BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Piperacilline/Tazobactam Merck 2g/250mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Piperacilline/Tazobactam Merck 4g/500mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Piperacilline en Tazobactam

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Piperacilline/Tazobactam Merck, poeder voor oplossing voor injectie of infusie wordt alleen toegediend door daartoe bevoegd personeel, dat elke vraag die u na het lezen van deze bijsluiter mocht hebben kan beantwoorden.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Piperacilline/Tazobactam Merck en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Piperacilline/Tazobactam Merck gebruikt
3. Hoe wordt Piperacilline/Tazobactam Merck gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Piperacilline/Tazobactam Merck
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MERCK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De actieve bestanddelen van Piperacilline/Tazobactam Merck zijn piperacilline en tazobactam.

Piperacilline behoort tot de zogenaamde “breed spectrum penicilline antibiotica” geneesmiddelengroep. Deze zijn in staat vele soorten bacteriën te doden.

Tazobactam kan voorkomen dat sommige bacteriën resistent worden tegen de werking van piperacilline. Hierdoor worden sommige bacteriën, die gewoonlijk niet worden gedood door piperacilline alleen, wel worden gedood wanneer het samen met tazobactam wordt gegeven. Piperacilline/Tazobactam Merck wordt voorgeschreven bij bacteriële infecties van:
- luchtwegen,
- urinewegen,
- buikholte,
- huid en spier-, vet- en bindweefsel (weke delen),
- botten en gewrichten.

Piperacilline/Tazobactam Merck kan ook worden gebruikt bij ontstekingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen, zoals een ontsteking van het baarmoederslijmvlies en bij bacteriële infecties bij patiënten met een verminderd aantal witte bloedcellen (neutropenische patiënten).

Bij kinderen tussen de 2 en de 12 jaar, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, wordt Piperacilline/Tazobactam Merck gebruikt voor de behandeling van infecties in de buikholte (intra-abdominale infecties), zoals bijvoorbeeld buikvliesontsteking en galweginfecties.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MERCK GEBRUIKT
Gebruik Piperacilline/Tazobactam Merck niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor piperacilline of tazobactam, of wanneer u in het verleden allergische reacties heeft gehad bij gebruik van antibiotica als penicillines, of zogenaamde cefalosporines, of de zogenaamde beta-lactamase remmers. Informeer uw arts over enige allergische reactie op antibiotica die u in het verleden heeft gehad.

Wees extra voorzichtig met Piperacilline/Tazobactam Merck
- als u bepaalde allergieën heeft.

- als u nier- of leverproblemen heeft, of wanneer u dialysebehandeling ondergaat. Uw arts zou uw nierfunctie kunnen controleren voordat het geneesmiddel wordt gegeven en ook gedurende de behandeling besluiten tot frequente controles.

- als u lage kaliumreserves in het bloed heeft of wanneer u geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in het bloed kunnen verlagen (zoals plasmiddelen (diuretica) voor hartproblemen of hoge bloeddruk) of geneesmiddelen tegen kanker). Uw arts kan besluiten af en toe een bloedmonster te nemen.

- als u langdurig behandeld wordt. Uw arts zal regelmatig uw nier- en leverfunctie controleren. Omdat er een verlaging van het aantal witte bloedcellen kan optreden, zal uw arts ook af en toe uw bloed controleren. Bovendien bestaat er een verhoogde kans op een infectie door ongevoelig geworden bacteriën.

- als u ernstige, aanhoudende diarree heeft. Mogelijk is er dan sprake van een ontsteking van de dikke darm, die gepaard kan gaan met vochtophoping en zweervorming (pseudomembraneuze colitis). Pseudomembraneuze colitis kan zowel tijdens als na de behandeling met Piperacilline/Tazobactam Merck optreden.

Wanneer deze verschijnselen optreden, dient uw arts gewaarschuwd te worden.
- bij optredende bloedingsverschijnselen. Deze treden eerder op bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

- als u wordt behandeld tegen een bepaalde geslachtsziekte (gonorroe). De verschijnselen van een onderliggende geslachtsziekte (syfilis) kunnen namelijk worden gemaskeerd.

Er bestaat ook een kans op het krijgen van stuipen (convulsie) bij hogere doseringen dan aanbevolen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, waaronder geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn, aangezien sommige een wisselwerking met Piperacilline/ Tazobactam Merck kunnen hebben.

