BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Plendil 2,5 / 5 / 10 tabletten met verlengde afgifte
felodipine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet n deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Plendil en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Plendil gebruikt
3. Hoe wordt Plendil gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Plendil
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS PLENDIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Naam van het geneesmiddel:
Plendil® 2,5, tabletten met verlengde afgifte 2,5 mg
Plendil® 5, tabletten met verlengde afgifte 5 mg
Plendil® 10, tabletten met verlengde afgifte 10 mg
Geneesmiddelengroep: Calciumantagonisten.
Plendil is een middel dat bloeddrukverlagend werkt doordat het bloedvaten wijder maakt. Door dit bloedvatverwijdend effect krijgt het hart ook meer zuurstof en wordt hartkramp verminderd. Dit effect treedt al op na de inname van de eerste tablet en houdt tenminste 24 uur aan.


Aan wie wordt Plendil voorgeschreven?
Plendil is bestemd voor patiënten met verhoogde bloeddruk (hypertensie) of hartkramp (angina pectoris).

Wat is hypertensie (verhoogde bloeddruk)?
Het hart pompt het bloed met een bepaalde kracht de bloedvaten in en zorgt er zo voor dat het bloed overal komt. De kracht die het hart levert en de druk die in de bloedvaten heerst vormen samen de bloeddruk. Deze wordt door het lichaam binnen bepaalde grenzen gehouden, maar soms werkt dit niet meer. Dan kan de bloeddruk te hoog oplopen en spreken we van verhoogde bloeddruk. We noemen dit hypertensie. U merkt hier veelal niets van, maar verhoogde bloeddruk kan op den duur wel leiden tot ernstige complicaties. Daarom is het van groot belang dat u Plendil stipt volgens voorschrift van de arts gebruikt.

Wat is angina pectoris (hartkramp)?
Het hart kan soms zijn pompwerking onvoldoende goed uitvoeren door een (tijdelijk) tekort aan zuurstof, wat bijvoorbeeld kan gebeuren bij (zware) inspanning of bij erg koud weer. Er ontstaat dan een aanval van hartkramp. We noemen dit (inspanningsgebonden) angina pectoris. U voelt meestal pijn op de borst, pijn die in rust weer afneemt.
Er is echter ook een vorm van angina pectoris, genaamd Prinzmetal angina, waarbij de pijn juist in rust ontstaat, vooral ‘s ochtends vroeg.


2 WAT U MOET WETEN VOORDAT U PLENDIL GEBRUIKT
Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Gebruik Plendil niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor felodipine of voor één van de andere bestanddelen van Plendil;
- bij levercirrose (dit is een ziekte waarbij de functie van de lever zeer ernstig verstoord is); - bij zwangerschap (zie ook de rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
- bij een acuut hartinfarct;
- bij onstabiele angina pectoris (onstabiele hartkramp);
- bij onbehandelde decompensatio cordis (hartzwakte).


