BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Pevaryl 10 mg/g crème
Econazolnitraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Pevaryl zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Pevaryl en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Pevaryl gebruikt
3. Hoe wordt Pevaryl gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pevaryl
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PEVARYL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Pevaryl crème bevat econazolnitraat (10 mg per gram crème). Econazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Pevaryl. Het is een stof die de groei remt van vrijwel alle schimmels die de huid kunnen besmetten.

* Pevaryl wordt gebruikt tegen infecties van de huid die worden veroorzaakt door schimmels of gisten. Bij een schimmelinfectie kan de huid rood en schilferig zijn en jeuken.

* Ook wordt Pevaryl gebruikt bij pityriasis versicolor. Bij deze aandoening zijn er weinig jeukende, licht schilferende vlekken, meestal op de schouders en het bovenste gedeelte van de romp en bovenarmen. Bij mensen met een lichte (ongebruinde) huid zijn er lichtbruine vlekken te zien en bij mensen met een gebruinde huid lichtere vlekken.

* Pevaryl wordt ook gebruikt voor de behandeling van een roodbruine verkleuring van de huid in vochtige huidplooien, die erythrasma wordt genoemd.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PEVARYL GEBRUIKT
Gebruik Pevaryl niet

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor econazolnitraat of voor één van de andere bestanddelen van Pevaryl. Welke dit zijn, vindt u onder rubriek 6: ‘Wat bevat Pevaryl?’.
* Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen ( die imidazole bevatten ), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Pevaryl.
Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of ernstige verergering van de huidaandoening waarvoor u dit middel gebruikt. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Pevaryl en raadpleeg uw arts.

Wees extra voorzichtig met Pevaryl
* Zorg ervoor dat de crème niet in uw ogen of op de slijmvliezen (in de neus of mond) komt. Als er per ongeluk toch crème in de ogen komt, spoel ze dan direct met veel water.
* Als u naast de schimmelinfectie ook last heeft van eczeem. Dan is het belangrijk dat uw eczeem eerst behandeld wordt, voordat u Pevaryl gaat gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van een van de middelen). Verwittig uw arts indien u geneesmiddelen die de stolling van het bloed verminderen, gebruikt ( anticoagulantia zoals warfarine of acenocoumarol ).

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet waarschijnlijk dat het gebruik van Pevaryl tijdens de zwangerschap schadelijk is. Daarom mag u Pevaryl crème indien nodig, overeenkomstig het voorschrift, tijdens de zwangerschap gebruiken.

Geeft u borstvoeding?
Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan is het niet waarschijnlijk dat gebruik van Pevaryl schadelijk is voor het kind. U mag Pevaryl crème overeenkomstig het voorschrift gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Pevaryl uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Pevaryl gebruikt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Pevaryl

Pevaryl bevat benzoëzuur (E210). Dit is licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen.
Pevaryl bevat ook butylhydroxyanisol (E320). Dit kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

3. HOE WORDT PEVARYL GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Pevaryl nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is: de crème elke ochtend en avond aanbrengen; zonder ook maar een dag over te slaan. Wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na enkele weken), ga dan nog minstens 1 week door met behandelen. Hiermee voorkomt u dat de klacht snel terugkomt. Wanneer na 14 dagen gebruik van Pevaryl geen enkele verbetering van de aandoening is opgetreden, raadpleeg dan uw arts.

Hoe moet u Pevaryl gebruiken

1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen.

2. Breng Pevaryl dun aan op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool. Op plaatsen die snel vochtig worden (bijvoorbeeld tussen de tenen en in huidplooien), kunt u het beste na het aanbrengen van de crème een gaasverband aanbrengen, om de huid goed droog te houden.

3. Was daarna zorgvuldig uw handen (behalve wanneer de crème voor uw handen bedoeld is).

4. Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en geneest de huid sneller.

Nieuwe tube openmaken
Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.

Hygiënische maatregelen
Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet.
Bij voetschimmel moet u voorkomen dat u uzelf steeds opnieuw besmet vanuit uw kousen en schoenen. Was de voeten daarom zorgvuldig en verwijder de schilfers. Trek na de behandeling van de voeten schone sokken of kousen aan. Strooi verder elke dag wat schimmeldodende strooipoeder in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen.

Wat u moet doen als u meer van Pevaryl heeft gebruikt dan u zou mogen

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Pevaryl heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder rubriek 3: ’Hoe wordt Pevaryl gebruikt). Wanneer Pevaryl te dik of te vaak wordt gebruikt, kunnen er roodheid, zwelling of een brandend gevoel ontstaan. Stop in dit geval met Pevaryl en raadpleeg uw arts.
Als iemand per ongeluk Pevaryl heeft ingeslikt, raadpleeg dan voor alle zekerheid een arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pevaryl te gebruiken

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Pevaryl aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen.

Als u stopt met het gebruik van Pevaryl

U kunt zonder bezwaar stoppen met Pevaryl, maar als u het op doktersvoorschrift gebruikt, stel dan uw arts op de hoogte.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Pevaryl bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De behandeling met Pevaryl wordt in het algemeen goed verdragen (als u de crème tenminste dun aanbrengt en niet langer gebruikt dan nodig).

Zelden: ( Bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers ) worden de volgende bijwerkingen gemeld:
- angio-oedeem (zwelling van het gelaat en de keel)
- contactdermatitis (een overgevoeligheidsreactie, gekenmerkt door irritatie, roodheid en branderigheid van de huid)
- huiduitslag
- netelroos
- blaren
- vervellen van de huid

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PEVARYL

Bewaren beneden 25°C.
De tube zorgvuldig gesloten houden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik een ongeopende tube Pevaryl niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Pevaryl

* Het werkzaam bestanddeel is econazolnitraat (10 mg per gram crème).

* De andere bestanddelen zijn macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl
macrogolglycerides, vloeibare paraffine, butylhydroxyanisol (E320), parfum, benzoëzuur (E210) en water.

Hoe ziet Pevaryl er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Pevaryl crème is een witte crème voor gebruik op de huid, en is verpakt in een tube van 30 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson&Johnson Consumer B.V.
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere

Fabrikant
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België

RVG nummer RVG 07035

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2010

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbgmeb.nl).