Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Pred Forte® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Pred Forte® gebruikt
3. Hoe wordt Pred Forte® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pred Forte®

Pred Forte®, oogdruppels

Het werkzame bestanddeel in Pred Forte®is prednisolonacetaat. De oogdruppels bevatten 10,0 mg prednisolonacetaat per ml. Verder bevat Pred Forte® hydroxypropylmethylcellulose, natriumcitraat, boorzuur, natriumchloride, polysorbaat 80, gezuiverd water en voor conservering zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd.

Registratiehouder
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Ierland

Voor inlichtingen en correspondentie:
Allergan n.v., Terhulpsesteenweg 6D, B-1560 Hoeilaart, België

In het register ingeschreven onder RVG 11271

1.Wat is Pred Forte® en waarvoor wordt het gebruikt
Farmaceutische vorm en inhoud
Pred Forte®, oogdruppels is een witte steriele suspensie verpakt in oogdruppelsflacons; inhoud van 5 ml.

Geneesmiddelengroep

Prednisolonacetaat het werkzaam bestanddeel van Pred Forte®, behoort tot de groep van geneesmiddelen die aangeduid worden als corticosteroïden. Corticosteroïden worden gebruikt om ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties tegen te gaan.

Toepassing van het geneesmiddel
Pred Forte oogdruppels worden gebruikt bij overgevoeligheidsreacties van de oogleden alsmede ontstekingsreacties aan de buitenste delen van het oog, zoals de iris, het straallichaam of het hoornvlies en de tussen het netvlies en de harde oogrok gelegen vaatvlies van het oog. De ontstekingsreacties mogen niet veroorzaakt worden door micro organismen (bacteriën, schimmels, gisten).

Ook wordt Pred Forte® gebruikt na operaties ter behandeling van prikkeling van het voorste deel van het oog.

2. Wat u moet weten voordat u Pred Forte® gebruikt
Gebruik Pred Forte® niet:

• wanneer u lijdt aan een ooginfectie veroorzaakt door een bacterie, schimmel, gist, virus of andere parasiet of wanneer u lijdt aan oogtuberculose
• wanneer u lijdt aan verhoogde oogboldruk (glaucoom), een oogzweer of verwondingen van het oog
• wanneer u overgevoelig bent voor de bestanddelen van Pred Forte® (zie boven)
• zachte contactlenzen moeten tijdens en kort na de toediening van Pred Forte® niet worden gedragen

Wees extra voorzichtig met Pred Forte®:
• Corticosteroïden bevattende oogdruppels, zoals Pred Forte® moeten niet langer dan één week worden gebruikt. Indien langduriger gebruik noodzakelijk is moet de oogarts de oogdruk vaak controleren.

• Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oog kan leiden tot glaucoom (verhoogde oogdruk), verdunning van het hoornvlies, staar en ontstekingen veroorzaakt door micro organismen.

• Plotseling optredende ontstekingen veroorzaakt door micro-organismen kunnen zowel verborgen blijven als versterkt worden. De ontstekingen veroorzaakt door micro organismen worden gekenmerkt door pusvorming.

• Door het dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten na het toedienen, kan de afvoer van de oogdruppels naar de bloedbaan worden verminderd. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen verminderd.

• Pred Forte® bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride dat door zachte contactlenzen kan worden geabsorbeerd. Patiënten die zachte (hydrofiele) contactlenzen dragen, moeten na het indruppelen van Pred Forte® tenminste 15 minuten wachten met het inbrengen van de zachte contactlenzen.

• Oogdruppels die een corticosteroid bevatten moeten in verband met de onderdrukking van de bijnierschors niet langdurig bij kinderen worden toegepast.

• Toepassing van corticosteroiden bij patiënten die vroeger een Herpes Simplex infectie hebben gehad, dient met terughoudendheid te geschieden.

