Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie

Lees deze bijsluiter aandachtig door voordat u of uw kind dit vaccin krijgt toegediend.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u of uw land persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u of uw kind het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter.
1. Wat is geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u of uw kind geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin krijgt toegediend
3. Hoe wordt geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin
6. Aanvullende informatie

1. Wat is geïnactiveerd trivalent polionyelidsvaccin en waarvoor wordt het gebruikt

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin behoort tot de geneesmiddelengroep van vaccins. De meeste geneesmiddelen bestrijden de gevolgen van een ziekte. Een vaccin daarentegen wordt toegediend aan gezonde personen en helpt beschermen tegen infectieziektes en de daarbij optredende complicaties. Dit vaccin biedt bescherming tegen de ziekte polio.
Deze ziekte kan veroorzaakt worden door meerdere soorten poliovirussen. Dit vaccin bevat drie verschillende typen poliovirus (type 1 stam Mahoney, type 2 stam MEE 1 en type 3 stam Saukett) in een geïnactiveerde en daardoor onschadelijke vorm. Als reactie op het contact met deze
geïnactiveerde poliovirussen gaan de cellen van het afweersysteem antistoffen produceren die poliovirussen onschadelijk maken. Bovendien onthoudt het afweersysteem de kenmerken van deze poliovirussen en de manier om deze te bestrijden. Op die manier ontstaat er na vaccinatie een langdurige bescherming tegen de ziekte polio. Op het moment dat een gevaccineerde persoon door een natuurlijke besmetting in contact komt met de echte ziekteverwekkers, warden deze ziekteverwekkers snel herkend door het afweersysteem en kan de ziekte polio tijdig voorkomen worden.

Toepassing van het geneesmiddel.

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin wordt gebruikt voor vaccinatie tegen de ziekte polio. Het vaccin kan door zowel volwassen als kinderen vanaf de leeftijd van 2 maanden gebruikt worden.

2. Wat u moet weten voordat u of uw kind geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin krijgt toegediend

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin mag niet gebruikt worden

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin.
Wees extra voorzichtig met trivalent poliomyelitisvaccin

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor neomycine, streptomycine of polymyxine B. Deze middelen (antibiotica) kunnen worden gebruikt ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u of uw kind van toepassing is of in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit vaccin krijgt toegediend.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit vaccin krijgt toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van vaccinatie met geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin op het rijvermogen of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van geïnactiveerd trivalent
poliomyelitisvaccin
• Dit vaccin bevat formaldehyde. Formaldehyde kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv.
contactdermatitis).
• Dit vaccin kan sporen bevatten van neomycine, streptomycine en polymyxine B.
Dit vaccin bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen `natriumvrij
• Dit vaccin bevat kalium, minder dan 1 mmol (39 mg) per dosis, d.w.z. in wezen 'kaliumvrij'.

Gebruik van geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin in combinatie met andere geneesmiddelen

Ondanks dat er geen gegevens bekend zijn van gelijktijdige toediening van geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin met andere vaccins, wordt algemeen aangenomen dat dit vaccin gelijktijdig met andere vaccins kan worden toegediend op verschillende injectieplaatsen.

3. Hoe wordt geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin toegediend

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin kan zowel voor kinderen als voor volwassenen gebruikt worden. In Nederland worden kinderen bij voorkeur met een combinatievaccin uit het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen de ziekte polio.
Het vaccin wordt onder de huid (subcutaan) gespoten..
Om langdurige bescherming te krijgen, worden zowel bij volwassenen als kinderen drie vaccinaties gegeven met elk 0,5 ml vaccin. De eerste twee vaccinaties worden gegeven met een interval van minimaal 1 maand. De derde vaccinatie wordt 6 tot 12 maanden na de tweede vaccinatie gegeven.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin bijwerkingen veroorzaken.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Na inenting treden zelden reacties op de plaats van de injectie op zoals zwelling en pijn. Zelden treden koorts of een algemeen ziekte-gevoel op.
In geval er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2 °C -8 °C). Vermijd bevriezing van het product.
Houdbaarheid.
o Gebruik geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin niet meer na de datum op de verpakking achter "exp."
Vaccin met een duidelijke gele of violette kleur mag niet gebruikt worden.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin
De werkzame bestanddelen zijn: (per dosis van 0,5 ml) 40, 8 en 32 D-Ag eenheden geïnactiveerd poliovirus van respectievelijk type 1, 2 en 3.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: formaldehyde, 2-fenoxyethanol, Medium 199 en verdunningsvloeistof fosfaatbuffer (met de volgende samenstelling: natriumfosfaat, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumsulfaat, fenolrood en calciumchloride)

Hoe ziet geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin er uit en de inhoud van de verpakking

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin is een oranje-gele tot oranje-rode niet-heldere oplossing (suspensie).

Geïnactiveerd trivalent poliomyelitisvaccin is verkrijgbaar in ampullen en flesjes (vials) met 0,7 ml vaccin, bedoeld voor 1 dosis van 0,5 ml.

Registratiehouder en fabrikant
Nederlands Vaccin Instituut (NV1)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 11
postbus 457
3720 AL Bilthoven
tel.: 030 2748010

In het register ingeschreven onder RVG 17642.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op