BIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is PremarinLite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PremarinLite gebruikt
3. Hoe wordt PremarinLite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PremarinLite?

Naam van het geneesmiddel
PremarinLité 0,3, omhulde tabletten PremarinLité 0,45, omhulde tabletten Geconjugeerde oestrogenen.

Samenstelling
* De werkzame bestanddelen zijn respectievelijk 0,3 mg en 0,45 mg geconjugeerde oestrogenen per tablet. (natriumzouten van de wateroplosbare sulfaatesters van estron, equiline en 17adihydroequiline, tezamen met kleinere hoeveelheden 17a-estradiol, equilenine, 17adihydroequilenine, 1713-dihydroequiline, 1713-dihydroequilenine, 1713-estradiol en delta-8,9-dehydroestron).
* De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn calcium fosfaat (tribasisch), calcium sulfaat, carnauba was, cellulose, glyceryl mono-oleate, lactose, magnesium stearaat, methylcellulose, farmaceutisch glazuur (schellak), polyethyleenglycol, sucrose, titanium dioxide. PremarinLite 0,3 bevat tevens stearinezuur (indien van toepassing), Opalux groen AS-11501 en OPACODE S-8-28905 Wit (inkt).
PremarinLite 0,45 bevat tevens FD&C Blauw #2 Aluminium Lake HT 5627 en Wit TekPrint SW-0012 h (inkt).

Registratiehouder:
Wyeth Pharmaceuticals B.V.
Postbus 255
2130 AG Hoofddorp
Tel. : 023 - 567 2 567
Fax : 023 - 567 2 599

PremarinLite 0,3 is in het register ingeschreven onder RVG 28259.
PremarinLite 0,45 is in het register ingeschreven onder RVG 28260.

1. WAT IS PREMARINLITE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Farmaceutische vorm en inhoud
PremarinLite 0,3 tabletten zijn groen, ovaal, aan weerszijden afgerond, en voorzien van een suikerlaagje.
PremarinLite 0,45 tabletten zijn blauw, ovaal, aan weerszijden afgerond en voorzien van een suikerlaagje.
Verpakkingsgrootte
PremarinLite 0,3 en PremarinLite 0,45 zijn verpakt in doordrukstrips met 28 omhulde tabletten.

Geneesmiddelengroep
PremarinLite behoort tot de geneesmiddelen die oestrogene hormonen bevatten.
Als de menopauze intreedt maakt het lichaam geen oestrogenen meer aan. Bij een aantal vrouwen kan dit leiden tot klachten (zoals opvliegers). PremarinLite vult het verlies van oestrogenen aan waardoor de klachten afnemen.

Toepassing van het geneesmiddel
PremarinLite wordt gebruikt voor de behandeling van klachten (zoals opvliegers) veroorzaakt door oestrogeentekort bij vrouwen in de postmenopauze. Dit geneesmiddel is bedoeld voor vrouwen bij wie de menstruaties al minstens een half jaar zijn gestopt.

Er is slechts weinig ervaring bij vrouwen ouder dan 65 jaar.

Als uw baarmoeder niet is verwijderd dan moet u naast PremarinLite gedurende een aantal dagen per maand ook een progestageen gebruiken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PREMARINLITE GEBRUIKT
Gebruik PremarinLite niet:
* als u borstkanker heeft of heeft gehad, of indien borstkanker bij u vermoed wordt ;
* als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogene hormonen of als er een vermoeden is dat u dit heeft (bv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies);
* als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
* als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft en u hiervoor nog niet bent behandeld;
* als u in het verleden een bloedstolsel in een ader heeft gehad (diepe veneuze trombose of longembolie) waarvan de oorzaak niet bekend is, of als u dit nu heeft;
* als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, bv angina pectoris (hartkramp als gevolg van zuurstof tekort) of een hartaanval;
* als u in het verleden of op dit moment een leverziekte heeft. U mag PremarinLite niet gebruiken zolang de leverfunctie nog niet hersteld is;
* als u een stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed heeft (porfyrie);
* als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van PremarinLite;

