BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is PRITOR 20 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u PRITOR 20 mg tabletten inneemt
3. Hoe wordt PRITOR 20 mg tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PRITOR 20 mg tabletten
6. Aanvullende informatie

PRITOR 20 mg tabletten
Telmisartan
PRITOR 20 mg tabletten zijn kleine, witte, ronde tabletjes met de inscriptie: GXEH5.
- De werkzame stof is telmisartan
- De hulpstoffen zijn povidon, meglumine, natriumhydroxide, magnesiumstearaat en sorbitol E420

Registratiehouder
Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex, UB6 0NN
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
GlaxoSmithKline S.p.A. of SmithKline Beecham Pharmaceuticals
Strada Statale Asolana No 68 Manor Royal Crawley
43056 San Polo di Torrile Parma West Sussex
Italië RH10 2QJ Verenigd Koninkrijk


1. WAT IS PRITOR 20 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Iedere tablet bevat 20 mg telmisartan.
PRITOR 20 mg tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen van 14, 28, 56 of 98 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
PRITOR behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine-II antagonisten.
Angiotensine-II is een verbinding die in het lichaam voorkomt. Het vernauwt de bloedvaten zodat het bloed er moeilijker doorheen kan stromen, met als gevolg dat de bloeddruk omhoog gaat. PRITOR blokkeert dit effect van angiotensine-II, waardoor de bloedvaten verwijden en dus de bloeddruk wordt verlaagd.

PRITOR tabletten worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk. Dit staat ook bekend als essentiële hypertensie.
Uw arts heeft uw bloeddruk gemeten en vond dat deze boven de normale waarden voor uw leeftijd lag. Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade aanbrengen aan bloedvaten in verschillende organen zoals het hart, de nieren, de hersenen en de ogen. In sommige gevallen kan dit leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroertes of blindheid. Gewoonlijk zijn er geen symptomen
van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus het is noodzakelijk te meten of de bloeddruk nog binnen normale waarden ligt.
Hoge bloeddruk kan behandeld en onder controle gehouden worden met geneesmiddelen als PRITOR.
Uw arts kan u ook een aanpassing van uw levensgewoonten hebben aangeraden om uw hoge bloeddruk te verlagen (afvallen, niet-roken, verminderde alcoholconsumptie, minder zout gebruiken bij uw voedsel). Hij kan u ook aangemoedigd hebben om regelmatig aan beweging te doen, zoals wandelen en zwemmen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PRITOR 20 MG TABLETTEN INNEEMT
Neem PRITOR niet in:
-wanneer u allergisch bent voor telmisartan of voor één van de andere bestanddelen van PRITOR tabletten
-wanneer u in het tweede of derde trimester van de zwangerschap bent
-wanneer u borstvoeding geeft
-wanneer u last heeft van een galwegobstructie (een probleem met de afvoer van gal uit de galblaas)
-wanneer u een ernstige leveraandoening heeft
De veiligheid en effectiviteit van PRITOR tabletten zijn nog niet vastgesteld bij kinderen en personen tot 18 jaar.

Pas goed op met PRITOR:
-als u last heeft van een nierziekte of als u een niertransplantatie heeft gehad
-als u last heeft van een leverziekte
-als u last heeft van overmatig braken of diarree
-als u last heeft van hartproblemen
-als u last heeft van verhoogde aldosteron spiegels

U moet uw arts informeren:
-wanneer u een zoutarm dieet heeft
-wanneer u een overerfelijke fructose-intolerantie heeft
-wanneer u hoge kaliumspiegels in uw bloed heeft

Inname van PRITOR met voedsel en drank:
Op dit moment is er geen bewijs dat PRITOR een wisselwerking heeft met voedsel of dranken.

Zwangerschap
Het verdient de voorkeur PRITOR niet te gebruiken in het eerste trimester van de zwangerschap. Als u zwanger raakt terwijl u PRITOR gebruikt, raadpleeg dan uw arts. PRITOR dient niet tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap te worden ingenomen (Zie “Neem PRITOR niet in:”).
Voorafgaand aan een geplande zwangerschap dient u op een geschikte alternatieve behandeling over te stappen.

Borstvoeding
PRITOR dient niet te worden ingenomen bij het geven van borstvoeding (Zie “Neem PRITOR niet in:”).

