BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Premarin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Premarin gebruikt
3. Hoe wordt Premarin gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Premarin?

Naam van het geneesmiddel
Premarin® 0,625, omhulde tabletten
Premarin® 1,25, omhulde tabletten
Geconjugeerde oestrogenen.

Samenstelling
- De werkzame bestanddelen zijn respectievelijk 0,625 mg en 1,25 mg geconjugeerde oestrogenen per tablet. (natriumzouten van de wateroplosbare sulfaatesters van estron, equiline en 17alfa-dihydroequiline, tezamen met kleinere hoeveelheden 17alfa-estradiol, equilenine, 17alfa-dihydroequilenine, 17ß-dihydroequiline, 17ß-dihydroequilenine, 17ß-estradiol en delta-8,9-dehydroestron).
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, methylcellulose, magnesiumstearaat, schellak, polyethyleenglycol 20.000, glycerylmono-oleaat, watervrij calciumsulfaat, sucrose, microkristallijne cellulose, titaniumdioxide (E171), carnaubawas, stearinezuur, zwarte opdrukinkt (Opacode S-8-27741).

Registratiehouder:
Wyeth Pharmaceuticals B.V.
Postbus 255
2130 AG Hoofddorp
Tel. : 023 - 567 2 567
Fax : 023 - 567 2 599

Premarin 0,625 is in het register ingeschreven onder RVG 06268.
Premarin 1,25 is in het register ingeschreven onder RVG 05294

1. WAT IS PREMARIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Premarin tabletten zijn wit, aan weerszijden afgerond, en voorzien van een suikerlaagje. Op de tablet staat aan één kant in zwarte inkt de sterkte (0.625 of 1.25) van de tablet vermeld.
Premarin 0,625 en Premarin 1,25 zijn verpakt in doordrukstrips met 28 omhulde tabletten.

Verpakkingsgrootte
Premarin is verkrijgbaar in kalenderverpakkingen van 1 x 28 omhulde tabletten.
Geneesmiddelengroep
Premarin behoort tot de geneesmiddelen die oestrogen bevatten.
Als de menopauze intreedt maakt het lichaam geen oestrogenen meer aan. Bij een aantal vrouwen kan dit leiden tot klachten (zoals opvliegers). Premarin vult het verlies van oestrogenen aan waardoor de klachten afnemen.

Na de menopauze kan vanwege het verlies aan oestrogeen ook botontkalking optreden. Premarin vult het verlies van oestrogenen aan waardoor de botontkalking wordt verminderd.

Toepassing van het geneesmiddel
Premarin wordt gebruikt voor de behandeling van klachten (zoals opvliegers) veroorzaakt door oestrogeentekort bij vrouwen in de postmenopauze. Dit geneesmiddel is bedoeld voor vrouwen bij wie de menstruaties al minstens een half jaar zijn gestopt.
Premarin wordt ook gebruikt ter voorkoming van botontkalking (osteoporose) in de postmenopauze bij vrouwen die een verhoogd risico hebben op osteoporotische botbreuken en waarbij andere producten hiervoor niet gebruikt kunnen worden.
Er is slechts weinig ervaring bij vrouwen ouder dan 65 jaar.
Als uw baarmoeder niet is verwijderd dan moet u naast Premarin gedurende een aantal dagen per maand ook een progestageen gebruiken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PREMARIN GEBRUIKT

Gebruik Premarin niet:
• als u borstkanker heeft of heeft gehad, of indien borstkanker bij u vermoed wordt ;
• als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogene hormonen of als er een vermoeden is dat u dit heeft (bv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies);
• als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
• als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft en u hiervoor nog niet bent behandeld;
• als u in het verleden een bloedstolsel in een ader heeft gehad (diepe veneuze trombose of longembolie) waarvan de oorzaak niet bekend is, of als u dit nu heeft;
• als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, bv angina pectoris (hartkramp als gevolg van zuurstof tekort) of een hartaanval;
• als u in het verleden of op dit moment een leverziekte heeft. U mag Premarin niet gebruiken zolang de leverfunctie nog niet hersteld is;
• als u een stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed heeft (porfyrie);
• als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Premarin;

