B. BIJSLUITER

1
BIJSLUITER
PLAVIX 75 MG filmomhulde tabletten
(CLOPIDOGREL)
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Plavix en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Plavix inneemt
3. Hoe wordt Plavix ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Plavix
6. Aanvullende informatie

Plavix 75 mg filmomhulde tabletten.
Clopidogrel
De werkzame stof is clopidogrel. Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel.
De andere bestanddelen zijn mannitol (E421), gehydrogeneerde ricinusolie, microkristallijne cellulose, macrogol 6000 en laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose in de tabletkern, en lactose (melksuiker), hypromellose (E464), triacetine (E1518), ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en carnaubawas in de tabletomhulling.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC.
174 Avenue de France,
F-75013 Paris, Frankrijk

Fabrikanten
Sanofi Winthrop Industrie
1, Rue de la Vierge,
F-33440 Ambarès, Frankrijk
en/of
Sanofi-Synthelabo Limited,
Edgefield Avenue, Fawdon,
Newcastle Upon Tyne,Tyne & Wear NE3 3TT - UK, Verenigd Koninkrijk
en/of
Sanofi Winthrop Industrie
6, Boulevard de l’Europe,
F-21800 Quétigny, Frankrijk

1. WAT IS PLAVIX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT ?
Plavix tabletten zijn rond, bol aan beide zijden, roze en filmomhuld. Op één zijde van het tablet staat het getal "75" en op de andere zijde het getal "1171". Ze worden geleverd in kartonnen doosjes, waarin zich 28, 50, 84 en 100 tabletten in PVC/PVDC/Aluminium of geheel aluminium blisters bevinden. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Clopidogrel, de werkzame stof van Plavix tabletten, behoort tot een groep van geneesmiddelen die bloedplaatjesaggregatieremmers wordt genoemd. Bloedplaatjes zijn zeer kleine bloedbestanddelen, kleiner dan rode of witte bloedcellen, die samenklonteren tijdens de bloedstolling. Door deze samenklontering te voorkomen, verminderen bloedplaatjesaggregatieremmende geneesmiddelen de kans op vorming van bloedstolsels (een proces dat trombose wordt genoemd).

2
Plavix wordt ingenomen om het risico op de vorming van bloedstolsels (trombi) in de verkalkte bloedvaten (slagaders) te voorkomen, een proces dat bekend staat als atherotrombose, en dat kan leiden tot atherotrombotische complicaties (zoals beroerte, hartaanval of sterfte).
U hebt Plavix voorgeschreven gekregen om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen en om het risico van deze ernstige complicaties te verminderen omdat :
- u een aandoening hebt waarbij de slagaders verharden (ook bekend als atherotrombose), en
- u voorheen een hartaanval hebt gehad of een beroerte of een aandoening die bekend staat als perifere arteriële aandoening of
- u een ernstig type van pijn op de borst hebt gehad, bekend als “instabiele angina” of “myocard infarct” (hartaanval). In dit geval zal uw arts u eveneens acetylsalicylzuur (een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten en koorts te verlagen alsook om bloedstolling te voorkomen) voorschrijven.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PLAVIX INNEEMT
Neem Plavix niet in :
• Als u overgevoelig (allergisch) bent voor clopidogrel of voor één van de andere bestanddelen van Plavix;.
• Als u een actieve bloeding hebt zoals een maagzweer;
• Als u aan een ernstige leveraandoening lijdt;
• Als u borstvoeding geeft.

Indien u van mening bent dat u mogelijkerwijs één van deze problemen hebt, of in alle gevallen van twijfel, dient u uw arts te raadplegen alvorens Plavix te gebruiken.
Pas goed op met Plavix :
Indien één van de hieronder vermelde situaties op u van toepassing is, dient u, vóór u Plavix inneemt, dit aan uw arts te melden :
* wanneer u een risico op bloedingen hebt zoals :
* een aandoening waarbij er een risico is op inwendige bloedingen (zoals een maagzweer)
*een bloedziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen (bloedingen in weefsels, organen of gewrichten van uw lichaam)
* een recente ernstige verwonding
* een recente chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige)
* een geplande chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige) binnen de komende zeven dagen
* wanneer u een ander soort geneesmiddel neemt (zie ‘Inname van Plavix samen met andere geneesmiddelen’).
* wanneer u een nier- of leveraandoening hebt.

Plavix is niet bestemd voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
Zwangerschap
Indien u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, dient u uw dokter of uw apotheker hiervan op de hoogte te stellen alvorens Plavix in te nemen. Als u zwanger wordt terwijl u Plavix gebruikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Borstvoeding
Indien u borstvoeding geeft, mag u geen Plavix innemen.