Wees extra voorzichtig met PremarinLite
Voordat u begint met hormoonsuppletietherapie (HST), moet u uw arts volledig op de hoogte stellen van uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw directe familie. U krijgt een algemeen medisch en een gynaecologisch onderzoek. Tijdens de behandeling zullen regelmatig controles, inclusief een borstonderzoek, bij u plaatsvinden. Periodiek, op zijn minst jaarlijks, dient een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van HST gemaakt te worden om te bepalen of de behandeling moet worden voortgezet.

In sommige situaties mag u PremarinLite wel gebruiken, maar kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik regelmatig door uw arts gecontroleerd moet worden. Dit is in het bijzonder het geval als één van de hieronder genoemde situatie op u van toepassing is, is geweest, of als een van deze aandoeningen is verergerd tijdens een zwangerschap of bij eerder hormoongebruik. Vertel daarom uw arts v66r u PremarinLite gaat gebruiken dat u één van de aandoeningen heeft gehad. Als u PremarinLite al gebruikt en de betreffende aandoening verergert, moet u uw arts hierover inlichten. Het gaat om de volgende aandoeningen:
* u heeft een goedaardig gezwel in de baarmoeder (uterusmyoom, ook wel 'vleesboom' genoemd);
* u heeft een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt, bv in de bekkenholte (endometriose);
* als u in het verleden een aandoening heeft gehad die te maken heeft met uw bloedstolling (trombose, veneuze trombose, longembolie) of als u een verhoogde kans heeft om dit te krijgen (zie HST en trombose);

* u heeft een verhoogde kans om een oestrogeen-gevoelig gezwel te krijgen, bv als een van uw directe familieleden (moeder, zus, of dochter) borstkanker heeft;
* uw bloeddruk is verhoogd;
* u heeft een leverziekte, bv een goedaardig gezwel van de lever (leveradenoom)
* u heeft suikerziekte (diabetes) met of zonder stoornissen van de bloedvaten;
* u heeft galstenen;
* u heeft migraine of (ernstige) hoofdpijn
* u heeft systemische lupus erythematosus (bepaalde aandoening van het afweersysteem);
* u heeft ooit een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies gehad (endometriumhyperplasie);
* u heeft epilepsie;
* u heeft astma;
* u heeft otosclerose (erfelijke vorm van doofheid)

Stop direct met het gebruik van PremarinLite als:
u één van de onder "Gebruik PremarinLite niet ..." genoemde aandoeningen krijgt, of als één van de volgende situaties zich voordoet:
* u krijgt geelzucht of de werking van uw lever verslechtert;
* uw bloeddruk gaat plotseling erg omhoog;
* u krijgt voor de eerste keer migraine-achtige hoofdpijn;
* u raakt zwanger.
Let op: PremarinLite is geen anticonceptiepil. Als u nog zwanger kunt worden dient u geen hormoonsuppletietherapie te gebruiken.

Wat zijn de risico's bij gebruik van PremarinLite?
Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)
Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Om deze kans te verminderen is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke maand samen met progestageentabletten worden gebruikt.
Tussentijds bloedverlies
Tijdens de eerste maanden van de behandeling kunnen onregelmatige vaginale bloedingen optreden (doorbraakbloedingen). Als deze doorbraakbloedingen na enkele maanden nog steeds optreden of pas na enkele maanden beginnen, moet uw arts onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

HST en borstkanker
Uit onderzoek is gebleken dat bij vrouwen die gedurende enkele jaren oestrogenen of oestrogeen-progestageen combinaties hebben gebruikt, de kans op borstkanker is toegenomen. Het risico neemt toe met de duur van de HST behandeling en lijkt weer af te nemen tot het beginniveau in de loop van vijf jaar nadat de vrouw is gestopt met HST behandeling. Vrouwen die een gecombineerd HST-middel gebruiken hebben een iets grotere kans op borstkanker dan vrouwen die alleen oestrogenen gebruiken.
Uw dokter zal u vertellen bij welke veranderingen aan uw borsten u uw arts moet raadplegen.