Gebruik van Pred Forte® in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen moeten oppassen met het gebruik van Pred Forte®. Over het gebruik van prednisolonacetaat tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding
Moeders die borstvoeding geven moeten oppassen met het gebruik van Pred Forte®. Over het gebruik van prednisolonacetaat tijdens de borstvoedingsperiode bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten te verwachten van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen. Echter bij patiënten met een wazig gezichtsvermogen wordt het besturen van een voertuig of het bedienen van machines afgeraden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Pred Forte®

Pred Forte® bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride dat door zachte contactlenzen kan worden geabsorbeerd. Patiënten die zachte (hydrofiele) contactlenzen dragen, moeten na het indruppelen van Pred Forte® tenminste 15 minuten wachten met het inbrengen van de zachte contactlenzen

Gebruik van Pred Forte® in combinatie met andere geneesmiddelen
Pred Forte® kan voor zover bekend gelijktijdig gebruikt worden met andere geneesmiddelen. Indien meerdere geneesmiddelen in het oog moeten worden gebruikt is het raadzaam om tenminste 5 minuten te wachten tussen het toedienen van de verschillende geneesmiddelen in het oog.

3. Hoe wordt Pred Forte® gebruikt?

Dosering

Twee tot vier maal per dag 1 druppel in het te behandelen oog toedienen.

Wijze van gebruik
Was uw handen
Schud voor het gebruik de flacon goed.
Kijk in de spiegel en trek zachtjes het onderste ooglid naar beneden totdat er een klein zakje ontstaat.
Buig uw hoofd naar achteren.
Druppel voorzichtig 1 druppel in het zakje zonder met het flesje de oogleden of oogharen aan te raken.
Sluit gedurende het druppelen een korte tijd daarna de traanbuis door met uw wijsvinger op het binnenste ooghoekje te duwen.
Hiermee voorkomt u een snelle afvoer van de oogdruppels naar de bloedbaan en wordt de kans op bijwerkingen verminderd. U kunt eventueel ook in plaats van met uw wijsvinger te drukken ook gedurende 3 minuten uw ogen sluiten.
Veeg de vloeistof die op uw ooglid of wang terecht is gekomen (zak)doekje of iets dergelijks voorzichtig weg.
Sluit de flacon na het gebruik goed af.


Duur van de behandeling
Pred Forte® oogdruppels moeten niet langer dan één week worden gebruikt. Indien de arts langer gebruik noodzakelijk vindt moet het oog regelmatig worden gecontroleerd.

Wat u moet doen wanneer u teveel Pred Forte® hebt gebruikt:

Indien de oogdruppels per ongeluk via de mond zijn ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Indien er per ongeluk veel te veel druppels in het oog terecht zijn gekomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Pred Forte ®te gebruiken:
Afhankelijk van het moment waarop u ontdekt dat u de dosis vergeten bent kunt u alsnog de dosis indruppelen of u kunt de volgende dosis vervroegen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Pred Forte® wordt gestopt

Als te vroeg gestopt wordt met het gebruik van Pred Forte® kunnen de ontstekingsverschijnselen weer verergeren.

4. Mogelijke Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Pred Forte® bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
• glaucoom (verhoging van de oogboldruk);
• de huid rond de ogen kan schrompelen, strepen of rode adertjes vertonen
• na langdurig gebruik kan optreden staar (ooglenstroebeling), een verdunning van sommige oogvliezen met gevaar van perforatie, een verhoogde kans op ooginfecties alsmede onderdrukking van de werking van de bijnierschors.
• Bestaande ooginfecties kunnen verergeren.
• Lokale overgevoeligheidsreacties komen voor, maar kunnen worden gemaskeerd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Pred Forte®

Pred Forte® buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Pred Forte® bewaren beneden 30°C. Niet invriezen!
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Pred Forte® niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:”. Aangebroken flacons zijn ten hoogste 4 weken te gebruiken.

Deze bijsluiter is voor het laatst is herzien in april 2003.