Wees extra voorzichtig met Premarin
Voordat u begint met hormoonsuppletietherapie (HST), moet u uw arts volledig op de hoogte stellen van uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw directe familie. U krijgt een algemeen medisch en een gynaecologisch onderzoek. Tijdens de behandeling zullen regelmatig controles, inclusief een borstonderzoek, bij u plaatsvinden. Periodiek, op zijn minst jaarlijks, dient een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van HST gemaakt te worden om te bepalen of de behandeling moet worden voortgezet.
In sommige situaties mag u Premarin wel gebruiken, maar kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik regelmatig door uw arts gecontroleerd moet worden. Dit is in het bijzonder het geval als één van de hieronder genoemde situatie op u van toepassing is, is geweest, of als een van deze aandoeningen is verergerd tijdens een zwangerschap of bij eerder hormoongebruik. Vertel daarom uw arts vòòr u Premarin gaat gebruiken dat u één van de aandoeningen heeft gehad. Als u Premarin al gebruikt en de betreffende aandoening verergert, moet u uw arts hierover inlichten. Het gaat om de volgende aandoeningen:
• u heeft een goedaardig gezwel in de baarmoeder (uterusmyoom, ook wel 'vleesboom' genoemd);
• u heeft een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt, bv in de bekkenholte (endometriose);
• als u in het verleden een aandoening heeft gehad die te maken heeft met uw bloedstolling (trombose, veneuze trombose, longembolie) of als u een verhoogde kans heeft om dit te krijgen (zie HST en trombose);
• u heeft een verhoogde kans om een oestrogeen-gevoelig gezwel te krijgen, bv als een van uw directe familieleden (moeder, zus, of dochter) borstkanker heeft;
• uw bloeddruk is verhoogd;
• u heeft een leverziekte, bv een goedaardig gezwel van de lever (leveradenoom)
• u heeft suikerziekte (diabetes) met of zonder stoornissen van de bloedvaten;
• u heeft galstenen;
• u heeft migraine of (ernstige) hoofdpijn
• u heeft systemische lupus erythematosus (bepaalde aandoening van het afweersysteem);
• u heeft ooit een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies gehad (endometriumhyperplasie);
• u heeft epilepsie;
• u heeft astma;
• u heeft otosclerose (erfelijke vorm van doofheid)

Stop direct met het gebruik van Premarin als:
u één van de onder "Gebruik Premarin niet …" genoemde aandoeningen krijgt, of als één van de volgende situaties zich voordoet:
• u krijgt geelzucht of de werking van uw lever verslechtert;
• uw bloeddruk gaat plotseling erg omhoog;
• u krijgt voor de eerste keer migraine-achtige hoofdpijn;
• u raakt zwanger.

Let op: Premarin is geen anticonceptiepil. Als u nog zwanger kunt worden dient u geen hormoonsuppletietherapie te gebruiken.
Wat zijn de risico's bij gebruik van Premarin?

Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)
Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Om deze kans te verminderen is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke maand samen met progestageentabletten worden gebruikt.

Tussentijds bloedverlies
Tijdens de eerste maanden van de behandeling kunnen onregelmatige vaginale bloedingen optreden (doorbraakbloedingen). Als deze doorbraakbloedingen na enkele maanden nog steeds optreden of pas na enkele maanden beginnen, moet uw arts onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

HST en borstkanker
Uit onderzoek is gebleken dat bij vrouwen die gedurende enkele jaren oestrogenen of oestrogeen-progestageen combinaties hebben gebruikt, de kans op borstkanker is toegenomen. Het risico neemt toe met de duur van de HST behandeling en lijkt weer af te nemen tot het beginniveau in de loop van vijf jaar nadat de vrouw is gestopt met HST behandeling. Vrouwen die een gecombineerd HST-middel gebruiken hebben een iets grotere kans op borstkanker dan vrouwen die alleen oestrogenen gebruiken.
Uw dokter zal u vertellen bij welke veranderingen aan uw borsten u uw arts moet raadplegen.