Rijvaardigheid en bediening van machines :
Het is onwaarschijnlijk dat uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken door Plavix worden beïnvloed.

Inname van Plavix samen met andere geneesmiddelen:
Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Plavix beïnvloeden of omgekeerd. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt , ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Het gebruik van warfarine (een geneesmiddel gebruikt om de bloedstolling te remmen) samen met Plavix wordt niet aanbevolen.
U dient in het bijzonder uw arts in te lichten wanneer u niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen, gewoonlijk gebruikt voor de behandeling van pijn en/of ontstekingen van spieren of gewrichten, inneemt of indien aan u heparine – een ander geneesmiddel gebruikt om de bloedstolling te remmen – wordt toegediend.
Indien u een ernstige pijn op de borst ervaren hebt (instabiele angina of een hartaanval) kan u Plavix in combinatie met acetylsalicylzuur, een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten en koorts te verlagen, voorgeschreven worden. Een occasioneel gebruik van acetylsalicylzuur (niet meer dan 1000 mg per 24 uur) zou over het algemeen geen problemen mogen opleveren, maar een langdurig gebruik in andere omstandigheden dient met uw arts besproken te worden.

3. HOE WORDT PLAVIX INGENOMEN?
Volg bij inname van Plavix nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
De gebruikelijke dosering is één 75 mg tablet Plavix per dag, oraal in te nemen, met of zonder voedsel.
U dient uw geneesmiddel regelmatig en elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Bovendien, indien u een ernstige pijn op de borst ervaren hebt, kan uw arts u 300 mg Plavix (4 tabletten van 75 mg) voorschrijven om de behandeling te beginnen.
Indien er een chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige) gepland is, dient u uw arts op de hoogte te brengen dat u Plavix neemt.

Behandelingsduur
U dient Plavix net zolang in te nemen als uw arts u voorschrijft.

Wat u moet doen als u meer van Plavix heeft ingenomen dan u zou mogen :
Neem contact op met uw arts of ga naar de EHBO-afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gezien het verhoogde risico op bloedingen.

Wat u moet doen als u Plavix vergeet te gebruiken :
Als u vergeet een tablet Plavix in te nemen, maar dit binnen 12 uur na uw gebruikelijke tijdstip van inname bemerkt, neem uw tablet dan meteen in en neem uw volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in.
Als het langer dan 12 uur geleden is, neem dan gewoon de volgende enkele dosis in op het voor u gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis in om de vergeten individuele doses te compenseren.
Voor de verpakkingen van 28 en 84 tabletten, U kunt de dag waarop u voor het laatst een tablet Plavix hebt ingenomen controleren op de kalenderaanduiding die op de blister gedrukt staat.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Plavix wordt gestopt:
Stop de behandeling niet. Neem contact op met uw arts of apotheker alvorens de behandeling te stoppen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Plavix bijwerkingen hebben.
De meest voorkomende bijwerkingen die bij Plavix worden gemeld zijn bloedingen zoals blauwe plekken, hematomen, neusbloedingen, bloed in de urine, bloedingen in de maag of darmen. In een klein aantal gevallen werden ook bloedingen in het oog, in het hoofd, de longen of de gewrichten gemeld.
De andere bijwerkingen die bij Plavix werden gemeld, zijn:
• Diarree, buikpijn, verstopping, misselijkheid, braken, indigestie of maagzuur;
• Draaierigheid, hoofdpijn, verlaging van de bloeddruk, verwardheid, hallucinaties;
• Huidaandoeningen zoals huiduitslag en jeuk, algemene allergische reacties;
• Pijn in de gewrichten, spierpijn, koorts, smaakveranderingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u de volgende symptomen vertoont:
- koorts, tekenen van infectie of ernstige krachteloosheid te wijten aan een zeldzaam voorkomende vermindering van bepaalde bloedcellen.
- geelzucht, omdat zeer zelden gevallen van leveraandoeningen werden gemeld.

Indien u gedurende langere tijd bloedt tijdens het gebruik van Plavix
Als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding iets langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden, of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of uw apotheker in.

5. HOE BEWAART U PLAVIX ?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Geen speciale instructies voor opslag.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste, op de kartonnen doos en op de doordrukstrip vermelde gebruiksdatum.
Gebruik Plavix niet , als u zichtbare tekenen van bederf constateert.

6. AANVULLENDE INFORMATIE:
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.. De naam en het adres van de lokale vertegenwoordiger in elk land van de Europese Gemeenschap zijn hieronder weergegeven:

Nederland - SANOFI-SYNTHELABO B.V.- Tel: +31 10 59 31 300

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 2 augustus 2004.