HST en Trombose
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die HST gebruiken een twee- tot driemaal grotere kans hebben om veneuze trombose (vorming van een bloedstolsel in een ader van de benen, longen of elders in het lichaam) te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken. Geschat wordt dat over een periode van 5 jaar per 1000 vrouwen die geen HST gebruiken ongeveer 3 gevallen van veneuze trombose optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en 8 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Geschat wordt dat per 1000

gezonde vrouwen die HST gebruiken er ongeveer 4 extra gevallen van veneuze trombose optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en ongeveer 9 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Dit extra risico is het hoogst gedurende het eerste jaar van HST gebruik.

De kans op veneuze trombose is groter:
* als u al eerder een veneuze trombose heeft gehad of een stoornis van de bloedstolling heeft; als u ernstig overgewicht heeft;
* als veneuze trombose voorkomt in uw directe familie;
* als u systemische lupus erythematosus (bepaalde aandoening van het afweersysteem) heeft;
* als u herhaaldelijk een spontane abortus heeft gehad.
Het is onduidelijk of het hebben van spataderen tot een verhoogde kans op veneuze trombose leidt. Breng uw arts op de hoogte als één van deze situaties op u van toepassing is. Als u al een antistollingsmiddel gebruikt, moeten de voor- en nadelen van HST zorgvuldig worden afgewogen.
Er zijn ook situaties waarin de kans op veneuze trombose tijdelijk is verhoogd:
* na een ongeluk
* bij grote operatieve ingrepen
* als u zich langdurig weinig kunt bewegen (bijvoorbeeld als u bedrust moet houden) Het kan in deze situaties nodig zijn dat u tijdelijk - eventueel al 4-6 weken voor een geplande operatie- met het gebruik van PremarinLite stopt. Breng daarom uw behandelend arts op de hoogte dat u HST gebruikt als één van bovengenoemde situaties zich voordoet.
Als u tijdens gebruik van PremarinLite een veneuze trombose of longembolie krijgt, dient u direct te stoppen met het innemen van PremarinLite. Meldt uw arts direct elke klacht die op veneuze trombose of longembolie kan wijzen, zoals pijnlijke zwelling van een van uw benen, plotselinge pijn op de borst, of kortademigheid.

HST en aandoeningen van de kransslagaders van het hart
Uit twee grote onderzoeken met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op hart- en vaatziekten tijdens het eerste jaar van gebruik van HST mogelijk was verhoogd. Bij langer gebruik van dit HST werd geen verhoogde kans op hart- en vaatziekten meer waargenomen. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor andere soorten HST middelen.

HST en beroerte
Uit een onderzoek met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op een beroerte tijdens gebruik van dit HST licht was verhoogd. Geschat wordt dat over een periode van 5 jaar per 1000 vrouwen die geen HST gebruiken ongeveer 3 gevallen van beroerte optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en 11 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Geschat wordt dat per 1000 gezonde vrouwen die HST gebruiken er ongeveer 1 extra geval van beroerte zal optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en ongeveer 4 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor andere soorten HST middelen.

HST en eierstokkanker
In sommige onderzoeken wordt een verhoogde kans op eierstokkanker gemeld bij vrouwen zonder baarmoeder die meer dan 5 tot 10 jaar oestrogenen gebruikten. Het risico op eierstokkanker bij langdurig gebruik van oestrogenen gecombineerd met progestagenen is niet bekend.

