BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Picoprep, poeder voor drank
Natriumpicosulfaat Magnesiumoxide, licht Watervrij citroenzuur

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Picoprep is een poeder wat natriumpicosulfaat bevat, een laxeermiddel dat werkt door de activiteit van de darmen te vergroten. Picoprep bevat ook magnesiumcitraat, een ander soort laxeermiddel dat werkt door vocht vast te houden in de darmen en op die manier een reinigend effect te krijgen.

Picoprep wordt gebruikt om de darmen te legen voor een röntgenonderzoek, een endoscopie of een operatie.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
* u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
* uw maag heeft een verminderd vermogen zich leeg te maken (maagretentie)
* u heeft zweren in uw maag of darmstelsel
* u heeft ernstige nierproblemen
* u heeft een blokkade in uw darmen of een gaatje in uw darmen
* u voelt zich ziek of u bent ziek
* u heeft een aandoening die een buikoperatie noodzakelijk maakt, zoals een ontsteking aan de blinde darm
* uw arts heeft u verteld dat u lijdt aan (congestief) hartfalen (het hart is niet in staat om het bloed goed door het lichaam te pompen)
* u heeft een actieve ontstekingsaandoening aan uw darmen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
* uw arts heeft u verteld dat u teveel magnesium in uw bloed heeft
* u bent erg dorstig of heeft een ernstig tekort aan vocht in uw lichaam
* uw arts heeft u verteld dat uw spieren zijn beschadigd waardoor de spierinhoud in uw bloed terechtkomt

* u heeft één van de volgende aandoeningen:
* ileus (blokkade van de darmen of het onvermogen van de darmen om de normale darmbewegingen te kunnen maken)
* toxisch colitis (beschadiging van de darmwand)
* toxisch megacolon (sterk opgezwollen dikke darm)
Bij deze aandoeningen is de beweging van de darminhoud verminderd of verhinderd. Symptomen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gevoeligheid of zwelling, koliekpijn (hevig krampende buikpijn) en koorts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
* als u pasgeleden een buikoperatie heeft gehad
* als u een hartaandoening of nierproblemen heeft
* als u een ontstekingsachtige aandoening aan uw darmen heeft zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
* als u jonger bent dan 18 jaar, als u bejaard bent of een zwakke lichamelijke gezondheid heeft. U moet er zeker van zijn dat u een voldoende hoeveelheid vocht en zouten drinkt tijdens de duur van de behandeling
* als u Picoprep neemt voorafgaand aan een darmoperatie

Als één van deze situaties op u van toepassing is, of als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts voordat u Picoprep inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Picoprep nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is vooral van belang uw arts in te lichten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
* Bulkvormende laxeermiddelen zoals vezels
* Geneesmiddelen op recept die via de mond worden ingenomen, vooral als deze regelmatig moeten worden gebruikt. Hun effect kan namelijk veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pil, antibiotica, geneesmiddelen tegen suikerziekte, ijzer, penicillamine of geneesmiddelen tegen epilepsie. Deze geneesmiddelen moet u minimaal 2 uur voor en niet later dan 6 uur na inname van Picoprep gebruiken.
* Geneesmiddelen op recept die de water en/of zouthuishouding in uw lichaam kunnen beïnvloeden zoals plastabletten, steroïden, lithium, digoxine, middelen tegen een depressie, carbamazepine of middelen tegen psychische aandoeningen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Picoprep heeft geen effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. U moet echter wel zorgen dat u snel toegang heeft tot een toilet na inname van iedere dosis totdat het effect is verdwenen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Ieder sachet bevat 5 mmol (of 195 mg) kalium. U moet met uw arts overleggen als u nierproblemen heeft of op een kaliumgecontroleerd dieet staat.

Dit geneesmiddel bevat ook lactose. Als u verteld is door uw arts dat u lijdt aan een intolerantie voor bepaalde suikers moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Picoprep poeder moet worden opgelost in een kop water (ongeveer 150 ml). Roer gedurende 2 tot 3 minuten en drink dan de oplossing op. Soms wordt de oplossing warm als Picoprep oplost. Als dit gebeurt wacht dan even met opdrinken totdat het voldoende is afgekoeld.

Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen van 9 jaar en ouder:
De gebruikelijke dosering is 1 sachet ’s ochtends en 1 sachet ’s middags op de dag voorafgaand aan de dag van de behandeling.
Neem de inhoud van de eerste sachet voor 8 uur ’s ochtends in en de inhoud van de tweede sachet 6-8 uur later.

Kinderen (jonger dan 9 jaar): Tijdschema zoals hierboven aangegeven. Vanaf 1 tot 2 jaar: 1/4 sachet ‘s ochtends, 1/4 sachet ‘s middags
Vanaf 2 tot 4 jaar: 1/2 sachet ‘s ochtends, 1/2 sachet ‘s middags Vanaf 4 tot 9 jaar: 1 sachet ‘s ochtends, 1/2 sachet ‘s middags 9 jaar en ouder:

volwassen dosering
U moet rekening houden met een regelmatige, dunne ontlasting die kan optreden vanaf ieder moment na inname van een dosis Picoprep. Verzeker u ervan dat u steeds toegang heeft tot een toilet na iedere dosis totdat het effect is afgenomen.
Om het vochtverlies op te vangen, is het van belang voldoende heldere vloeistoffen te drinken tijdens de behandeling met Picoprep totdat de stoelgang is afgenomen. U moet in het algemeen proberen ieder uur een glas water of een andere heldere vloeistof te drinken (van ongeveer 250 ml) zolang het effect van Picoprep aanhoudt.

Het succes van de ziekenhuisbehandeling die u moet ondergaan hangt af van een zo schoon mogelijke darm. Het kan nodig zijn de behandeling te herhalen als u een onvoldoende reiniging van uw darm heeft bereikt. U moet zich altijd houden aan de voedingsinstructies van uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u teveel Picoprep heeft ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of apotheker voor advies.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Picoprep bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn geïsoleerde gevallen geweest van hevige, lang aanhoudende buikpijn bij patiënten wat een aanwijzing kan zijn van een ernstige aandoening waarbij spoedeisende medische hulp nodig is en geïsoleerde gevallen van een ernstige overgevoeligheidsreactie die kan leiden tot ademhalingsproblemen.
Er zijn ook geïsoleerde gevallen gemeld van niet-ernstige zweren in de dunne darm.

In het geval van een overgevoeligheidsreactie of een hevige, lang aanhoudende buikpijn moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Bekende bijwerkingen van Picoprep zijn hieronder beschreven:
Vaak (betreft minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 patiënten):
- Hoofdpijn
- Misselijkheid
- Proctalgia (pijn aan de anus)

Soms (betreft minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 patiënten):
- Huiduitslag en/of jeuk
- Braken en ernstige diarree kunnen leiden tot uitdroging met hoofdpijn en verwardheid wanneer onvoldoende vocht en zouten worden vervangen
- Buikpijn
- Braken
- Lage natrium,- of kalium bloedspiegels (hyponatriëmie of hypokaliëmie) met of zonder bijbehorende toevallen. Toevallen zijn af en toe gemeld bij patiënten met epilepsie.

Andere bijwerkingen waarvan de frequentie van voorkomen niet bekend is:
- Zeer regelmatige, dunne ontlasting of diarree kan voorkomen, wat ook het klinisch effect moet zijn. Als de snelle stoelgang echter een probleem wordt of u zich zorgen maakt erover, neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Alleen voor éénmalig gebruik. Gooi een eventueel restant ongebruikte inhoud weg.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het sachet (niet te gebruiken na). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn 10 mg natriumpicosulfaat, 3,5 g licht magnesiumoxide en 12 g watervrij citroenzuur.

De andere stoffen in dit middel zijn kaliumwaterstofcarbonaat, natriumsaccharine en natuurlijk gesproeidroogd sinaasappel smaakstof wat ook acaciagum, lactose, ascorbinezuur en gebutyleerd hydroxyanisol bevat.

Hoe ziet Picoprep eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Uw geneesmiddel heet Picoprep. Dit is een poeder voor drank. Het wordt in de handel gebracht in een verpakking met 2 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Ferring BV
Polarisavenue 130 2132 JX Hoofddorp

Fabrikanten:
Pharmaserve Ltd
Clifton Technology Park, Wynne Avenue, Swinton Manchester M27 8FF, Groot-Brittannië.
of
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel, Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder RVG-nummer 106616

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2010.