BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

PERIACTIN® tabletten

cyproheptadinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is PERIACTIN en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u PERIACTIN gebruikt
3. Hoe wordt PERIACTIN gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PERIACTIN
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PERIACTIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

PERIACTIN wordt gebruikt om allergische aandoeningen, zoals hooikoorts, allergische neusaandoeningen, netelroos, jeuk, eczeem, insectenbeten, geneesmiddel- en voedselallergie te behandelen.

Periactin is een antihistaminicum.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PERIACTIN GEBRUIKT
Gebruik PERIACTIN niet

• In geval van een acute astma-aanval.
• In geval van overgevoeligheid (allergie) voor een van de bestanddelen van het middel.
• Bij pasgeborenen, te vroeg geborenen en bij het geven van borstvoeding. Een aantal zuigelingen hadden tijdens het gebruik van PERIACTIN moeite met ademhalen of een ademhalingsstilstand.
• Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde monoamineoxidase (MAO)-remmers (middelen tegen neerslachtigheid).
• Bij bepaalde vormen van verhoogde oogboldruk (nauwekamerhoekglaucoom).
• In geval van een vernauwing van de maag door een maagzweer.
• Bij symptomen van prostaatvergroting.
• In geval van een belemmerde afvloed van de blaas.
• In geval van een vernauwing van de maaguitgang.
• Bij oudere en verzwakte patiënten.
De arts die u PERIACTIN voorschrijft, moet op de hoogte zijn van alle ziekten die u vroeger hebt gehad of op dit moment hebt, inclusief allergieën, asthma bronchiale (aanvallen van benauwdheid), verhoogde oogboldruk, een verhoogde schildklierwerking, hartziekten of verhoogde bloeddruk.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Het is belangrijk uw arts te zeggen welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Sommige middelen hebben invloed op elkaars werking. Als u andere monoamineoxidase (MAO)-remmers, alcohol of bepaalde middelen die op het centraal zenuwstelsel werken, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen angst en antidepressiva gebruikt, moet u dat uw arts melden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, moet u dat uw arts melden. Deze zal beslissen of u PERIACTIN krijgt voorgeschreven.
Als u borstvoeding geeft, dan wel van plan bent borstvoeding te geven, moet u dat uw arts melden. Uw arts zal beslissen of u moet stoppen met PERIACTIN of met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

PERIACTIN kan uw reactievermogen en motorische coördinatie verminderen, en zo uw vermogen om handelingen te verrichten, zoals het besturen van een auto of het bedienen van machines, beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERIACTIN

Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT PERIACTIN GEBRUIKT

Neem de tabletten in met een half glas water. Neem de voorgeschreven dosis verdeeld over de dag (om de vier tot zes uur) in. Dit middel heft de ziekteverschijnselen op, maar neemt de oorzaak ervan niet weg. De arts zal u adviseren over de juiste dosering en duur van de behandeling. In het algemeen dient de dosering individueel op grond van de aandoening en de leeftijd van de patiënt te worden bepaald.

Gebruikelijke dosering:
Volwassenen: De dosering bedraagt 4-20 mg per dag, waarbij de meeste patiënten 12-16 mg per dag nodig hebben. In een enkel geval kan 32 mg per dag nodig zijn om adequate verlichting te verkrijgen. Aanbevolen wordt de behandeling met driemaal daags 4 mg in te stellen en deze dosering aan het lichaamsgewicht en de reactie op de therapie aan te passen. De dagdosering mag de 32 mg niet overschrijden.

Kinderen (7-14 jaar): De gebruikelijke dosering is driemaal daags 4 mg; deze dosering wordt zo nodig aan het lichaamsgewicht en de reactie op de therapie aangepast. Als een aanvullende dosis nodig is, moet deze bij voorkeur voor het slapen gaan worden ingenomen. De dagdosering mag de 16 mg niet overschrijden.

