Patiënteninformatie
Polytrim oogdruppels
GlaxoSmithKline
POLYTRIM
oogdruppels

PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan eerst deze patiënteninformatie te lezen voordat u Polytrim gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts of apotheker of GlaxoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het produkt kan herkemen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT ZIJN POLYTRIM OOGDRUPPELS?
Polytrim is een geneesmiddel in de vorm van oogdruppels met een heldere kleurloze kleur. Polytrim oogdruppels is een geneesmiddel uit de groep van de antibiotica. Antibiotica zorgen er voor dat de groei van bacteriën wordt geremd. De werkzame stof in Polytrim oogdruppels is polymyxine B sulfaat en trimethoprim. Polytrim oogdruppels bevat per milliliter vloeistof als werkzame bestanddelen 10.000 I.E. (internationale eenheden) polymyxine B-sulfaat en 1 mg (milligram) trimethoprim. Als conserveringsmiddel is benzalkoniumchloride toegevoegd. Polytrim oogdruppels bevat de volgende hulpstoffen: verdunde zwavelzuuroplossing (E513), natriumhydroxide (E524) , propyleenglycol (E1520), water voor injectie. Polytrim oogdruppels zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Eén verpakking Polytrim oogdruppels bevat 1 plastic druppelflacon van 5 ml.

Polytrim oogdruppels is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 09044.

In Nederland wordt Polytrim oogdruppels op de markt gebracht door: GlaxoSmithKline BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U POLYTRIM OOGDRUPPELS VOOR?
Polytrim wordt voorgeschreven ter behandeling van ontstekingen van de ogen door bacteriën, bijv. bindvliesontsteking (conjunctivitis), hoornvliesontsteking (keratitis), bij ontsteking van de ooglidranden (blefaritis) en bij traanzakontsteking (dacryocystitis). Bij wijze van voorzorgsmaatregel wordt Polytrim gegeven na verwijdering van deeltjes uit het oog door de arts en voor en na oogoperaties waarbij infectiegevaar bestaat. Polytrim is geschikt voor toepassing bij kinderen en zuigelingen. Bij succesvolle behandeling wordt verdere beschadiging van het oog door de ontsteking voorkomen en zullen eventuele pijn en roodheid verdwijnen. Het oog krijgt gelegenheid zich te herstellen.

WANNEER MAG U POLYTRIM OOGDRUPPELS MET GEBRUIKEN?
Patiënten, die overgevoelig zijn gebleken voor een van de bestanddelen van Polytrim oogdruppels, mogen Polytrim oogdruppels niet gebruiken.
Door het risico van adsorptie van het conserveermiddel (benzalkoniumchloride), moeten contactlenzen niet gedragen worden bij gebruik van Polytrim oogdruppels.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?
Polytrim oogdruppels is uitsluitend bestemd voor plaatselijke (lokale) toediening in het oog. Met een oogaandoening is het sterk af te raden te gaan zwemmen. Bij het wassen ervoor zorgdragen dat er geen zeep of shampoo in de buurt van de ogen komt. Gedurende de periode dat het oog ontstoken is en daarvoor wordt behandeld, wordt het in het algemeen
afgeraden contactlenzen te dragen. De arts zal adviseren de behandeling te staken als hij een overgevoeligheidsreactie vermoedt. Dergelijke reacties zullen echter zelden voorkomen maar kunnen als gevolg van het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride wel voorkomen.
Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen ontkleuren.

POLYTRIM OOGDRUPPELS EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Polytrim oogdruppels kan, voor zover bekend zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.

POLYTRIM OOGDRUPPELS EN AUTO RIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN
Voor zover bekend heeft polytrim oogdruppels geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.


KUNT U POLYTRIM OOGDRUPPELS SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als u arts precies weet welke andere medicijn en u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden.


HOEVEEL POLYTRIM OOGDRUPPELS MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
De normale dosering is 1 druppel 4 maal per dag. Bij zeer ernstige infecties kan de arts voorschrijven niet méér, maar vaker te
druppelen. Zie de op de verpakking (het etiket) vermelde, voor u bestemde, aanwijzingen.
Het verdient aanbeveling de toedieningen zoveel mogelijk gelijk over de dag te verdelen. Zorg voor het indruppelen voor schone handen. Het indruppelen van het oog gaat het gemakkelijkst door een helper. De patiënt ligt op de rug. De helper houdt met duim en wijsvinger van één hand de oogleden van elkaar en laat met de andere hand een druppel uit de druppelaar in de binnenste ooghoek vallen.
De patiënt kijkt tijdens het druppelen opzij en na het indruppelen verdeelt hij zelf de vloeistof over de oogbol door even met de oogleden te knipperen.
Heeft de helper geen vaste hand, dan kan hij (of zij) de hand met de druppelaar met de pinkzijde van de handpalm laten rusten op het voorhoofd van de patiënt. De arts kan in bepaalde gevallen aanraden een van beide oogleden op te tillen en in de bindweefselzak, die door het ooglid wordt gevormd, te druppelen.
Ook bij een ontsteking van de ooglidrand wordt het oog normaal ingedruppeld. De vloeistof verspreidt zich over de gehele oogbol en zo komt ook de ooglidrand er voldoende mee in aanraking. Let erop dat bij het indruppelen het oog niet wordt aangeraakt.
In sommige gevallen kan Polytrim onwerkzaam blijken, M. als dezelfde aandoening eerder onvoldoende is behandeld en de ziektverwekker weerstand heeft verkregen (resistent is geworden) tegen bepaalde stoffen. Bij het gebruik van antibiotica (zoals Polytrim) is het van groot belang de behandeling ononderbroken voort te zetten tot 2 dagen nadat volledige genezing heeft plaatsgevonden (liefst bij een controlebezoek door de arts vast te stellen). Indien binnen enige dagen na het begin van de behandeling geen verbetering van uw klachten is opgetreden, dient u de arts weer te raadplegen.


WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?
Polytrim oogdruppels irriteren de ogen niet, tenzij een overgevoeligheid bestaat voor bepaalde bestanddelen. Zulke overgevoeligheidsreacties komen slechts zelden voor maar kunnen als gevolg van het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride wel voorkomen. Er kunnen zich dan algemene overgevoeligheidsreacties voordoen, zoals huiduitslag en zwelling rond de ogen Een branderig en stekend gevoel tijdens het
aanbrengen, jeukende of rode ogen, een zwelling rond de ogen en lichte ontsteking van de huid kunnen voorkomen op de plaats van toediening. Dit is van voorbijgaande aard.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als lastig ervaart, informeer dan uw arts of
apotheker.

HOE KUNT U POLYTRIM OOGDRUPPELS HET BESTE BEWAREN?
Polytrim oogdruppels dienen bij een temperatuur lager dan 25°C in het donker bewaard te worden. De flacon hoeft niet in de koelkast bewaard te worden. Een eenmaal geopende flacon Polytrim oogdruppels mag niet langer dan één maand gebruikt worden.
Op de verpakking is de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) van de ongeopende flacon vermeld na de woorden: "Niet te gebruiken na" of na "E". Gebruik Polytrim oogdruppels na deze datum niet meer, maar breng eventuele restanten terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er zelf niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2003.


HOE WERKT POLYTRIM?
Polytrim oogdruppels bevat twee antibacteriële bestanddelen, die tezamen vele verwekkers van ooginfecties (oogontstekingen) kunnen
bestrijden. Het geneesmiddel grijpt in de stofwisseling van de bacterie in, waardoor deze in zijn groei en verdere vermenigvuldiging wordt geremd.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2003.