Pepcid MEDICINE

Wat is Pepcid?
Pepcid is een behandeling die verlichting geeft van zure oprispingen en brandend maagzuur. De werking houdt overdag ongeveer 9 uur aan en 's nachts ongeveer 12 uur. Pepcid bevat famotidine, dat de aanmaak van maagzuur remt en de oorzaak van de pijn vermindert. Famotidine komt uit een groep geneesmiddelen bekend als H2-receptorantagonisten.

Welke bestanddelen zitten in Pepcid?
Iedere tablet bevat 10 mg famotidine als werkzame stof.
Overige bestanddelen:
Hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, microkristallijn cellulose, zetmeel, talk, carnaubawas, titaandioxide (E 171).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Pepcid is
Pfizer Consumer Healthcare BV
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel

Pepcid is in het register ingeschreven onder RVG 20548 = 16877

Waarvoor wordt Pepcid gebruikt?
Pepcid wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van te veel maagzuur, zure oprispingen en zuurbranden.

Wanneer mag u Pepcid niet gebruiken?
Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Pepcid of voor andere H2-receptorantagonisten mag u Pepcid niet gebruiken.

Waarop moet u extra letten bij het gebruik van Pepcid?
- Als u problemen heeft met slikken, raadpleeg dan uw arts.

Indien de klachten niet of slechts gedeeltelijk verdwijnen na gebruik van Pepcid gedurende twee weken achtereen, raadpleeg dan uw arts, omdat aanhoudende maagklachten het gevolg kunnen zijn van een meer ernstige aandoening.

Kan Pepcid samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt?
Er is geen wisselwerking van betekenis gevonden tussen Pepcid en andere geneesmiddelen.

Kan Pepcid bij zwangerschap en het geven van borstvoeding worden gebruikt? Als u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts voordat u Pepcid gebruikt.

Als u borstvoeding geeft, gebruik dan geen Pepcid.

Kan dit geneesmiddel de rijvaardigheid of het bedienen van machines beïnvloeden?
U moet er rekening mee houden dat de bijwerking `duizeligheid' de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Overtuig u ervan dat u veilig auto kunt rijden of machines kunt bedienen.

Wanneer kunt u Pepcid het best innemen?
Pepcid is bestemd voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

* Neem naar behoefte één tablet om maagklachten die verband houden met te veel maagzuur te verlichten. Herhaal dit als de verschijnselen aanhouden.
* Als de klachten met het gebruik van voedsel en drank samenhangen, neem dan een tablet 15 minuten voor het eten.
Als deze door voedsel en drank veroorzaakte klachten de nachtrust verstoren, neemt u een uur voor de avondmaaltijd één tablet.
Neem niet meer dan twee tabletten per 24 uur in.
Gebruik Pepcid niet langer dan twee weken achtereen zonder een arts te raadplegen; aanhoudende maagklachten kunnen worden veroorzaakt door een ernstigere aandoening.

Wat moet u doen in geval van overdosering?
Raadpleeg altijd uw arts wanneer u teveel tabletten hebt ingenomen.

Welke bijwerkingen zijn van Pepcid bekend?
Hoofdpijn, duizeligheid, obstipatie en diarree komen zelden voor.
Minder vaak komen voor: droge mond, misselijkheid en/of overgeven, buikpijn, opgezette buik, gebrek aan eetlust en vermoeidheid.
Ook zijn gemeld huiduitslag, jeuk, pijnlijke gewrichten, spierkramp, afwijkende resultaten bij leverfunctie-onderzoek en geelzucht.
Minder vaak is melding gemaakt van psychische stoornissen, waaronder neerslachtigheid, angststoornissen, prikkelbaarheid, verwarring en waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties). Deze gingen over nadat met het geneesmiddel werd gestopt. Sommige mensen zijn allergisch voor sommige geneesmiddelen. Als een van de volgende bijwerkingen optreedt, nadat u Pepcid hebt ingenomen, stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts onmiddellijk: een plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel en tong) met eventueel ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem).
Zelden is melding gemaakt van acute huidafstervinglhuidloslating (toxische epidermale necrolyse).

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe is Pepcid het best te bewaren?
Bewaar Pepcid niet boven 30°C en in de originele verpakking. Op het doosje en op de doordrukstrips kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter `Niet gebruiken na:' of 'Exp.:'.

BELANGRIJK:
Raadpleeg uw arts als uw klachten niet over gaan.
Houd geneesmiddelen buiten bereik van kinderen.
Neem geen geneesmiddelen in waarvan de houdbaarheidstermijn verstreken is.

Datum waarop deze bijsluiter het laatst werd herzien: oktober 2003.