HST en andere aandoeningen
* Het gebruik van PremarinLite kan er toe leiden dat het lichaam vocht vasthoudt. Als de werking van uw hart of nier gestoord is, moet u daarom tijdens het gebruik van PremarinLite extra worden gecontroleerd.
* In sommige gevallen kan tijdens gebruik van oestrogenen het vetgehalte van het bloed sterk stijgen en in zeldzame gevallen leiden tot een ontsteking van de alvleesklier. Als u een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft (Hypertriglyceridemie) moet u daarom tijdens gebruik van PremarinLite extra worden gecontroleerd.

Zwangerschap
Als u zwanger bent mag u Premarintite niet gebruiken. Als u zwanger wordt tijdens gebruik van PremarinLite moet u direct stoppen met de behandeling.

Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, mag u PremarinLite niet gebruiken.

Rijvaardigheid en bediening van machines:
PremarinLite heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van PremarinLite samen met andere geneesmiddelen:
Sommige geneesmiddelen verminderen de werking van PremarinLite. Dit kan ook leiden tot onregelmatig bloedverlies. Het gaat om de volgende middelen:
* middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoine en carbamazepine)
* middelen tegen tuberculose (rifampicine, rifabutine)
* infectieremmende middelen (nevirapine, efavirenz, ritonavir, nelfinavir, rifampicine)
* kruidenmiddelen die sint janskruid (hypericum perforatum) bevatten, kunnen de werking van PremarinLite verminderen

Tevens kunnen de laboratoriumresultaten van de glucosetolerantietest en de metyrapontest (voor het meten van de functie van de hypofyse (hersenaanhangsel)) worden beïnvloed.

3. HOE WORDT PREMARINLITE GEBRUIKT?
* Vrouwen met een baarmoeder:
Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Om dit tegen te gaan is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke maand samen met progestageentabletten te gebruiken.

Twee behandelingschema's kunnen worden toegepast:

Cyclisch:
U neemt 21 dagen (3 weken) een oestrogeentablet, gevolgd door een periode van 7 dagen zonder behandeling.
Uw arts geeft u waarschijnlijk ook een behandeling met een ander hormoon, een progestageen. De progestageentabletten dient u in te nemen gedurende de laatste 12-14 dagen van de 21 dagen dat u oestrogenen gebruikt. Gedurende de 4e week, de week waarin u geen tabletten gebruikt, gebruikt u ook geen geneesmiddel met progestagenen. Een onttrekkingsbloeding ('menstruatie') kan optreden tijdens deze behandelingsvrij e periode.

Continue sequentieel:
U neemt zonder onderbreking elke dag een oestrogeentablet.
Uw arts geeft u waarschijnlijk ook een behandeling met een ander hormoon, een progestageen. De progestageentabletten dient u in te nemen gedurende de laatste 12-14 dagen van de maand. Een onttrekkingsbloeding ('menstruatie') kan optreden tij dens de periode dat het oestrogeen wordt gecombineerd met een progestageen.
* Vrouwen zonder baarmoeder:
Tenzij u een afwijking heeft gehad waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose), hoeft, als u geen baarmoeder meer heeft, de oestrogeenbehandeling niet met progestagenen gecombineerd te worden.

Als u PremarinLite gebruikt voor de behandeling van overgangsklachten en u bemerkt dat PremarinLite te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

Duur van de behandeling
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling moet doorgaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts. Samen met uw arts moet u van tijd tot tijd, maar op zijn minst jaarlijks, herevalueren of u nog steeds oestrogeenbehandeling nodig heeft.
Uw arts zal proberen met een zo laag mogelijke dosering een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Wanneer u wilt stoppen of de dosering wilt aanpassen, overlegt u dan eerst met uw arts.

Wat u moet doen als u meer van PremarinLite heeft ingenomen dan u zou mogen:
Een overdosis oestrogenen kan misselijkheid en een vaginale bloeding veroorzaken. Wanneer u per ongeluk een overdosis hebt ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde ongevallenpoli of met uw huisarts.