Een wisselwerking kan onder andere optreden met:
- probenecide (geneesmiddel tegen jicht),
- middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia), zoals heparine, warfarine,
- andere antibiotica,
- spierverslappers (zoals vecuronium). Hiermee moet rekening gehouden worden bij operaties waarbij spierverslappers worden gebruikt,
- indometacine, fenylbutazon, sufinpyrazon of salicylaat (bepaalde ontstekingsremmers)
- methotrexaat (gebruikt bij kanker, artritis of psoriasis).

Het gebruik van piperacilline/tazobactam kan bij bepaalde laboratoriumtesten leiden tot vals positieve resultaten. Daarom dienen positieve tests bij patiënten die piperacilline/tazobactam krijgen voorzichtig te worden beoordeeld en te worden bevestigd door nog een andere testmethode.

Informeer uw arts ook wanneer u een pijnstiller inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap: er zijn onvoldoende gegevens bekend over mogelijk schadelijkheid. Uw arts zal altijd de voordelen van de behandeling zorgvuldig afwegen tegen de mogelijke nadelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding: piperacilline en tazobactam kunnen in geringe mate in de moedermelk overgaan. Het effect op de zuigeling is onbekend. Uw arts zal altijd de voordelen van de behandeling zorgvuldig afwegen tegen de mogelijke nadelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Piperacilline/Tazobactam Merck heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Bijwerkingen die een uitwerking kunnen hebben op de rijvaardigheid en het gebruik van machines, zoals bijvoorbeeld duizeligheid, zouden echter kunnen optreden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Piperacilline/Tazobactam Merck

Dit geneesmiddel bevat 108 mg natrium per injectieflacon van Piperacilline/Tazobactam Merck 2g/250mg en 216 mg natrium per injectieflacon van Piperacilline/Tazobactam Merck 4g/500mg. Deze informatie is van belang voor patiënten die een zoutarm dieet volgen.

3. HOE WORDT PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MERCK GEBRUIKT

Uw arts heeft besloten welke doseringen hoe vaak worden gegeven. Piperacilline/Tazobactam Merck zal onder toezicht van een arts, die u meer informatie kan geven, worden toegediend.

Dosering
Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder, zwaarder dan 40 kg
De gebruikelijke dosering voor volwassenen van Piperacilline/Tazobactam Merck is 4g/500 mg elke 8 uur of 3g/375 mg elke 6 uur. Uw arts zal echter beslissen wat de uiteindelijke dosering wordt, afhankelijk van de ernst van uw infectie.

Kinderen tussen de 2 en 12 jaar tot een gewicht van 40 kg
Voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar tot een gewicht van 40 kg, bedraagt de aanbevolen dosering 100 mg/12,5mg per kg lichaamsgewicht elke 8 uur.

Piperacilline/Tazobactam Merck mag niet worden gebruikt door kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.

Verminderde nierfunctie
Indien u lijdt aan nierproblemen, zou uw arts de dosering Piperacilline/Tazobactam Merck, of het aantal keer dat het wordt toegediend, kunnen aanpassen. Uw arts kan ook uw bloed controleren om zeker te zijn dat de behandeling aanslaat, vooral wanneer u Piperacilline/Tazobactam Merck voor een lange tijd gebruikt.

Verminderde leverfunctie
Bij een verminderde leverfunctie is er geen aanpassing van de dosering vereist.

Ouderen
Voor ouderen is er geen aanpassing van de dosering vereist, behalve in het geval van een verminderde nierfunctie.

Hemodialyse patiënten
Na elke dialyseperiode wordt naast de gebruikelijke dosering nog 2g/250mg piperacilline/tazobactam gegeven.
De maximale dagelijkse dosering bedraagt 8g/1g piperacilline/tazobactam.

Duur van de behandeling
Uw arts zal bepalen hoe lang u Piperacilline/Tazobactam Merck toegediend krijgt.
De behandeling dient 48 uur te worden voortgezet na het verdwijnen van de infectieverschijnselen om zeker te zijn dat de infectie helemaal verdwenen is.