Rijvaardigheid en bediening van machines:
Het is niet waarschijnlijk dat PRITOR het vermogen om auto te rijden of machines te bedienen beïnvloedt. Echter, gedurende de behandeling van hoge bloeddruk kunt u zich soms duizelig of suf voelen. Als dit gebeurt, raadpleeg dan uw arts alvorens u deze activiteiten onderneemt.

Belangrijke informatie over enkele hulpstoffen van PRITOR 20 mg Tabletten:
PRITOR 20 mg tabletten bevat 84,5 mg sorbitol. Als uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor sommige suikers, neem dan voordat u PRITOR gebruikt contact op met uw arts.

Inname van PRITOR samen met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
Speciale voorzorgsmaatregelen (bv. bloedtesten) kunnen noodzakelijk zijn wanneer u kalium supplementen, kalium-bevattende zoutvervangers, kalium-sparende geneesmiddelen (diuretica, zoals zekere “plaspillen”), lithium-bevattende geneesmiddelen of digoxine gelijktijdig met PRITOR gebruikt.

3. HOE WORDT PRITOR 20 MG TABLETTEN INGENOMEN
PRITOR 20 mg tabletten zijn alleen voor volwassenen en mogen niet door kinderen en jongeren tot 18 jaar worden gebruikt. Neem PRITOR altijd in zoals uw arts het u heeft voorgeschreven. Bij twijfel dient u uw arts of apotheker te raadplegen.

U dient PRITOR elke dag in te nemen zolang uw arts voorschrijft om uw bloeddruk onder controle te houden. Als u de indruk heeft dat de werking van
PRITOR te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. De tabletten moeten met water worden doorgeslikt.
De normale dosis PRITOR is voor de meeste patiënten éénmaal daags een 40 mg tablet om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw arts heeft u een lagere dosis van één 20 mg tablet dagelijks aangeraden. Telmisartan kan ook in combinatie met diuretica zoals hydrochloorthiazide worden gebruikt, waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met
telmisartan.
Bij patiënten met leveraandoeningen mag de dagelijkse dosis niet hoger zijn dan 40 mg.

Wat u moet doen als u meer PRITOR 20 mg Tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen:
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de doseringen die uw arts heeft voorgeschreven. Als u per ongeluk teveel tabletten neemt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of ga naar de E.H.B.O.- afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wat u moet doen als u PRITOR 20 mg Tabletten vergeet te gebruiken:
Als u vergeten hebt om uw geneesmiddel in te nemen, kunt u dit alsnog doen, als u het zich dezelfde dag nog herinnert. Wanneer u uw tablet één dag niet heeft ingenomen, neem dan de normale volgende dosis PRITOR de volgende dag. Neem geen extra tablet in.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan PRITOR bijwerkingen hebben. De volgende bijwerkingen zijn vaak gemeld: buikpijn, gewrichtspijn, rugpijn, pijn op de borst, kramp in de benen, diarree, zuurbranden,
maagklachten, griep-achtige verschijnselen, spierpijn, huidaandoeningen (bijv. eczeem), symptomen van infecties (bijv. urineweginfectie met inbegrip van een blaasontsteking) infecties van de bovenste luchtwegen inclusief keelpijn en bijholteonsteking.

De volgende, minder vaak voorkomende, bijwerkingen zijn eveneens gemeld: stoornissen in het zicht, angst, verhoogde zweetproductie, droge mond, winderigheid, verschijnselen die lijken op peesontstekingen en duizeligheid. Verder zijn zeldzame gevallen van roodheid van de huid, jeuk, flauwte, slapeloosheid, depressie, maagoprispingen, braken, lage bloeddruk, verlaagde of verhoogde polsslag, benauwdheid, veranderingen in de bloedbestanddelen, zwakte, en gebrek aan werkzaamheid gemeld. Zoals bij andere angiotensine II antagonisten zijn incidentele gevallen van angio-oedeem (zwelling van het gezicht) en aanverwante bijwerkingen gemeld.

Wanneer één van deze bijwerkingen optreedt en niet verdwijnt of hinderlijk wordt, raadpleeg dan zo spoedig mogelijk uw arts. Als u last heeft van andere dan de in deze bijsluiter vermelde bijwerkingen,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PRITOR 20 MG TABLETTEN
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Er zijn geen speciale instructies voor opslag.
Niet gebruiken na de uiterste op de doos vermelde vervaldatum.