HST en Trombose
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die HST gebruiken een twee- tot driemaal grotere kans hebben om veneuze trombose (vorming van een bloedstolsel in een ader van de benen, longen of elders in het lichaam) te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken. Geschat wordt dat over een periode van 5 jaar per 1000 vrouwen die geen HST gebruiken ongeveer 3 gevallen van veneuze trombose optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en 8 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Geschat wordt dat per 1000 gezonde vrouwen die HST gebruiken er ongeveer 4 extra gevallen van veneuze trombose optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en ongeveer 9 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Dit extra risico is het hoogst gedurende het eerste jaar van HST gebruik.
De kans op veneuze trombose is groter:
- als u al eerder een veneuze trombose heeft gehad of een stoornis van de bloedstolling heeft;
- als u ernstig overgewicht heeft;
- als veneuze trombose voorkomt in uw directe familie;
- als u systemische lupus erythematodes (bepaalde aandoening van het afweersysteem) heeft;
- als u herhaaldelijk een spontane abortus heeft gehad.

Het is onduidelijk of het hebben van spataderen tot een verhoogde kans op veneuze trombose leidt.
Breng uw arts op de hoogte als één van deze situaties op u van toepassing is. Als u al een antistollingsmiddel gebruikt, moeten de voor- en nadelen van HST zorgvuldig worden afgewogen.
Er zijn ook situaties waarin de kans op veneuze trombose tijdelijk is verhoogd:
- na een ongeluk
- bij grote operatieve ingrepen
- als u zich langdurig weinig kunt bewegen (bijvoorbeeld als u bedrust moet houden)

Het kan in deze situaties nodig zijn dat u tijdelijk – eventueel al 4-6 weken vòòr een geplande operatie- met het gebruik van Premarin stopt. Breng daarom uw behandelend arts op de hoogte dat u HST gebruikt als één van bovengenoemde situaties zich voordoet.
Als u tijdens gebruik van Premarin een veneuze trombose of longembolie krijgt, dient u direct te stoppen met het innemen van Premarin.

Meldt uw arts direct elke klacht die op veneuze trombose of longembolie kan wijzen, zoals pijnlijke zwelling van een van uw benen, plotselinge pijn op de borst, of kortademigheid.

HST en aandoeningen van de kransslagaders van het hart
Uit twee grote onderzoeken met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op hart- en vaatziekten tijdens het eerste jaar van gebruik van HST mogelijk was verhoogd. Bij langer gebruik van dit HST werd geen verhoogde kans op hart- en vaatziekten meer waargenomen. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor andere soorten HST middelen.

HST en beroerte
Uit een onderzoek met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op een beroerte tijdens gebruik van dit HST licht was verhoogd. Geschat wordt dat over een periode van 5 jaar per 1000 vrouwen die geen HST gebruiken ongeveer 3 gevallen van beroerte optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en 11 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Geschat wordt dat per 1000 gezonde vrouwen die HST gebruiken er ongeveer 1 extra geval van beroerte zal optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en ongeveer 4 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor andere soorten HST middelen.

HST en eierstokkanker
In sommige onderzoeken wordt een verhoogde kans op eierstokkanker gemeld bij vrouwen zonder baarmoeder die meer dan 5 tot 10 jaar oestrogenen gebruikten. Het risico op eierstokkanker bij langdurig gebruik van oestrogenen gecombineerd met progestagenen is niet bekend.

