PIPRAM® 400 mg, tabletten

PATIËNTENINFORMATIE
Het is raadzaam de bijsluiter van een geneesmiddel te lezen, ook wanneer u dit geneesmiddel al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Bewaar deze bijsluiter zorgvuldig bij uw geneesmiddelen.

SAMENSTELLING
Pipram 400 mg, tabletten, bevatten pipemidinezuurtrihydraat, overeenkomend met 400 mg pipemidinezuur. Deze stof behoort tot de groep van de zogenaamde "Chinolonen".
In de tabletten zijn de volgende hulpstoffen verwerkt: tarwe- en maïszetmeel, gelatine, natriumcarboxymethylcellulose, lactose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, polyoxyethyleenglycol 6000, talk, ethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, dibutylsebacaat en kleurstoffen titaandioxide E171 en chinolinegeel E104.

AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING
Een doosje bevat twee stripverpakkingen van 10 tabletten.

WAT DOET PIPRAM 400 MG?
Pipram 400 mg remt de groei van bacteriën die gevoelig zijn voor pipemidinezuur.

WANNEER WORDT PIPRAM 400 MG VOORGESCHREVEN ?
Pipram 400 mg wordt voorgeschreven bij acute, langdurige en telkens terugkerende urineweginfecties bij volwassenen.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Pipram 400 mg is in het register ingeschreven onder nummer RVG 10991.

REGISTRATIEHOUDER Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken
Tel. 033-2533911

WANNEER MAG U PIPRAM 400 MG NIET GEBRUIKEN ?
Pipram 400 mg mag niet worden gebruikt:
door kinderen jonger dan 16 jaar;
als uw nieren niet goed werken;
als een (zeldzame) stoornis in uw stofwisseling (glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie) is vastgesteld;
als u overgevoelig bent voor pipemidinezuur of stoffen die tot dezelfde groep behoren (chinolonen);
als u overgevoelig bent gebleken voor een van de andere bestanddelen in dit geneesmiddel.

WAAROP MOET U VERDER LETTEN ?
Het gebruik van Pipram 400 mg kan soms leiden tot overgevoeligheid voor natuurlijk of kunstmatig zonlicht. U verbrandt dan sneller dan normaal. Vermijd daarom onnodige blootstelling aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht.
Indien u aan epilepsie lijdt of de hersenen beschadigd zijn (geweest) zal uw arts dit geneesmiddel alleen voorschrijven als er geen goede andere keuze is; u moet er dan rekening mee houden dat de kans op (voorbijgaande) bijwerkingen die het zenuwstelsel betreffen verhoogd is.

KUNT U PIPRAM 400 MG SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN ?
Vertel uw arts of apotheker altijd welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
Met de volgende geneesmiddelen dient bij gelijktijdig gebruik van Pipram en Pipram 400 mg rekening te worden gehouden met een mogelijke wisselwerking:
nitrofurantoïne (een middel tegen urineweginfecties) kan de werking van Pipram 400 mg verminderen;
geneesmiddelen tegen astma (theofylline) kunnen sterker gaan werken;
middelen tegen maagzuur (die aluminiumhydroxide, magnesiumhydroxide of sucralfaat bevatten), en kalk- en ijzerpreparaten verminderen de opname in het bloed van pipemidinezuur en mogen daarom niet op hetzelfde tijdstip worden ingenomen;
Pipram 400 mg dient 2 uur vóór of tenminste 4 uur na de toediening van de genoemde preparaten te worden ingenomen;
de werking van middelen die de stolling van het bloed verminderen (orale anticoagulantia), kan worden versterkt. De bloedstolling wordt daarom vaker gecontroleerd indien deze middelen gelijktijdig worden gebruikt.

ALS U ZWANGER BENT OF BORSTVOEDING GEEFT
Toepassing van Pipram 400 mg tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft wordt ontraden. Borstvoeding moet worden gestaakt indien dit geneesmiddel wordt voorgeschreven in de periode dat u borstvoeding geeft.

HOEVEEL TABLETTEN PIPRAM 400 MG MOET U GEBRUIKEN?
De arts heeft u verteld hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken. Dit voorschrift staat op het etiket dat uw apotheek op de verpakking heeft aangebracht. Houdt u altijd aan dit voorschrift.
In het algemeen geldt de volgende dosering:
2 maal daags 1 tablet (1 tablet `s morgens en I tablet `s avonds), gedurende 10 dagen.
De klachten kunnen al voor het einde van de kuur verdwenen zijn. Toch moet de kuur worden afgemaakt zoals is voorgeschreven.

BIJ OVERDOSERING OF HET VERMOEDEN VAN EEN OVERDOSERING
Indien u meer dan het voorgeschreven aantal tabletten Pipram 400 mg heeft ingenomen of het vermoeden van een overdosering bestaat, dient u direct een arts te waarschuwen.

WELKE BIJWERKINGEN KAN PIPRAM 400 MG VEROORZAKEN ?
Soms doen zich bijwerkingen voor, meestal in de vorm van maag- of darmklachten zoals:
misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.
Soms treedt overgevoeligheid op voor natuurlijk of kunstmatig zonlicht met huidverschijnselen en jeuk. Zeer zelden zijn ernstige huidverschijnselen (syndroom van Lyell) gesignaleerd.
Verder zijn de volgende bijwerkingen gemeld:
stoornissen in het gezichtsvermogen, hoofdpijn, duizeligheid, hangerigheid, verwardheid, depressie, opwinding, hallucinaties en psychosen, stoornissen in de functie van zenuwen, spierzwakte en spierpijn. Samentrekkingen van spieren na hoge doses of bij patiënten met een gestoorde bloedvoorziening van de hersenen; trillerigheid en epilepsie.
Verder kunnen peesontsteking, koorts, geelzucht, plaatselijk gezwollen huid of keel en/of gewrichtspijn zich voordoen. Nierontsteking, bloed in de urine en verminderde nierwerking zijn zeldzame bijwerkingen van chinolonen.

Raadpleeg uw arts als zich bij u verschijnselen voordoen die niet zijn vermeld in deze bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

HOE BEWAART U PIPRAM 400 MG?
Pipram 400 mg bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de goed gesloten originele verpakking.
Geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen bewaren!

HOE LANG KUNT U PIPRAM 400 MG BEWAREN ?
U kunt dit geneesmiddel bewaren tot de datum die op de verpakking achter "niet te gebruiken na" is aangegeven. De aanduiding "Exp.:" op de stripverpakking betekent "niet te gebruiken na". De vier cijfers die hierachter volgen geven respectievelijk de maand
(2 cijfers) en het jaar (2 cijfers) aan.

DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING VAN DEZE INFORMATIE. juli 1996