bijsluiter Pregnyl, poeder voor injectievloeistof

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze biisluiter:
1. Wat is Pregnyl en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Pregnyl gebruikt of krijgt toegediend
3. Hoe wordt Pregnyl gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pregnyl?

Pregnyl 500 I.E., poeder voor injectievloeistof Pregnyl 1500 I.E., poeder voor injectievloeistof Pregnyl 5000 I.E., poeder voor injectievloeistof
* Het werkzame bestanddeel is humaan choriongonadotrofine (hCG) respectievelijk
500 Internationale Eenheden (I.E.), 1500 I.E. of 5000 I.E.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn mannitol, dinatrium waterstoffosfaat, natrium diwaterstoffosfaat en natrium carboxymethylcellulose. Het oplosmiddel bevat natriumchloride (9 mg) en water voor injecties (1,0 ml).

Registratiehouder: N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH, Oss In het register ingeschreven onder
RVG 00102 (Pregnyl 500 I.E.)
RVG 00103 (Pregnyl 1500 I.E.)
RVG 00104 (Pregnyl 5000 I.E.)

1. Wat is Pregnyl en waarvoor wordt het gebruikt?
Geneesmiddelengroep
Pregnyl bevat het hormoon humaan choriongonadotrofine (afgekort hCG) en behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam gonadotrofinen.
Pregnyl wordt verkregen uit de urine van zwangere vrouwen. hCG heeft hetzelfde effect op het lichaam als het luteïniserend hormoon (LH), dat wordt geproduceerd in de hypofyse van mannen en vrouwen. LH regelt samen met een ander hormoon afkomstig uit de hypofyse, het follikel-stimulerend hormoon (FSH), de werking van noodzakelijk voor de normale groei en de vrouw en testikels bij de man). Deze hormonen zijn noodzakelijk voor de normale groei en rijping van eicellen en zaadcellen.

Presentatie en verpakking
Pregnyl bevat het hormoon humaan choriongonadotrofine (afgekort hCG) in doseringen van 500, 1500 of 5000 I.E. per ampul.

Waarvoor wordt Pregnyl gebruikt?

Bij vrouwen
Bij vrouwen zorgen FSH en LH voor de maandelijkse rijping van een eicel in een van de eierstokken. LH is ook nodig voor de eisprong: het vrijkomen van de eicel. Wanneer het lichaam zelf niet voldoende FSH en LH produceert, kan dit leiden tot onvruchtbaarheid.
Het dagelijks toedienen van FSH injecties kan leiden tot eicel rijping De daaropvolgende eisprong kan door het geven van Pregnyl worden bewerkstelligd.
Pregnyl kan ook worden toegediend bij medisch geassisteerde bevruchtingsmethoden, zowel voor als na de eisprong.

Bij de man
Bij de man kan Pregnyl, alleen of tezamen met een product dat FSH bevat, worden gebruikt bij onvoldoende ontwikkeling van de geslachtsklieren, bij vertraagde puberteit of wanneer er problemen zijn met de vorming van sperma.
In enkele gevallen kan Pregnyl ook worden gegeven aan jongens bij wie een of beide testikel(s) niet is (zijn) ingedaald.

2. Wat u moet weten voordat u Pregnyl gebruikt of krijgt toegediend
Gebruik Pregnyl niet
* wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor gonadotrofinen of voor één van de andere bestanddelen van Pregnyl.
* Wanneer u een bekende of verdenking van een tumor heeft, die androgeen (mannelijk hormoon) afhankelijk is, zoals een prostaat- of borsttumor

Wees extra voorzichtig met Pregnyl
In de volgende situaties bij de vrouw:
Bij de vrouw is intensieve controle door de arts uiterst belangrijk.
De aanwezigheid van onbehandelde niet-gonadale en docrinologische afwijkingen (bijvoorbeeld ziekten van de schildklier, bijnier of hypofyse) dient te worden uitgesloten. In het algemeen wordt regelmatig een echo van de eierstokken gemaakt en bloed geprikt.
Aan de hand van de uitslagen stelt de arts de dagelijkse dosering van FHS vast. Dit is van groot belang, omdat een te hoge dosering een zeldzame maar ernstige ongewenste overstimulatie van de eierstokken kan leiden. Dit kan zich uiten in de vorm van buikklachten, gepaard met misselijkheid of diarree. In zeldzame gevallen treedt een ernstige vorm van het ovariële hyperstimulatiesyndroom op, hetgeen levensbedreigend kan zijn. Deze waarschuwing is met name van belang voor controle kan de arts deze met het Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Door regelmatige kan de arts deze ongewenste overstimulatie van de eierstokken voorkomen. Mocht u last krijgen van buikklachten, dan moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen.