HST en andere aandoeningen
• Het gebruik van Premarin kan er toe leiden dat het lichaam vocht vasthoudt. Als de werking van uw hart of nier gestoord is, moet u daarom tijdens het gebruik van Premarin extra worden gecontroleerd.
• In sommige gevallen kan tijdens gebruik van oestrogenen het vetgehalte van het bloed sterk stijgen en in zeldzame gevallen leiden tot een ontsteking van de alvleesklier. Als u een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft (Hypertriglyceridemie) moet u daarom tijdens gebruik van Premarin extra worden gecontroleerd.

Zwangerschap
Als u zwanger bent mag u Premarin niet gebruiken. Als u zwanger wordt tijdens gebruik van Premarin moet u direct stoppen met de behandeling.

Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, mag u Premarin niet gebruiken.

Rijvaardigheid en bediening van machines:
Premarin heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Gebruik van Premarin samen met andere geneesmiddelen:
Sommige geneesmiddelen verminderen de werking van Premarin. Dit kan ook leiden tot onregelmatig bloedverlies. Het gaat om de volgende middelen:
- middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoine en carbamazepine)
- middelen tegen tuberculose (rifampicine, rifabutine)
- infectieremmende middelen (nevirapine, efavirenz, ritonavir, nelfinavir, rifampicine)
- kruidenmiddelen die sint-janskruid (hypericum perforatum) bevatten, kunnen de werking van Premarin verminderen

Tevens kunnen de laboratoriumresultaten van de glucosetolerantietest en de metyrapontest (voor het meten van de functie van de hypofyse (hersenaanhangsel)) worden beïnvloed.

3. HOE WORDT PREMARIN GEBRUIKT?
• Vrouwen met een baarmoeder:
Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Om dit tegen te gaan is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke maand samen met progestageentabletten te gebruiken.
Twee behandelingschema's kunnen worden toegepast:
Cyclisch:
U neemt 21 dagen (3 weken) een oestrogeentablet, gevolgd door een periode van 7 dagen zonder behandeling.
Uw arts geeft u waarschijnlijk ook een behandeling met een ander hormoon, een progestageen. De progestageentabletten dient u in te nemen gedurende de laatste 12-14 dagen van de 21 dagen dat u oestrogenen gebruikt. Gedurende de 4e week, de week waarin u geen tabletten gebruikt, gebruikt u ook geen geneesmiddel met progestagenen. Een onttrekkingsbloeding ('menstruatie') kan optreden tijdens deze behandelingsvrije periode.
Continue sequentieel:
U neemt zonder onderbreking elke dag een oestrogeentablet.
Uw arts geeft u waarschijnlijk ook een behandeling met een ander hormoon, een progestageen. De progestageentabletten dient u in te nemen gedurende de laatste 12-14 dagen van de maand. Een onttrekkingsbloeding ('menstruatie') kan optreden tijdens de periode dat het oestrogeen wordt gecombineerd met een progestageen.
• Vrouwen zonder baarmoeder:
Tenzij u een afwijking heeft gehad waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose), hoeft, als u geen baarmoeder meer heeft, de oestrogeenbehandeling niet met progestagenen gecombineerd te worden.

Als u Premarin gebruikt voor de behandeling van overgangsklachten en u bemerkt dat Premarin te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

Duur van de behandeling
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling moet doorgaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.
Samen met uw arts moet u van tijd tot tijd, maar op zijn minst jaarlijks, herevalueren of u nog steeds oestrogeenbehandeling nodig heeft.

Wat u moet doen als u meer van Premarin heeft ingenomen dan u zou mogen:
Een overdosis oestrogenen kan misselijkheid en een vaginale bloeding veroorzaken. Wanneer u per ongeluk een overdosis hebt ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde ongevallenpoli of met uw huisarts.

