Bijsluiter
PNEUMOVAX 23 VOORGEVULDE SPUIT

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit vaccin toegediend wordt Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is PNEUMOVAX 23 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u PNEUMOVAX 23 gebruikt
3. Hoe wordt PNEUMOVAX 23 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PNEUMOVAX 23?

PNEUMOVAX 23
Voorgevulde spuit, polysaccharide pneumokokkenvaccin
* Het werkzaam bestanddeel is een mengsel van gezuiverde kapselpolysacchariden (25 µg) van elk van de volgende 23 pneumokokken-serotypes : 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20,22F,23F, 33F.
* Andere bestanddelen zijn 0.25 % fenol (bewaarmiddel), natriumchloride, water voor injecties

* Registratiehouder:
Aventis Pasteur MSD Jules Bordetlaan 13 1140 Brussel
België

* Fabrikant :
Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, P.O. Box 581 NL-2003 PC Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 25852

PNEUMOVAX 23 in voorgevulde spuit (0.5 ml) is een oplossing voor injectie.
PNEUMOVAX 23 is een vaccin, bestemd voor actieve immunisatie (bescherming) tegen ziekte veroorzaakt door de pneumokokken-serotypes die het vaccin bevat. Het vaccin is aanbevolen voor personen vanaf de leeftijd van 2 jaar of ouder bij wie een verhoogd risico bestaat op ernstige verwikkelingen als gevolg van een ziekte veroorzaakt door pneumokokken.
De specifieke risicocategorieën die gevaccineerd moeten worden dienen bepaald te worden op basis van officiële aanbevelingen.

2 Wat u moet weten vooraleer u PNEUMOVAX 23 gebruikt
Gebruik PNEUMOVAX 23 niet wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het vaccin.

Bijzondere waarschuwingen
PNEUMOVAX 23 mag niet in een bloedvat of in de huid worden toegediend.
Vaccinatie dient uitgesteld te worden in geval van een met ernstige koorts gepaard gaande ziekte.
Bij patiënten die omwille van hun medische conditie een onderdrukt afweersysteem hebben kan de verwachte bescherming door vaccinatie uitblijven of verminderd zijn.
Zoals bij iedere vaccinatie dient er een geschikte behandeling waaronder epinefrine (adrenaline) beschikbaar te zijn voor onmiddellijk gebruik voor het geval er een ernstige allergische reactie zou optreden.
Een noodzakelijke antibioticatherapie ter voorkomen of bestrijden van een pneumokokkeninfectie mag niet worden stopgezet na een vaccinatie tegen pneumokokken.
Voor patiënten met een bijzonder verhoogd risico op een ernstige pneumokokkeninfectie (bvb. personen met een verzwakt afweersysteem) is het van belang om contact op te nemen met hun arts in het geval van een ernstige, plotse met koorts gepaard gaande ziekte,om de mogelijke noodzaak voor een vroegtijdige behandeling met antibiotica te bespreken.

Zwangerschap en borstvoeding
Er bestaan geen gegevens over het gebruik van PNEUMOVAX 23 tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Zoals algemeen geldt, dient u uw arts of apotheker om advies te vragen voordat u geneesmiddelen inneemt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens die aantonen dat Pneumovax 23 een invloed zou hebben op het besturen van voertuigen en het bedienen van machines

Gelijktijdig gebruik van PNEUMOVAX 23 met andere geneesmiddelen
PNEUMOVAX 23 mag gelijktijdig met een griepvaccin worden toegediend op voorwaarde dat verschillende injectieplaatsen worden gebruikt.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen recept noodzakelijk is.

3 Hoe wordt PNEUMOVAX 23 gebruikt?
Dosering:
* Eerste vaccinatie: een eenmalige dosis van 0,5 ml
* Eventuele hervaccinatie: eenmalige dosis van 0,5 ml na drie jaar en volgens het advies van uw arts
Pneumovax 23 dient intramusculair (in een spier) of onderhuids toegediend te worden.

4 Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle vaccins kan PNEUMOVAX 23 bijwerkingen veroorzaken.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts (tot 38.8 °C) en reacties op de injectieplaats, waaronder pijn, roodheid, warmte, zwelling en plaatselijke weefselverharding
Zeer zelden werd, kort na toediening, cellulitis op de injectieplaats gemeld.
Tevens zijn gemeld: moeheid, onwelzijn, misselijkheid, braken, zwelling van de lymfeklieren, artritis, hoofdpijn, gewrichtspijn, spierpijn, veranderde huidsensaties, netelroos, huiduitslag, anafylactische reacties (ernstige allergische reactie gepaard gaande met bemoeilijkte ademhaling en/of collaps of bewustzijnsverlies). Sommige van deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn.
De bijsluiter is bedoeld voor de patiënt en vermeldt vaak enkel bijwerkingen die herkenbaar zijn voor de patiënt, zonder dat specifieke testen of uitgebreide kennis van de geneeskunde noodzakelijk is. Daarom is het mogelijk dat de bijsluiter niet alle specifieke bijwerkingen vermeldt.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld licht dan uw arts of apotheker in.

5 Hoe bewaart u PNEUMOVAX 23?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren bij 2°C-8°C (in de koelkast). Niet bevriezen.
Niet gebruiken na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum.
Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd op 24/06/2004