Wat moet u doen als u een tablet bent vergeten in te nemen:
Als u een tablet bent vergeten, kunt u doorgaan met de volgende tablet zonder de vergeten tablet nog in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van PremarinLite om zo de vergeten dosis in te halen. Als u meerdere tabletten bent vergeten, kunt u een bloeding krijgen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan PremarinLite bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen die gemeld zijn, zijn hieronder in een tabel weergegeven.

Vaak Soms Zelden
voorkomende voorkomende voorkomende
bijwerkingen bijwerkingen bijwerkingen
(>1/100, <1/10) (>1/1000, <1/100) (>1/10000, < 1/1000)

Orgaansysteem volgens MedDRA SOC level
Infecties en parasitaire aandoeningen
Soms:
Ontsteking van de schede (vaginitis), inclusief vaginale schimmelinfectie (candidiasis)

Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en
poliepen)
Zelden:
borstkanker (Mammacarcinoom); ovarium kanker, fibrocystische veranderingen in de borsten (ziekte van de borstklieren)

Immuunsysteemaandoeningen
Zelden:
afweerreacties (anafylactische/anafylactoïde reacties), inclusief galbulten
(urticaria) en angiooedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen
(bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zelden:
glucose intolerantie

Psychische stoornissen
Soms:
veranderingen in zin in het vrijen; stemmingswisselingen; depressie; dementie
Zelden:
prikkelbaarheid

Zenuwstelselaandoeningen
Soms:
duizeligheid; hoofdpijn; migraine; nervositeit
Zelden:
aandoeningen van de vaten in de hersenen (cerebrovasculaire aandoeningen)/beroerte; verergering van epilepsie

Oogaandoeningen
Soms
intolerantie voor contactlenzen

Hartaandoeningen
Zelden:
hartaanval (myocardinfarct)

Bloedvataandoeningen
Soms:
bloedprop in een ader (veneuze trombose)
oppervlakkige aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te
voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid
(thromboflebitis);
bloedprop in de long (longembolie)

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinumaandoeningen
Zelden:
verergering van astma

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms:
misselijkheid; buikpijn; opgeblazen gevoel
Zelden:
overgeven; ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)

Lever- en gal aandoeningen
Soms
aandoening aan de galblaas

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak:
kaalheid (alopecia)
Soms:
chloasma/melasma (geelbruine pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsvlekken genoemd); overmatige beharing (hirsutisme); jeuk (pruritus); uitslag

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak:
artralgie (gewrichtspijn); beenkramp

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Vaak:
doorbraakbloedingen/spotting; pijn, gevoeligheid, vergroting en afscheiding van de borsten
Soms:
verandering in vaginaal bloedverlies; verandering in cervicaal ectropium (omstulping van het slijmvlies van de baarmoederhals) en secretie
Zelden:
pijnlijke menstruatie (dysmenorrhoe); galactorroe (melkvloed); toegenomen grootte van vleesboom (uterien leiomyoom)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak:
veranderingen in gewicht (toename of afname) verhoging van bepaalde vetten in
het bloed (triglyceriden)
Soms:
plaatselijke vochtophoping (oedeem);