Wat moet u doen als u een tablet bent vergeten in te nemen:
Als u een tablet bent vergeten, kunt u doorgaan met de volgende tablet zonder de vergeten tablet nog in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van Premarin om zo de vergeten dosis in te halen. Als u meerdere tabletten bent vergeten, kunt u een bloeding krijgen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Premarin bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen die gemeld zijn, zijn hieronder in een tabel weergegeven.
Orgaansysteem
volgens MedDRA SOC level
Vaak voorkomende bijwerkingen
(>1/100, <1/10)
Soms voorkomende bijwerkingen
(>1/1000, <1/100)
Zelden voorkomende bijwerkingen
(>1/10000, < 1/1000)
Infecties en parasitaire aandoeningen
ontsteking van de schede (vaginitis), inclusief vaginale schimmelinfectie (candidiasis)
Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen)
borstkanker (mammacarcinoom) ovarium kanker, fibrocystische veranderingen in de borsten (ziekte van de borstklieren)
Immuunsysteemaandoeningen
afweerreacties (anafylactische/anafy-lactoïde reacties), inclusief galbulten (urticaria) en angiooedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),
Voedings- en stofwisselings-stoornissen
glucose intolerantie

Psychische stoornissen
veranderingen in zin in het vrijen; stemmingswisselin-gen; depressie; dementie
prikkelbaarheid
Zenuwstelselaandoeningen
duizeligheid; hoofdpijn; migraine; nervositeit
aandoeningen van de vaten in de hersenen (cerebrovasculaire aandoeningen)/beroerte; verergering van epilepsie
Oogaandoeningen
intolerantie voor contactlenzen
Hartaandoeningen
hartaanval (myocard infarct)
Bloedvataandoeningen
bloedprop in een ader (veneuze trombose)
oppervlakkige aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid (thromboflebitis); bloedprop in de long (longembolie)
Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinumaandoeningen
verergering van astma
Maagdarmstelselaandoeningen
misselijkheid; buikpijn; opgeblazen gevoel
overgeven; ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
Lever- en gal aandoeningen
aandoening aan de galblaas
Huid- en onderhuidaandoeningen
kaalheid (alopecia)
geelbruine pigment-vlekken, ook wel zwangerschapsvlek-ken genoemd (chloasma/melasma); overmatige beharing (hirsutisme); uitslag; jeuk (pruritus)
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
gewrichtspijn (artralgie); beenkramp
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
doorbraakbloe-dingen/spotting; pijn, gevoeligheid, vergroting en afscheiding van de borsten
verandering in menstrueel bloedverlies; verandering in cervicaal ectropium (omstulping van het slijmvlies van de baarmoederhals) en secretie
pijnlijke, soms on-regelmatige menstrua-tie (dysmenorroe); melkvloed (galactorroe); toegenomen grootte van vleesboom (baarmoeder leiomyoom)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
veranderingen in gewicht (toename of afname); verhoging van bepaalde vetten in het bloed (triglyceriden)
plaatselijke vochtophoping (oedeem);

