Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat U start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
* Wat is Pinadone methadon drank en waarvoor wordt het gebruikt?
* Wat u moet weten voordat u Pinadone methadon drank inneemt?
* Hoe wordt Pinadone methadon drank ingenomen?
* Mogelijke bijwerkingen
* Hoe bewaart u Pinadone methadon drank?

PINADONE METHADON DRANK, Suikervrij 1 mg/ml
o Het werkzame bestanddeel is methadon hydrochloride 1 mg/ml
o Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lycasin, propyleenglycol, bezoezuur,
natriumhydroxide hydroxyethylcellulose, gezuiverd water en de kleurstoffen
zonnegeel 1E110) en groen S (E142).

Registratiehouder: Pinewood Laboratories Ltd. Ballymcarby, Clonmel, Ierland In het register ingeschreven onder RVG 24296

1. Wat is Pinadone methadon drank en waarvoor wordt het gebruikt?
De naam van het voorgeschreven geneesmiddel is Pinadone Methadon drank suikervrij 1 mg/ml. Het is beschikbaar als helder groene drank in flacons van verschillende groottes.
Methadon drank wordt gebruikt als onderdeel van de behandeling van afhankelijkheid van aan opium gerelateerde stoffen zoals heroïne en voor de behandeling van ontwenningverschijnselen van heroïne.

2. Wat moet U weten voordat u Pinadone methadon drank inneemt.
Gebruik Pinadone methadon drank niet
* Wanneer u hersenbeschadiging heeft of een verhoogde druk in de hersenen
* Wanneer u last heeft van onvoldoende hartwerking
* Wanneer u last heeft van een verminderde ademhalingsfunctie
(ademhalingsdepressie)
* Wanneer u last heeft van verstopte luchtwegen (obstructieve
luchtwegaandoeningen) of een blauwe verkleuring van de lippen, tong de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose)
* Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van de drank

Wees extra voorzichtig met Pinadone methadon drank
* Wanneer u een verhoogde werking van de schildkier (hyperthyreoïdie), of een verhoogde werking van de prostaat (prostaathypertrofie) heeft.
* Wanneer u een ernstige leverziekte (levercirrose) heeft, die gekenmerkt wordt door een blijvende aantasting van het leverweefsel heeft.
* Wanneer u nier- of galstenen heeft.
* Wanneer u ouder dan 60 bent of lijdt aan hart- en vaatziekten is de kans op lage bloeddruk (hypotensie) groter.
Als u aan één van bovengenoemde ziektes lijdt, vertel het dan aan uw dokter, de dosering zal dan mogelijk aangepast moeten worden.
Gebruik van Pinadone methadon drank in combinatie met voedsel en drank
Methadon en alcohol reageren en versterken elkaars effect. Het zou beter zijn als U geen alcohol gebruikt tijdens de methadon behandeling. Het is gevaarlijk grote hoeveelheden alcohol te gebruiken tijdens de behandeling aangezien U gemakkelijker een overdosis binnen krijgt. Ook bestaat het gevaar dat U flauw valt en stikt.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Het wordt afgeraden borstvoeding te geven als u Pinadone methadon drank gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
* Bestuur geen voertuig want het gebruik van Pinadone methadon drank kan tot gevolg hebben dat u niet meer instaat bent veilig te rijden.
* Gebruik geen gereedschap en bedien geen machines.

Belangrijke informatie voor enkele bestanddelen van Pinadone methadon drank
Zonnegeel (E110) kan allergische reacties, waaronder astma veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor als u ook overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur.
Benzoëzuur (E210) irriteert de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

Gebruik van Pinadone methadon drank in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst
Het gelijktijdig gebruik van methadon en sterk versuffende geneesmiddelen zoals barbituraten en benzodiazepines moet vermeden worden in verband met een versterking van de werking en de mogelijke bijwerkingen.

Onthoudingsverschijnselen verergeren bij gelijktijdig gebruik van pentazocine, buprenorfine, rifampicine (middel tegen infecties), fenytoïne (middel dat toegepast wordt bij epilepsie) en nevirapine. Het gelijktijdig inspuiten van naloxon veroorzaakt direct sterke onthoudingsverschijnselen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden gebruikt heeft. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Pinadone methadon drank ingenomen
Neem Pinadone methadon drank 1 maal per dag in. De dosis aan U persoonlijk aangepast. De begin dosering is tussen 10 en 20 mg per dag. De dosering zal verhoogd worden met 10 - 20 mg per dag tot de juiste werking voor u bereikt is. De normale dosis is 40 - 60 mg (40 - 60 ml drank) per dag, met de bedoeling dit geleidelijk te verminderen. Uw GGD of apotheker geeft U de juiste hoeveelheid methadondrank om elke dag in te nemen.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Pinadone methadon drank heeft ingenomen
Wanner U te veel van Pinadone methadon drank heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Te veel innemen van Pinadone methadon drank kan coma veroorzaken. Medische zorg is zeer snel noodzakelijk en U dient naar de dichts bij zijnde EHBO afdeling van een ziekenhuis vervoert te worden. Kunstmatige ademhaling kan noodzakelijk zijn totdat medische zorg en de toediening van naloxon beschikbaar is.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Pinadone methadon drank in te nemen
Als U een dosis vergeten bent moet U dit Uw hulpverlener melden.
Neem nooit een dubbele dosis van Pinadone methadon drank om zo de vergeten dosis in te halen

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Pinadone methadon drank bijwerkingen veroorzaken.
De volgend bijwerkingen komen voor:
* Verstoppingen
* Misselijkheid
* Overgeven
* Samentrekken van de pupil
* Wazig zien
* Opgewonden zijn
* Sufheid
Hoge doses kunnen problemen met ademhaling en eens sterk verlaagde bloeddruk veroorzaken.
Bij langdurig gebruik van Pinadone methadon drank treedt afhankelijkheid (verslaving) op, net als bij andere opiaten. De verschijnselen zijn echter minder heftig als bij heroïne en morfine.

In geval bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart U Pinadone methadon drank ?
Pineme buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik Pinadone methadon drank niet meer na de datum op de verpakking achter 'niet te gebruiken na'
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/ goedgekeurd in september 2000