Van de volgende bijwerkingen is bekend dat ze op kunnen treden bij gebruik van HST:
* Goedaardige en kwaadaardige gezwellen die worden beïnvloed door oestrogene hormonen;
bijvoorbeeld kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)
* Hartaanval (hartinfarct) of beroerte
* Aandoeningen van de galblaas)
* Aandoeningen van de huid, of onderhuidse aandoeningen zoals:
- chloasma (geelbruine pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsvlekken genoemd)
* erythema multiforme (vorm van huiduitslag waarbij ook sprake kan zijn van knobbeltjes, blaasjes of vochtophoping);
* erythema nodosum (vorm van huiduitslag met pijnlijke blauwrode knobbels),
* vasculaire purpura (puntvormige bloedinkjes in de huid)
* Bij vrouwen die een HST-middel gebruiken treedt vaker veneuze trombose en longembolie op dan bij vrouwen die geen HST-middel gebruiken. Voor meer informatie, zie "Gebruik PremarinLite niet ..." en "HST en veneuze trombose" in rubriek 2.
* Bij vrouwen die een HST-middel gebruiken is de kans op borstkanker iets verhoogd en neemt toe met het aantal jaren dat men HST gebruikt. Geschat wordt dat van de 1000 vrouwen die geen HST gebruiken er bij ongeveer 32 vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar borstkanker zal optreden. Geschat wordt dat per 1000 vrouwen die gedurende 5 jaar HST gebruiken of kortgeleden gebruikt hebben, er ongeveer 2 tot 6 extra gevallen van borstkanker zullen optreden. Als 10 jaar HST is gebruikt, kan dit oplopen naar ongeveer 5 tot 19 extra gevallen per 1000 gebruiksters. Het aantal extra gevallen van borstkanker is niet afhankelijk van de leeftijd waarop u HST behandeling bent gestart (mits u bent gestart met HST op een leeftijd tussen de 45 en 65 jaar). Voor meer informatie, zie "Gebruik PremarinLite niet ..." en "HST en borstkanker" in rubriek 2.

* Bij vrouwen met een baarmoeder die een HST-middel met alleen een oestrogeen gebruiken is de kans op kanker van het baarmoederslijmvlies verhoogd en neemt toe met het aantal jaren dat het middel gebruikt wordt. Geschat wordt dat van de 1000 vrouwen die geen HST gebruiken er bij ongeveer 5 vrouwen in de leeftijd van 50-65 jaar baarmoederkanker zal optreden. Afhankelijk van de duur en de hoogte van de dosering wordt geschat dat per 1000 vrouwen die alleen een oestrogeen gebruiken, er ongeveer 10-60 extra gevallen van kanker van het baarmoederslijmvlies zullen optreden. Als echter gelijktijdig een progestageen gebruikt wordt, wordt dit risico grotendeels voorkomen.
* Geelzucht gepaard gaande met galstuwing (cholestatische icterus)
* Een stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed (porfyrie) en een te laag calciumgehalte in het bloed (hypocalciëmie)
* Verergering van chorea (onwillekeurige rukkende bewegingen)
* Een bloedprop in een bloedvat in het oog (retinale vasculaire trombose)
* Bovenmatige vermeerdering van het baarmoederslijmvlies (endometrium hyperplasie)
* Verhoogde bloeddruk

In geval er bij een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts.

5. HOE BEWAART U PREMARINLITE? PremarinLite
buiten bereik en zicht van kinderen houden.

PremarinLite 0,3 niet bewaren boven 30°C.

Er zijn geen speciale bewaarinstructies voor PremarinLite 0,45.
Gebruik PremarinLite niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2005

Algemene informatie
Oestrogenen zijn hormonen die door de eierstokken worden aangemaakt. De afname van oestrogeen die bij alle vrouwen optreedt, gewoonlijk in de leeftijd van 45 tot 55 jaar, veroorzaakt de overgang.
Soms zijn de eierstokken operatief verwijderd. Men spreekt dan van "chirurgische menopauze". Wanneer de hoeveelheid oestrogeen begint af te nemen, treden bij een aantal vrouwen zeer hinderlijke verschijnselen op, zoals overmatige zweetaanvallen en heftige blos, de zogenaamde "opvliegers". PremarinLite vult het oestrogeen aan dat vermindert tijdens de menopauze.
Stel uw arts op de hoogte van eventuele andere medicijnen die u gebruikt.
U en uw arts moeten regelmatig samen beslissen of er behoefte bestaat aan voortzetting van de therapie.
Wanneer uw arts besluit de therapie te staken, moet u de ongebruikte tabletten naar uw apotheker terugbrengen of weggooien. Bewaar ze alleen als uw arts u dat aanraadt.