Van de volgende bijwerkingen is bekend dat ze op kunnen treden bij gebruik van HST:
• Goedaardige en kwaadaardige gezwellen die worden beïnvloed door oestrogene hormonen; bijvoorbeeld kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)
• Hartaanval (hartinfarct) of beroerte;
• Aandoeningen van de galblaas;
• Aandoeningen van de huid, of onderhuidse aandoeningen zoals:
- chloasma (geelbruine pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsvlekken genoemd)
- erythema multiforme (vorm van huiduitslag waarbij ook sprake kan zijn van knobbeltjes, blaasjes of vochtophoping)
- erythema nodosum (vorm van huiduitslag met pijnlijke blauwrode knobbels)
- vasculaire purpura (puntvormige bloedinkjes in de huid)
• Bij vrouwen die een HST-middel gebruiken treedt vaker veneuze trombose en longembolie op dan bij vrouwen die geen HST-middel gebruiken. Voor meer informatie, zie "Gebruik Premarin niet …" en "HST en veneuze trombose" in rubriek 2.
• Bij vrouwen die een HST-middel gebruiken is de kans op borstkanker iets verhoogd en neemt toe met het aantal jaren dat men HST gebruikt. Geschat wordt dat van de 1000 vrouwen die geen HST gebruiken er bij ongeveer 32 vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar borstkanker zal optreden. Geschat wordt dat per 1000 vrouwen die gedurende 5 jaar HST gebruiken of kortgeleden gebruikt hebben, er ongeveer 2 tot 6 extra gevallen van borstkanker zullen optreden. Als 10 jaar HST is gebruikt, kan dit oplopen naar ongeveer 5 tot 19 extra gevallen per 1000 gebruiksters. Het aantal extra gevallen van borstkanker is niet afhankelijk van de leeftijd waarop u HST behandeling bent gestart (mits u bent gestart met HST op een leeftijd tussen de 45 en 65 jaar). Voor meer informatie, zie "Gebruik Premarin niet …" en "HST en borstkanker" in rubriek 2.
• Bij vrouwen met een baarmoeder die een HST-middel met alleen een oestrogeen gebruiken is de kans op kanker van het baarmoederslijmvlies verhoogd en neemt toe met het aantal jaren dat het middel gebruikt wordt. Geschat wordt dat van de 1000 vrouwen die geen HST gebruiken er bij ongeveer 5 vrouwen in de leeftijd van 50-65 jaar baarmoederkanker zal optreden. Afhankelijk van de duur en de hoogte van de dosering wordt geschat dat per 1000 vrouwen die alleen een oestrogeen gebruiken, er ongeveer 10-60 extra gevallen van kanker van het baarmoederslijmvlies zullen optreden. Als echter gelijktijdig een progestageen gebruikt wordt, wordt dit risico grotendeels voorkomen.
• Stolsel in een bloedvat van het netvlies (retinale vasculaire trombose)
• Geelzucht gepaard gaande met galstuwing (cholestatische icterus)
• Een stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed (porfyrie) en een te laag calciumgehalte in het bloed (hypocalciëmie)
• Verergering van chorea (onwillekeurig rukkende bewegingen)
• Bovenmatige vermeerdering van het baarmoederslijmvlies (endometrium hyperplasie)
• Verhoogde bloeddruk

In geval er bij een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts.

5. HOE BEWAART U PREMARIN?
Premarin buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik Premarin niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd op februari 2005

Algemene informatie
Oestrogenen zijn hormonen die door de eierstokken worden aangemaakt. De afname van oestrogeen die bij alle vrouwen optreedt, gewoonlijk in de leeftijd van 45 tot 55 jaar, veroorzaakt de overgang.
Soms zijn de eierstokken operatief verwijderd. Men spreekt dan van "chirurgische menopauze". Wanneer de hoeveelheid oestrogeen begint af te nemen, treden bij een aantal vrouwen zeer hinderlijke verschijnselen op, zoals overmatige zweetaanvallen en heftige blos, de zogenaamde "opvliegers". Premarin vult het oestrogeen aan dat vermindert tijdens de menopauze.
Na de leeftijd van 40 jaar en met name na de menopauze treedt bij sommige vrouwen osteoporose op. Dit is het zodanig bros worden van de botten, dat ze zwakker en breekbaar worden. Dit leidt vaak tot ingezakte wervels, gebroken heup of gebroken pols. Door tijdens de overgang en daarna oestrogenen te slikken, wordt het botverlies tegengegaan en wordt de kans op botbreuken verkleind. Het eten van kalkrijk voedsel, het slikken van kalktabletten en het doen van bepaalde oefeningen kunnen eveneens een rol spelen bij het voorkómen van osteoporose. Wanneer u kalktabletten slikt, moet u uw dokter raadplegen omtrent de juiste dosering.
Stel uw arts op de hoogte van eventuele andere medicijnen die u gebruikt.
U en uw arts moeten regelmatig samen beslissen of er behoefte bestaat aan voortzetting van de therapie.
Wanneer uw arts besluit de therapie te staken, moet u de ongebruikte tabletten naar uw apotheker terugbrengen of weggooien. Bewaar ze alleen als uw arts u dat aanraadt.