Als een behandeling met gonadotrofinen tot een zwangerschap leidt, dan is er een verhoogde kans op een tweeling of meerling. In vrouwen met beschadigde eileiders is het risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap iets verhoogd. Vrouwen die worden behandeld voor onvruchtbaarheid lopen een iets groter risico op het krijgen van een miskraam.
Bij behandeling met gonadotrofinen kan (net als bij zwangerschap) de kans op trombose (de vorming van een bloedstolsel in een bloedvat, meestal in de aderen van de benen of longen) iets hoger zijn. Bespreek dit met uw arts vóór het starten van de behandeling, vooral als:
* u al weet dat u een verhoogde kans op trombose heeft
* u zelf of iemand in uw directe familie, ooit trombose heeft gehad
* u veel te zwaar bent.

Pregnyl dient niet te worden gebruikt voor verlaging van het lichaamsgewicht. HCG heeft geen effect op het metabolisme of de verdeling van vet en op de eetlust.

In de volgende situaties bij de man:
Bij de man kan behandeling met hCG leiden tot een verhoogde productie van androgenen (mannelijke hormonen). Daarom is extra controle door de arts noodzakelijk
• bij de behandeling van jongens die de puberteit nog niet hebben bereikt. Dit is nodig omdat Pregnyl voortijdige geslachtelijke ontwikkeling kan veroorzaken en de groei kan vertragen.
indien u het volgende heeft of ooit heeft gehad:
- een aandoening van hart of bloedvaten
- nieraandoening
- epilepsie
- migraine,
omdat de verhoogde productie van androgenen (mannelijke hormonen) soms kan leiden tot een verergering of herhaling van deze aandoeningen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Pregnyl kan worden gebruikt ter ondersteuning in de periode vlak na de eisprong, maar mag niet later tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Pregnyl mag niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzover bekend heeft Pregnyl geen invloed op het reactievermogen. Gebruik van Pregnyl in combinatie met andere geneesmiddelen Er zijn geen wederzijdse invloeden bekend die van belang zijn.

3. Hoe wordt Pregnyl gebruikt?
Hoeveel en wanneer gebruiken
De dosering wordt vastgesteld door de arts.
Bij vrouwelijke patiënten wordt gewoonlijk eenmalig een injectie gegeven voor het stimuleren van de eisprong en maximaal 3 voor ondersteuning van de daarop volgende fase.
Bij mannelijke patiënten worden, afhankelijk van het probleem, gedurende een aantal weken of maanden injecties gegeven. Omdat de ontwikkeling van spermacellen ongeveer 74 dagen duurt, moet de behandeling van problemen bij de vorming van sperma gedurende minstens drie maanden plaatsvinden, voordat enige verbetering kan worden verwacht.

In geval u bemerkt dat Pregnyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe toedienen
Vlak voor gebruik moet het poeder in de ene ampul worden opgelost met de vloeistof uit de andere ampul.

Wat u moet doen wanneer u teveel Pregnyl heeft gebruikt
Wanneer u teveel Pregnyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
De toxiciteit van Pregnyl is zeer laag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pregnyl te gebruiken
Neem nooit een dubbele dosis Pregnyl om zo de vergeten dosis in te halen. Vertel uw arts dat u een dosering heeft gemist.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Pregnyl bijwerkingen veroorzaken.
Op de plaats van injectie kunnen kneuzing, pijn, roodheid, zwelling of jeuk voorkomen. Soms komen allergische reacties op Pregnyl voor, die zich meestal uiten als pijn of uitslag op de plaats van injectie. In zeldzame gevallen kan een algemene huiduitslag of koorts optreden.

Bij de vrouw
Wanneer uw eierstokken door een FSH-bevattend preparaat zijn gestimuleerd en Pregnyl wordt gegeven, kan dit leiden tot ongewenste overstimulatie van de eierstokken. Dit kan zich uiten als pijn in de onderbuik, gepaard met misselijkheid of diarree. Dit komt af en toe voor. Het risico kan worden verminderd door zorgvuldige controle van de follikelontwikkeling tijdens de behandeling. Mocht u last krijgen van buikklachten dan moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen, ook wanneer deze klachten zich enkele dagen na de laatste injectie voordoen.
Sporadisch kunnen bloedstolsels ontstaan zonder dat ongewenste overstimulatie van de eierstokken optreedt (zie ook onder 'Wees extra voorzichtig met Pregnyl").

Bij de man
Bij mannen kan vocht worden vastgehouden in de weefsels, dat zich gewoonlijk uit in het zwellen van de enkels of voeten en soms kan vergroting van de borsten voorkomen. Dit kan het gevolg zijn van een verhoogde androgeenproductie door behandeling met hCG. Wanneer een van deze verschijnselen zich voordoet moet u dat onmiddellijk aan uw arts vertellen.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of die u als ernstig ervaart, licht dan uw arts of apotheker in.

5. Hoe bewaart u Pregnyl?
Pregnyl buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar Pregnyl in de originele verpakking.
Bewaren bij 2-15 °C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Pregnyl niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

Gebruik Pregnyl niet, als u constateert dat de oplossing deeltjes bevat of niet helder is.

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer herzien/goedgekeurd in augustus 2001