Kinderen (2-6 jaar): Aanbevolen wordt de behandeling met driemaal daags 2 mg in te stellen en deze dosering zo nodig aan het lichaamsgewicht en de reactie op de therapie aan te passen. Als een aanvullende dosis nodig is, moet deze voor het slapen gaan worden ingenomen. De totale dagdosering mag de 12 mg niet overschrijden.

PERIACTIN dient niet aan kinderen beneden de twee jaar te worden gegeven.

Wat u moet doen als u meer van PERIACTIN heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u een te grote hoeveelheid tabletten PERIACTIN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts zodat u direct adequaat behandeld kunt worden. Het is belangrijk om medisch advies te krijgen in geval er levensbedreigende symptomen optreden, vooral wanneer het een kind betreft. Overdosering, met name bij kinderen en pasgeborenen, kan leiden tot waanvoorstellingen, onderdrukking van het centraal zenuwstelsel, convulsies, ademhalings- en hartstilstand, en dood. Overdosering kan ook leiden tot een droge mond, verwijde pupillen, opvliegers en maagdarmklachten.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PERIACTIN in te nemen

Voor de behandeling is het van belang uw tabletten iedere dag in te nemen. Neem PERIACTIN volgens voorschrift in; als u een dosis bent vergeten, neem dan geen extra dosis in, maar ga verder met het voorgeschreven schema.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals met elk geneesmiddel kunnen er bij het gebruik van PERIACTIN onbedoelde of ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen, optreden.

Zoals met elk geneesmiddel kunnen er bij het gebruik van PERIACTIN onbedoelde of ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen, optreden.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten):
Zenuwstelsel: slaperigheid of duizeligheid (verdwijnt gewoonlijk na 3 of 4 dagen), verdoving, gestoorde motoriek.

Zelden (opgetreden bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 patiënten) Spijsvertering: toegenomen eetlust.
Psychische stoornissen: verwarring, rusteloosheid, slapeloosheid, irritatie, zenuwachtigheid, opwinding (vooral bij jonge kinderen).
Zenuwstelsel: beven, gevoel van speldenprikken of gevoelloosheid.
Hart en bloedvaten: snelle hartslag, hartkloppingen (palpitaties).
Maag en darmen: droge mond, verstopping, misselijkheid, overgeven, diarree. Urineweg en nieren: frequent of moeilijk plassen.
Algemeen: droge neus en keel.

Zeer zelden (opgetreden bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 patiënten) Afweersysteem: ernstige allergische reacties.
Psychische stoornissen: agressief gedrag.
Zenuwstelsel: stuipen, flauwvallen, hoofdpijn, hallucinaties.
Ogen: troebel zicht.
Oren en evenwicht: oorsuizen.
Luchtwegen: bloedneus.
Lever en gal: leverziekte, geelzucht.
Huid: uitslag, galbulten. Geslachtsorganen: menstruatiestoornissen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, of in geval er bij u of bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PERIACTIN

Bewaar PERIACTIN niet boven 25°C; bewaren in de originele verpakking. Gebruik PERIACTIN niet meer na de datum op de verpakking achter ‘niet te gebruiken na’ of ‘exp’. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u PERIACTIN het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat PERIACTIN

De werkzame stof in PERIACTIN heet cyproheptadinehydrochloride. Daarnaast zitten er ook hulpstoffen in een tablet, voornamelijk nodig om een stevige tablet te kunnen produceren. Dat zijn in dit geval calciumfosfaat, lactose, aardappelzetmeel, gepregelatineerd zetmeel, magnesiumstearaat (E 572).

Hoe ziet PERIACTIN er uit en de inhoud van de verpakking
Tabletten PERIACTIN bevatten 4 mg cyproheptadinehydrochloride, zijn rond van vorm, wit, met een ingeslagen code 'MSD 62’. De tablet bevat een breukgleuf.
Verpakking: doosje met tien blisters met 10 tabletten elk.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Merck Sharp & Dohme BV
Postbus 581
2003 PC Haarlem
tel. 023-5153153.

PERIACTIN is in het register ingeschreven onder RVG 02415

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2008.