Wat moet u doen als u meer Piperacilline/Tazobactam Merck heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij overdosering is melding gemaakt van misselijkheid, braken en diarree, zoals ook wordt gemeld bij normale dosering. Overdosering door een injectie kan leiden tot prikkeling van de spieren of stuipen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Piperacilline/Tazobactam Merck bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
• zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
• vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
• soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
• zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
• zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Vaak:
Candida superinfectie (infectie veroorzaakt door een bepaalde schimmel), diarree, misselijkheid, braken, verhoogde waarden van leverenzymen in het bloed en huiduitslag.

Soms:
Afname van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes, overgevoeligheidsverschijnselen, hypotensie (lage bloeddruk), flebitis (aderontsteking), tromboflebitis (aderontsteking door vorming van bloedproppen), hoofdpijn, slapeloosheid, obstipatie (verstopping), dyspepsie (pijn in de onderbuik of gevoel van onbehagen), geelzucht (bijwerking beginnend met vergeling van de huid en de ogen), stomatitis (mondzweren), verhoogde waarden van leverenzymen of bilirubine in het bloed, hepatitis (leveraandoening), jeuk, urticaria (netelroos), erytheem (overmatige roodheid van de huid), verhoogde waarden creatinine in het bloed (wijzend op nierschade), koorts en een locale reactie op de plaats van toediening.

Zelden:
Afname van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede), bloedingen, verhoogde waarden van bepaalde witte bloedcellen, blozen, verminderde spierkracht, hallucinaties, convulsies (toevallen), droge mond, pijn in de maag, toename in zweten, eczeem of andere huidreacties, pijn in de gewrichten, spierpijn, nierontsteking, nierfalen, verstijvingen en vochtophoping, vermoeidheid.

Zeer zelden:
Ernstige veranderingen in het aantal bloedcellen, stollingsstoornissen (met als gevolg een verhoogd risico op bloeding of stremming), afname van de hoeveelheid kalium, albumine, glucose of eiwit in het bloed, toename van de hoeveelheid ureum in bloed.

Indien u één van de volgende bijwerkingen ervaart, informeer uw arts dan zo snel mogelijk:

Bijwerkingen die een direct ingrijpen vereisen zijn:
zelden ernstige en levensbedreigende overgevoeligheidsreacties (waaronder shock), zelden bloedingsverschijnselen in verband gebracht met afwijkende stollingstesten,zelden pseudomembraneuze colitis (gekenmerkt door ernstig aanhoudende diarree) en zeer zelden ernstige overgevoeligheidsreacties met hoge koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) of blaren/vervelling op de huid (toxische epidermale necrolyse). Het gebruik van Piperacilline/Tazobactam Merck zal door uw arts worden gestaakt en de nodige maatregelen zullen worden genomen.

Piperacilline is in verband gebracht met een toename van koorts en eczeem bij patiënten met cystische fibrose (“taaislijmziekte”).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MERCK

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Piperacilline/Tazobactam Merck dient te worden bewaard bij een temperatuur beneden 25°C en niet meer te worden gebruikt na de vervaldatum die staat vermeld op de injectieflacon en doos na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.: ”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Wanneer het poeder opgelost en verdund klaar is voor gebruik zal het u over het algemeen meteen worden toegediend. De oplossing kan 18 uur worden bewaard bij een temperatuur van 25°C of 48 uur in de koelkast 2- 8°C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Piperacilline/Tazobactam Merck
- De werkzame bestanddelen zijn piperacilline natrium en tazobactam natrium
- De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat en azijnzuur

Hoe ziet Piperacilline/Tazobactam Merck er uit en de inhoud van de verpakking

Dit geneesmiddel bestaat uit poeder dat wordt verwerkt in een oplossing voor injectie of infusie. Piperacilline/Tazobactam Merck 2g/250mg en 4g/500mg is verkrijgbaar in glazen injectieflacons met daarin poeder overeenkomend met 2 g piperacilline en 250 mg tazobactam respectievelijk 4 g piperacilline en 500 mg tazobactam, in verpakkingen van 1, 5 of 10 flacons.

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.
Piperacilline/Tazobactam Merck 2g/250mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie, is in het register ingeschreven onder nummer RVG 35003.
Piperacilline/Tazobactam Merck 4g/500mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie, is in het register ingeschreven onder nummer RVG 35004.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Merck Generics B.V.
Dieselweg 25
3752 LB, Bunschoten

Fabrikant
Merck Génériques
34 rue Saint Romain
69359 Lyon Cedex 08 - France

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008.