gebruik Pentacarinat niet:
* wanneer u gevoelig bent gebleken voor één van de bestanddelen van dit middel.

Wees extra voorzichtig met Pentacarinat
* wanneer u een verlaagde bloeddruk (hypotensie) of verhoogde bloeddruk (hypertensie) heeft. Uw arts zal uw bloeddruk tijdens en vlak na toediening van Pentacarinat controleren.
* wanneer u te weinig (hypoglykemie) of te veel suiker (hyperglykemie) in het bloed heeft.
Een te laag suikergehalte in het bloed kunt u herkennen aan hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen. Uw bloedsuikerspiegel dient regelmatig gecontroleerd te worden.
* wanneer u een ontsteking van de alvleesklier hebt. Dit kunt u herkennen aan heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).
* wanneer u last heeft van stoornissen in het hartritme (aritmieën). Uw arts zal regelmatig uw hart onderzoeken met behulp van een hartfilmpje (ECG).
* wanneer u ernstige nier- of leverfunctiestoornissen heeft. Bij slecht werkende nieren moet de dosering worden aangepast.
* wanneer u een bloedbeeldafwijking heeft (leucopenie, thrombocytopenie, anemie)
* wanneer uw hart te snel klopt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Toediening tijdens zwangerschap wordt afgeraden, tenzij uw arts dit noodzakelijk vindt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Raadpleeg tevens een arts indien u Pentacarinat gebruikt en zwanger wenst te worden.

Borstvoeding
Het gebruik van Pentacarinat tijdens borstvoeding wordt afgeraden. Wanneer de arts het toch noodzakelijk vindt om u te behandelen met dit middel dan wordt stoppen met het geven van borstvoeding geadviseerd. Pentacarinat zou schadelijk kunnen zijn voor uw baby. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Hierover zijn geen gegevens bekend. Pentacarinat kan in enkele gevallen bijwerkingen, zoals duizeligheid, veroorzaken. In dat geval, is het niet verstandig om voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Gebruik van Pentacarinat in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrij gen. Pentacarinat kan een wisselwerking aangaan met de volgende middelen. Uw arts kan aangeven of u deze middelen gebruikt.
* bloedspiegelverlagende middelen
* middelen die giftig zijn voor uw nieren
* middelen die werken op uw hart en bloedvaten, uw nier-, lever- of alvleesklierfunctie
* middelen die uw bloedbeeld beïnvloeden
* wanneer u middelen tegen de bestijding van virussen gebruikt (zoals didanosine of zidovudine)

3. Hoe wordt Pentacarinat gebruikt ?
* de dosering is per patiënt verschillend en zal worden vastgesteld door uw arts
* Pentacarinat wordt meestal per infuus langzaam toegediend, maar kan ook in de spier worden gespoten. U dient tijdens de toediening te liggen.
* bij patiënten met een normale nierwerking is de gebruikelijke dosering 4 mg/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 14 dagen. Bij onvoldoende effect kan de behandeling één week langer worden voortgezet.
* bij patiënten met een verminderde werking van de nier moet de dosis worden
aangepast(creatineklaring<10 ml/min). Uw arts zal de dosering verlagen.
* bij patiënten met gestoorde leverwerking, maar een normale nierwerking zal uw arts bepalen of Pentacarinat mag worden toegediend.

In geval u bemerkt dat Pentacarinat te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts. Wat u moet doen wanneer u te veel Pentacarinat heeft gebruikt:
De injectie zal u door een arts of verpleegkundige worden toegediend, daarom is de kans op een overdosering uiterst klein. Indien dit toch mocht gebeuren zal de arts of verpleegkundige maatregelen nemen.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Pentacarinat bijwerkingen veroorzaken. Informeer uw arts wanneer u een van onderstaande bijwerkingen heeft:

Hart en (bloed)vaten
Ernstig: abnormaal lage bloeddruk, hartritmestoornissen zoals versnelde hartslag, Deze bijwerkingen kunnen een zeer ernstig beloop hebben.

Bloed
Ernstig abnormaal bloedbeeld: daling in het aantal witte bloedlichaampjes (dit kan leiden tot koorts en zich weer zieker voelen), daling van het aantal bloedplaatjes (die ertoe leidt dat men gemakkelijk blauwe plekken en bloedingen krijgt), laag calciumgehalte, te lage bloedsuikerspiegel, te laag natriumgehalte, te laag magnesiumgehalte. Deze bijwerkingen kunnen een ernstig beloop hebben.
Minder ernstig bloedarmoede, te hoog kaliumgehalte, te hoge bloedsuikerspiegel, verhoogde enzymspiegels (creatininefosfokinase, lactaatdehydrogenase).

Maag-darmkanaal, stofwisseling
Ernstig Alvleesklierontsteking, diabetisch coma
Minder ernstig veranderde smaak, misselijkheid en braken

Lever en nier
Ernstig verminderde werking van uw nieren
Minder ernstig verhoogde serumcreatine spiegels, bloedwateren (macroscopische hematurie), verhoging van de plasmaspiegels van leverenzymen/toename van de concentratie van leverenzymen in het bloed

Centraal zenuwstelsel
Minder ernstig duizeligheid, plotseling intredende bewusteloosheid (syncope), een acute psychische stoornis (toxisch delirium).
Reacties van de huid, algemene allergische reacties

Overgevoeligheid zoals:
Jeuk en uitslag (rash), opvliegers (flushing), netelroos, shock gekenmerkt door sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock), allergische reacties van huid en slijmvliezen zoals Stevens-Johnson syndroom.

Andere reacties
Pijn, rood worden van de injectieplaats en ontsteking van het bloedvat. Bij toediening in de spier kan lichte pijn en afwijkingen op de plaats van injectie optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Pentacarinat ?
Niet bewaren boven 30°C
Na het bereiden van de oplossing bewaren bij 2-8 °C (in de koelkast)
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Pentacarinat niet meer na de datum op de verpakking en op de flacon achter de aanduiding "niet te gebruiken na" of "exp
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2001