Wees extra voorzichtig met Plendil
- In het begin van de behandeling met Plendil kan er een lichte verhoging van de urineproductie optreden; deze verhoging is van tijdelijke aard.
- Bij sommige patiënten die Plendil gebruiken zijn klachten over zwelling van tandvlees beschreven. Goede mondverzorging, onder meer regelmatig tanden poetsen, is van belang om de kans op eventuele klachten over het tandvlees zoveel mogelijk te voorkomen.
- Patiënten met bepaalde vormen van hartfalen kunnen meer klachten krijgen, omdat Plendil de bloedvaten wijder maakt. Bij sommige patiënten kan dit leiden tot ‘pijn op de borst’-klachten.
- Als u leverfunctieafwijkingen heeft, kan het zijn dat de dosering van Plendil verlaagd moet worden.
- Gelijktijdige inname van Plendil en grapefruitsap moet u vermijden. Grapefruitsap kan de afbraak van Plendil in uw lichaam vertragen. Hierdoor kunt u eerder last van bijwerkingen van Plendil krijgen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.
Laat ook anderen weten welke geneesmiddelen u gebruikt!
Plendil kan de werking van andere bloeddrukverlagende middelen aanvullen of versterken.
Bij gelijktijdig gebruik van Plendil en de hieronder vermelde medicijnen, kan aanpassing van de dosering van één van beide medicijnen gewenst zijn. Dit kan zijn bij gelijktijdig gebruik van medicijnen met de volgende stofnamen:
- cimetidine (een maagzuurremmer): bij gelijktijdige inname kan de hoeveelheid Plendil in het bloed worden verhoogd.
- erythromycine (een middel tegen bacteriële infecties): bij gelijktijdige inname kan de hoeveelheid Plendil in het bloed worden verhoogd.
- itraconazol en ketoconazol (middelen tegen schimmelinfecties): bij gelijktijdige inname kan de hoeveelheid Plendil in het bloed worden verhoogd.
- fenytoïne en carbamazepine (middelen tegen epilepsie): bij gelijktijdige inname kan de hoeveelheid Plendil in het bloed worden verlaagd.
- barbituraten (slaapmiddelen): bij gelijktijdige inname kan de hoeveelheid Plendil in het bloed worden verlaagd.
- tacrolimus (een middel dat wordt gebruikt bij orgaantransplantatie): bij gelijktijdige inname dient uw arts uw bloed te controleren en dient de dosering tacrolimus mogelijk te worden aangepast.


Gebruik met voedsel en drank
Neem de tablet niet met grapefruitsap in. Plendil kan zonder voedsel of samen met een lichte of niet-vette maaltijd ingenomen worden.


Zwangerschap en borstvoeding
Wanneer u zwanger bent, of denkt te zijn, mag u Plendil niet gebruiken. U moet er dus zeker van zijn dat u niet zwanger bent als u Plendil gaat gebruiken (zie ook rubriek ‘Gebruik Plendil niet’).


Als u borstvoeding geeft, mag u Plendil alleen gebruiken als uw arts dit aangeeft.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u tijdens het gebruik van Plendil last krijgt van duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of misselijkheid dan kan uw reactievermogen, tijdens deelname aan het verkeer of het bedienen van machines, afnemen. Hiermee moet u rekening houden.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Plendil Geen bijzonderheden


3. HOE WORDT PLENDIL GEBRUIKT
Dosering
Volg bij het gebruik van Plendil nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering bij hypertensie is één tablet Plendil 5 mg per dag. Eventueel kan de dosering verhoogd worden, en/of kan Plendil gecombineerd worden met andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen zoals een bètablokker, een ACE-remmer of een diureticum (dit is een plasmiddel). Zie ook de rubriek ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’.
Ook bij angina pectoris is één tablet Plendil 5 mg per dag veelal voldoende. Eventueel kan de dosering verhoogd worden tot 10 mg, en/of kan Plendil gecombineerd worden met een
bètablokker. Zie ook de rubriek ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’.

Hoe moet u Plendil innemen?
De tablet moet zonder kauwen, breken of fijnmaken in zijn geheel, met tenminste een half glas water worden ingenomen. Neem de tablet niet met grapefruitsap in.
Plendil kan zonder voedsel of samen met een lichte of niet-vette maaltijd ingenomen worden. Neem Plendil s’-ochtends in.

Hoe vaak moet u Plendil innemen?
Behalve als de arts anders heeft voorgeschreven, moet u Plendil éénmaal per dag innemen.

Duur van de behandeling
Een blijvend verhoogde bloeddruk daalt bijna nooit vanzelf naar een normale waarde. Dit betekent dat bloeddrukverlagende middelen vaak levenslang gebruikt moeten worden om de bloeddrukwaarde normaal te houden.


Wat u moet doen als u meer van Plendil heeft gebruikt dan u zou mogen
Verschijnselen
Bij een teveel aan Plendil in het bloed kan de bloeddruk te laag worden en kan het hart langzamer gaan kloppen. De eerste symptomen hiervan zijn duizeligheid en flauwte.


Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Plendil is ingenomen. Houd de verpakking van Plendil bij de hand.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Plendil te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Ga gewoon door met de voorgeschreven hoeveelheid per dag.
Doorgaans zult u zelf niet merken dat u één of meerdere tabletten vergeten bent. Maar het is zeer belangrijk dat u zich houdt aan de voorgeschreven hoeveelheid per dag. Zie ook de rubriek ‘Wat is Plendil en waarvoor wordt het gebruikt’.
In geval van hartkrampen kan het gebeuren dat het beschermende effect van Plendil niet meer optimaal is; u kunt dan vaker aanvallen van hartkramp krijgen. De bescherming tegen latere hart- en vaatziekten is niet meer optimaal als de tablet te vaak vergeten wordt.


Als u stopt met het gebruik van Plendil
Als u plotseling, zonder overleg met de arts, stopt met Plendil, dan kan dat later de negatieve gevolgen hebben die staan beschreven in de rubriek ‘Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Plendil te gebruiken’.


4. MOGELIJK BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Plendil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De volgende bijwerkingen zijn vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld: Vaak is tussen 1 op de 10 en 1 op de 100 patiënten
Soms is tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 patiënten
Zelden is tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 patiënten
Zeer zelden is bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Vaak: hoofdpijn; vochtophoping van de armen of benen (bv. zwelling van de enkels) en blozen (flush).
Soms: duizeligheid; tintelingen; versnelde hartslag (tachycardie); hartkloppingen (palpitaties); misselijkheid; buikpijn (abdominale pijn); huiduitslag (rash); jeuk en moeheid. Zelden: flauwvallen (syncope); braken; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); gewrichtspijn; spierzwakte en impotentie of verminderde sexuele functie.
Zeer zelden: zwelling van tandvlees (gingivahyperplasia); tandvleesontsteking (gingivitis); overgevoeligheid voor licht (fotosensibilisatie); vaatontsteking veroorzaakt door witte bloedcellen (leukocytoclastische vasculitis); vaak moeten plassen (pollakisurie); overmatige menstruatiebloedingen; plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem) en koorts.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Echter nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!


5. HOE BEWAART U PLENDIL
Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Plendil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en doordrukstrip na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Plendil
- Het werkzame bestanddeel is felodipine
- De andere bestanddelen zijn polyoxyl 40 gehydrogeneerde ricinusolie, propylgallaat (E310), aluminiumsilicaat, hydroxypropylcellulose (E463),
methylhydroxypropylcellulose, microkristallijn cellulose (E460), lactose, natriumstearylfumaraat, polyethyleenglycol, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172), carnaubawas (E903).

Hoe ziet Plendil er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Plendil 2,5 is een gele tablet met 2,5 mg felodipine, zonder breukgleuf, met opdruk A/FL aan de ene zijde en 2.5 aan de andere zijde.
Plendil 5 is een roze tablet met 5 mg felodipine, zonder breukgleuf, met opdruk A/FM aan de ene zijde en 5 aan de andere zijde.
Plendil 10 is een bruin-roze tablet met 10 mg felodipine, zonder breukgleuf, met opdruk A/FE aan de ene zijde en 10 aan de andere zijde.
Plendil tabletten met verlengde afgifte 2,5, 5 of 10 mg felodipine worden per 10 verpakt in doordrukstrips. Eén per kartonnen doosje bevat 3 doordrukstrips (30 tabletten).


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning
AstraZeneca BV,
Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer.
Telefoonnummer: 079-363 2222.

Fabrikant
NV AstraZeneca SA,
Schaessestraat 15,
9070 Destelbergen, België.
Telefoonnummer: +32 9 3534211


Plendil is ingeschreven in het register onder
RVG 15580 (Plendil 2,5),
RVG 13693 (Plendil 5) en
RVG 13694 (Plendil 10).

NB: Plendil mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2008